1 / 40

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft. ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og Elektronisk Samhandling Meldingsløftet i HelseVest og Bergen kommune.

naida
Télécharger la présentation

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og Elektronisk Samhandling Meldingsløftet i HelseVest og Bergen kommune

 2. EPJ-løftet www.refepj.no Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig – åpen prosess, alle aktører kan se og bidra med innspill EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 3. EPJ-løftet – videreutvikle ELIN-k Momenter avdekket i pilot som ikke lot seg løse i ELIN-k prosjektet • Redusere feilmedisinering med eResept nasjonal standard FEST2 + samstemmingsverktøy for medisinlister. EPJ-løft delprosjekt 1 (kravspek) + 2 (utvikling) Samarbeid med Bergen(Profil) - Stavanger(Acos) - Arendal(Gerica) • Pedagogisk papirutskrift av medisinlisten til pasient • Bedre verktøy for overvåking av meldinger • Bedre oversikt i kommunikasjonsmodul • Redigeringsmulighet , bedre visning, og lagring av utgående meldinger EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 4. lage verktøy og bredde administrasjon utvikling, pilotering, justering, bredding, justering EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 5. Bygger videre på dagens EPJ • 3 EPJ-leverandører og konkurranse er ønsket. • 25 års erfaring, mye fungerer bra som vi kan bygge videre på. • Systemene er i bruk hos så godt som alle allmennleger. • Bruker kommunikasjonsmetoder og kanaler som er i drift. • Brukere og leverandører jobber allerede godt sammen og vet hva som trengs. Kjente lister over mangler og planer for realistiske løsninger finnes. Det er mulig å komme raskt i gang. • Relativt sett små ressurser er nok til å få den kvalitet som ønskes. EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 6. Flere utviklere og økt produksjon • Gapet mellom behov og levert funksjonalitet vedvarer, flaskehalsen hos leverandørene må fjernes • Helsevesenet trenger et sterkt IKT miljø som har incentiver for å være innovativt og levere det verktøyet vi trenger. dagens utviklere EPJ-løft forsterkninger EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 7. Flere utviklere og økt produksjon Nasjonale prosjekt – ofte liten eller ingen betaling til EPJ-leverandører • eResept 50% • Adresseregisteret (OCEAN) 35% • ELIN-k 25% • Sykmelding 0 • Blåresept 0 • NPR registrering 0 • SYSVAK (FHI,vaksiner) 0 • Behandlermelding, fastlegeliste 0 • Pasientreiser 0 Legenes vedlikeholdsavgift brukes opp og våre ønsker settes på vent Prosjekter blir forsinket, halvferdige eller kommer ikke i mål Nasjonale prosjekter bør fullfinansieres av myndighetene helt til løsningene er i bruk i praksis. EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 8. EPJ-løft - nødvendig for nasjonale satsinger Samhandlingsreformen Fastleger sentrale Vi trenger verktøy som gjør god samhandling mulig. EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 9. EPJ-løft - nødvendig for nasjonale satsinger Kjernejournal og eResept • EPJ må ha strukturerte elementer etter nasjonal standard for å utveksle data eks. eResept FEST2 for medikasjon. • EPJ må ha oversikt og fin arbeidsflyt for å levere gode data. • Løsningene må integreres i legens kliniske arbeidsflate inne i EPJ EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 10. Samstemming av medisinlister • Sammenligne medisinlister fra sykehus, hjemmesykepleie og fastlege for en pasient • Det er tidkrevende, tungt og lett å gjøre feil EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 11. Samstemming av medisinlister spesialist sykehus EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 12. Samstemming av medisinlister fastlegen Hjemmesykepleien EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 13. Samstemming av medisinlister • Feilmedisinering skjer hyppig, særlig hos eldre og multisyke, og fører til både helseskade og død og økonomiske tap for samfunnet • Mange rapporter og undersøkelser bekrefter dette og konkluderer med at det trengs bedre IKT-verktøy og bedre samhandling • Pasienten bor hjemme det meste av sitt liv og da har fastlegen ansvaret for oppdatert medisinliste • Ved utskrivning fra sykehus overtar fastlegen ansvaret og bør synkronisere medisinlister. Det trengs et nytt verktøy for dette EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 14. Samstemming av medisinlister • I eResept sendes elektronisk utleveringsmelding til rekvirerende lege og fastlege for eResepter og papirresepter når pasienten har hentet varer på apotek. • Ved å nyttiggjør seg utleveringsmeldinger og oppslag i Reseptformidleren kan fastlege bruke disse opplysningene til å editere LIB (legemidler i bruk). • Det genereres ny elektronisk resept ved hver doseendring og vi oppdaterer dermed andre leger også på den måten via reseptformidler. • EPJ-løftet vil gå et skritt lenger og lage en synkroniseringsfunksjon i EPJ. Vi ønsker at rett informasjon hele tiden skal følge pasienten og kan ikke vente på utleveringsmeldinger som kan tenkes å komme lenge etterpå (særlig for papir). EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 15. Samstemming av medisinlister • Legemiddellister skal mottas i strukturert form (FEST2) fra henvisning/epikrise/ELIN-k og kjøres mot mottakers medisinliste. • Fra meldinger som ikke er strukturerte markerer legen manuelt tekst med medikasjon og kopierer til samstemmingsverktøyet. • Forskjeller skal flagges slik at man kan ta stilling til dette og bestemme NY gjeldende medikasjon (egentlig varer i bruk=VIB).   • Kopi av korrekt liste sendes med få tastetrykk elektronisk til hjemmesykepleie, kjernejournal og apotek (multidose) EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 16. Synkronisering av medisinlister 1.epikrise 2.henvisning 3.dialogmeld. 4.legemiddelopplysning 5.andre PLO-meld. 6.eReseptmeld(inkl.VarerIBruk=VIB) Alternative meldinger mellom fastlege og andre : strukturert nasjonal standard FEST2 + synkroniseringsverktøy 3,4,5,VIB Multidose, VIB (papir/fax en stund til) hjemmesykepleie apotek fastlege 6, VIB 1,2,3,4,5,VIB 1,2,3,4, VIB Epikrise sendes når pas reiser eReseptformidler Sykehus, sykehjem, opptreningsinst. privat spesialist EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 17. Samstemming av medisinlister fra Struktur FEST 2.4 Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm Les melding fra samhandlingspartner Høyreklikk send til samstemming av medisinlister hvis ønskelig EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 18. Samstemming av medisinlister fra Struktur FEST 2.4 Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 19. Samstemming av medisinlister fra Struktur FEST 2.4 Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 20. Samstemming av medisinlister fra Struktur FEST 2.4 Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 21. Samstemming av medisinlister fra Struktur FEST 2.4 Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 22. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm høyreklikk EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 23. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 24. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 25. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 26. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 27. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 28. Samstemming av medisinlister fra Fritekst Ideskisse: Bent Larsen/Regin Hjertholm LISTE i EPJ IMPORTERT LISTE OK Seponer Hent liste Se original liste Endre dose Nytt Avslutt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 29. Dagens multidose @ hjemmesykepleie apotek fastlege Legemiddelliste på papir printet fra EPJ PLO-melding elektronisk legemiddelopplysninger Oppdater medisinliste i EPJ – print til apotek og send elektronisk til hjemmesykepleien ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 30. eResept multidose (VIB = M25) Det kommer i 2011. Legen merker pasient i EPJ med ”multidose” Kan registrere sone/distrikt (i følge NHN-adresseregister) og kontaktperson for pasient. Benytter eResept melding M25 Varer i bruk. Oversikt over alle legemidler, næringsmidler og naturmedisiner. Basert på at pasienten har avgitt samtykke Med samstemmingsverktøy i EPJ kan korrekt liste med få tastetrykk sendes elektronisk samtidig til hjemmesykepleie, kjernejournal og apotek (multidose) ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 31. Kvalitet og sikkerhet Det vi sender fra oss er for uoversiktlig og sensitiv eller uønsket informasjon kan fyke med i automatiske uttrekk. Bør være som alle andre brev og meldinger, at man kan se og redigere alt før sending. KITH visningsfil er tungvindt og ikke redigerbar. Dagens automatisk uttrekk ved avhaking av medisiner, tidl. sykdom m.m. er bra, men vi ser ikke hva som trekkes ut og kan ikke redigere det. Som for andre utgående brev skal alt vi har sendt lagres i korrespondanse og hele innholdet skal kunne vises. Særlig klager over at sendte medisinlister ikke lagres. ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 32. 6 PLO meldinger fra lege Overvåke meldinger - ”posten skal frem” Bergen PLOMS @ Fastlege ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 33. Overvåke meldinger 4 Meldingssentralen OK - Mottatt behandlet og lagt inn på rett plass i journalsystemet FEIL >1 dag siden – kvittering mangler meldingen er sendt, det tar normalt litt tid før mottaker bekrefterat den er mottatt (oftest innen 1time).Hvis dato ikke er dagens dato: Kontakt mottaker av meldingen for å få bekreftet at de har mottatt den. Hvis de ikke har feil og ikke har mottatt meldingen så kontakt driftsleverandør. FEIL >1 dag siden – trenger input fra oss Forsøk å behandle manuelt eller kontakt driftsleverandør. OK - Sendt og fått tilbake både transport- og applikasjonskvittering Den første bekrefter at de har mottatt meldingen, den andre bekrefter at de har forstått innholdet. ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 34. Kommunikasjonsmodul for meldinger Laget for teknikere, men skal nå brukes av leger. Må bli mer brukervennlig og ha gode varsler Viktig filtrering, men vanskelig å oppdage og forstå ? Hva betyr tallene, hvilken partner er det? ? Skal behandles manuelt, men vanskelig EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 35. Overvåke meldinger 5 Fraværsassistent ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 36. Overvåke meldinger 6 TrinnVis – sjekkliste for IKT ansvarlig Bruk SØK – avvikle papir ELIN-k meldinger for leger (Infodoc) – Regin Hjertholm 26 nov 2010

