1 / 16

Om Helsedirektoratet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Helsedirektoratets samfunnsoppdrag.

bozica
Télécharger la présentation

Om Helsedirektoratet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 2. Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder." | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 3. Visjon og verdier Visjon God helse - gode liv Verdier Helsedirektoratets virksomhet skal være preget av: • Faglig styrke • Åpenhet • Samarbeid | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 4. Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som • Faglig rådgiver • Iverksetter av vedtatt politikk • Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 5. Rollen som faglig rådgiver • Følge med på forhold som påvirker • Folkehelse og levekår • Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene • Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak • Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål • Opptre nasjonalt normerende • Være en kompetanseorganisasjon | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 6. Rollen som lov- og regelverksforvalter • Sentrale forvaltningsoppgaver • Helsedirektoratet administrerer og fortolker helselovgivningen på vegne av departementet • Myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk f.eks: • Lov om medisinsk utstyr • Abortloven • Tobakksloven • Alkoholloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Smittevernloven • Biobankloven • Lov om sosial- og helsemessig beredskap • Kommunehelsetjenesteloven • Pasientrettighetsloven • Helsepersonelloven • Forvalter av tilskudd • Helsedirektoratet gir ut tilskudd i milliardklassen | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 7. Rollen som iverksetter av helse- og omsorgspolitikken Skal realisere departementets politikk i tråd med føringer gitt i styringsdokumenter som • Statsbudsjett og tildelingsbrev • Stortingsmeldinger • Nasjonal helse- og omsorgsplan • Regjeringens planer og handlingsplaner | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 8. Globalt perspektiv • Bidra aktivt i globalt arbeid • Helse- og levekårsutfordringene løses best i samarbeid med andre land - f.eks. infeksjonsforebyggende arbeid, beredskapsarbeid og rusarbeid • Søke løsninger som ikke gjør det vanskeligere for fattige land å løse sine utfordringer • Bidra til bedre helse- og levekårsarbeid i de landene som har det dårligst - f.eks. redusere barnedødeligheten • Helsedirektøren er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon, WHO | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 9. | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 10. Overordnede mål for Helsedirektoratet Administrasjon: Effektiv støtte til effektiv styring Spesialist: Tjenesten anvender best kunnskap i forhold til pasientens totale behov Folkehelse Flere leveår med god helse E-helse: Trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren Primærhelse: Helse- og omsorgstjenestene er kompetente og samhandler godt Helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 11. Ytre og underliggende etater • Helfo • Kunnskapssenteret for helsetjenesten • faglig uavhengig • tildelingsbrev med oppgaver/bestillinger • inkluderer Helsebiblioteket • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) • Pasient- og brukerombudene | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 12. Nettsider og magasin • www.helsedirektoratet.no målgruppe er de som jobber i helse- og omsorgstjenesten | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 13. Helsenorge.no • www.helsenorge.no Helsemyndighetenes portal mot befolkningen. Bidragsytere er hele helse-og omsorgssektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. • Helsedirektoratet publiserer sitt befolkningsrettede stoff på helsenorge.no | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 14. Magasin • God helse – gode liv Magasin med gode eksempler på hvordan økt samhandling skal gi et bedre tilbud for pasienter og brukere • Sendes til hele helse- og omsorgssektoren • Tips oss om saker og be om abonnement; magasin@helsedir.no | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 15. April 2012 Postadresse: PB 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgaten 2, Oslo Tlf: 810 200 50 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no og www.helsenorge.no

More Related