Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om Helsedirektoratet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om Helsedirektoratet

Om Helsedirektoratet

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Om Helsedirektoratet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 2. Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder." | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 3. Visjon og verdier Visjon God helse - gode liv Verdier Helsedirektoratets virksomhet skal være preget av: • Faglig styrke • Åpenhet • Samarbeid | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 4. Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som • Faglig rådgiver • Iverksetter av vedtatt politikk • Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 5. Rollen som faglig rådgiver • Følge med på forhold som påvirker • Folkehelse og levekår • Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene • Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak • Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål • Opptre nasjonalt normerende • Være en kompetanseorganisasjon | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 6. Rollen som lov- og regelverksforvalter • Sentrale forvaltningsoppgaver • Helsedirektoratet administrerer og fortolker helselovgivningen på vegne av departementet • Myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk f.eks: • Lov om medisinsk utstyr • Abortloven • Tobakksloven • Alkoholloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Smittevernloven • Biobankloven • Lov om sosial- og helsemessig beredskap • Kommunehelsetjenesteloven • Pasientrettighetsloven • Helsepersonelloven • Forvalter av tilskudd • Helsedirektoratet gir ut tilskudd i milliardklassen | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 7. Rollen som iverksetter av helse- og omsorgspolitikken Skal realisere departementets politikk i tråd med føringer gitt i styringsdokumenter som • Statsbudsjett og tildelingsbrev • Stortingsmeldinger • Nasjonal helse- og omsorgsplan • Regjeringens planer og handlingsplaner | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 8. Globalt perspektiv • Bidra aktivt i globalt arbeid • Helse- og levekårsutfordringene løses best i samarbeid med andre land - f.eks. infeksjonsforebyggende arbeid, beredskapsarbeid og rusarbeid • Søke løsninger som ikke gjør det vanskeligere for fattige land å løse sine utfordringer • Bidra til bedre helse- og levekårsarbeid i de landene som har det dårligst - f.eks. redusere barnedødeligheten • Helsedirektøren er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon, WHO | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 9. | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 10. Overordnede mål for Helsedirektoratet Administrasjon: Effektiv støtte til effektiv styring Spesialist: Tjenesten anvender best kunnskap i forhold til pasientens totale behov Folkehelse Flere leveår med god helse E-helse: Trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren Primærhelse: Helse- og omsorgstjenestene er kompetente og samhandler godt Helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 11. Ytre og underliggende etater • Helfo • Kunnskapssenteret for helsetjenesten • faglig uavhengig • tildelingsbrev med oppgaver/bestillinger • inkluderer Helsebiblioteket • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) • Pasient- og brukerombudene | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 12. Nettsider og magasin • www.helsedirektoratet.no målgruppe er de som jobber i helse- og omsorgstjenesten | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 13. Helsenorge.no • www.helsenorge.no Helsemyndighetenes portal mot befolkningen. Bidragsytere er hele helse-og omsorgssektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. • Helsedirektoratet publiserer sitt befolkningsrettede stoff på helsenorge.no | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 14. Magasin • God helse – gode liv Magasin med gode eksempler på hvordan økt samhandling skal gi et bedre tilbud for pasienter og brukere • Sendes til hele helse- og omsorgssektoren • Tips oss om saker og be om abonnement; magasin@helsedir.no | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

 15. April 2012 Postadresse: PB 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgaten 2, Oslo Tlf: 810 200 50 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no og www.helsenorge.no