 37. korrespondansearkiv UOVERSIKTLIG etter år med elektroniske meldinger uten fokus på korrespondansearkivet Mangler relevant for ELIN-k er vist i figuren: Fulltekst søkbart ønskes Smalere kolonner Bredere kolonner Emne mangler Automatisk uttrekk ønskes EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 38. Multimedia og melding med vedlegg • Andre formater enn tekst krever utvikling av EPJ og kommunikasjonsmoduler. • Nødvendig for melding med vedlegg som ikke brukes i dag tross ferdig standard. Begrenset liste over formater. Pdf er en god start. Begynner vi enkelt vil utvikling og bredding gå raskere. • Gir bedre integrasjon mot annet medisinsk undersøkelsesutstyr • Foto rett til EPJ EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 39. Anstendig betaling - klare krav til leverandører • EPJ-løftet må være stort nok til at leverandørene vurderer det økonomisk forsvarlig å ansette flere utviklere. • Levering etter avtalt dato gir bøter eller redusert utbetaling • Leveransen er ikke ferdig før den fungerer ute hos legene og er godkjent for bredding av dem Innsyn i at utviklerstaben er økt EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

 40. EPJ-løftet – NFAs Referansegruppa for EPJ og Elektronisk Samhandling – v/Regin Hjertholm

More Related