Download
d chodov poji t n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Důchodové pojištění PowerPoint Presentation
Download Presentation
Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Důchodové pojištění

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Důchodové pojištění Výplaty do ciziny

 2. Česká správa sociálního zabezpečení • Důchodové pojištění je nosnou agendou ústředí ČSSZ v Praze. • K 31.12.1997 bylo vypláceno 3 087 545 důchodů pro 2 507 498 jejich poživatelů. • Výdaje na dávky důchodového pojištění v roce 1997 činily 147 281 108 000 Kč. • V průběhu tohoto roku bylo podáno 236 671 žádostí o důchody.

 3. Do 31.12.1995 do smluvní ciziny jinak kritérium trvalého pobytu na území České republiky (ČSFR) Od 1.1.1996 smluvní cizina nesmluvní cizina Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištěnízásadní změna pohledu na cizí prvek

 4. Smluvní cizina

 5. Smluvní cizina - objemy • Jedná se o provádění sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv. • Samotná realizace leží na příslušných nositelích pojištění.

 6. Nesmluvní cizina - objemy • Jedná se o provádění sociálního zabezpečení ad hoc na základě platné právní úpravy v závislosti na získané době pojištění u nás. • Aktuálně se výplaty takto realizují do 31 zemí.

 7. § 95 Výše důchodu vypláceného do ciziny Byly-li při vyměření důchodu podle předpisů platných před 1.lednem 1996 započteny i doby zaměstnání (pojištění) před 1.květnem 1990, studia po 30. dubnu 1990 a náhradní doby, pokud uvedené doby byly získány v cizině, sníží se procentní výměra důchodu o částku rovnající se částce důchodu za doby získanév cizině a základní výměra důchodu se sníží v tom procentním poměru, v jakém byla snížena procentní výměra důchodu, jestliže se poživatel takového důchodu vystěhuje po 31. prosinci 1995 do státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Výplata důchodů do ciziny § 66 (1) Osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo které se na území České republiky obvykle nezdržují, se vyplácí důchod ve výši odpovídající době pojištění a náhradní době pojištění získaným na území České republiky. (2) Za osoby, které se na území České republiky obvykle nezdržují, se považují osoby, které v cizině pobývají v kalendářním roce po dobu alespoň 270 dnů. Platná právní úprava

 8. Pojištění není povinné • Účast na pojištění osob výdělečně činných v cizině je nepovinná. Pojištění jsou účastny osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast pojištění se týká doby jejich výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995. • Výdělečnou činností v cizině se rozumí výkon činnosti pro zaměstnavatele, kteří mají sídlo (bydliště) v cizině, popř. členství v družstvu spojené s pracovní činností pro družstvo,které má sídlo v cizině. • Samostatnou výdělečnou činností v cizině se rozumí výkon takové činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů. • Osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání v cizině studiem na střední nebo vysoké škole, a to po dobu prvních šesti let toho studia po dosažení věku 18 let, a osoba pečující v cizině o dítě ve věku čtyř let nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči, je účastna povinného pojištění. U péče o dítě se nevyžaduje péče na území České republiky

 9. Žádost o důchod • Žádost o důchod se uplatňuje na předepsaném (univerzálním) tiskopisu (doporučujeme vyplnit psacím strojem). • Žádost lze uplatnit o starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský vdovecký a sirotčí důchody. • K žádosti se dokládají ověřené kopie dokladů. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině; listinné doklady v jiných jazycích musí být opatřeny úředním razítkem překladem do češtiny (netýká se dokladů vystavených ve slovenském jazyce). Doklady včetně vlastnoručního podpisu žadatele v žádosti ověřuje příslušný úřad státu pobytu, který má k tomu zmocnění podle svých právních předpisů nebo zastupitelský úřad ČR. • Údaj o rodném čísle se nevyplňuje, pokud toto číslo nebylo přiděleno. • Rodné číslo i všechna používaná příjemní se vyplňují vždy, a to i u mužů.

 10. Žádost o důchod • V tisku je již poněkud pozměněná varianta žádosti, nově obsahující sloupce pro uvedení státu v němž byla činnost vykonávána a potvrzení existence relevantního dokladu. • Ve výčtu dob zaměstnání lze pokračovat na samostatněvloženém listu. • Je-li požadováno pro nárok na důchod a jeho výši i zhodnocení dob zaměstnáni ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, je nutno za tyto doby pojistné, a to na základě "Přihlášky k účasti na pojištění za dobu zaměstnání v cizině před 1.5.1990", která je přílohou této žádosti. • V případě, žeje pojistné za tyto doby již zaplaceno, uvede se u které OSSZ /územního pracoviště PSSZ/ a za jakou dobu se tak stalo. • K uplatnění nároku na vdovský, vdovecký, sirotčí důchod, kromě dokladů o zamřelém(é) nutno předložit • - oddací list příp. výpis z matriky oddaných (pouze u žádosti o vdovský - vdovecký důchod) • - úmrtní list manžela(ky) (rodiče dítěte) • - rodné listy dětí, v případě, že skončily povinnou školní docházku, potvrzení o studiu, event. učení, příp. další doklady, prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav).

 11. Doklady k žádosti K žádosti o důchod je zapotřebí předložit ověřené kopie těchto dokladů: - rodný list - doklad o studiu i nedokončeném - o vojenské službě (doklad se předkládá jen, jde-li o službu v armádě ČR, ČSR, ČSSR, ČSFR) - o civilní službě - rodné listy dětí vlastních, osvojených nebo které jste převzal(a) do péče nahrazující péči rodičů - usvojených dětí rozhodnutí soudu      - osobní list důchodového zabezpečení, pokud byl Českou správou   sociálního zabezpečení vydán - potvrzení o dobách zaměstnání v České republice, - potvrzení o dobách zaměstnání ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním   zabezpečení. Podle stavu k 1.4.1998 se jedná o tyto státy: Slovenská republika, Polská republika, Maďarská   republika, Rumunská republika, Bulharská republika, Francie, státy bývalé Jugoslávie,   Ruská federace, Bělorusko, Ukrajina a Švýcarsko. - potvrzení o dobách zaměstnaní v ostatních státech pokud je požehováno vyloučení těchto dob z období   rozhodného pro stanovení výpočtového základu a nebo pokud za tyto doby bylo (bude) v ČR zaplaceno   pojistné.

 12. Další doporučení (poučení) • Sirotek starší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod samostatnou žádostí pod svým rodným číslem. • U sirotka mladšího 18 let je žadatele žijící rodič. • Uplatňuje-li sirotek nárok na sirotčí důchod po obou rodičích, je nutno sepsat dvě žádosti (u sirotka mladšího 18 let uplatňuje nárok zákonný zástupce - opatrovník). • V žádosti o sirotčí důchod se nevyplňují prohlášení o trvání manželství a uzavření nového manželství. • V žádosti o pozůstalostní důchod v oddíle "Přehled o činnosti a náhradních dobách..." se uvádí pouze údaje o zamřelé(m). • Žádost se zasílá České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, která je příslušná k rozhodování o žádosti o dávku důchodového pojištění. • V případě potřeby bližšího vysvětlení se lze obrátit na kteroukoliv OSSZ (okresní správu sociálního zabezpečení) nebo na územní pracoviště PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení).

 13. Způsoby výplat důchodů do ciziny Výplata důchodů do Polska se provádí prostřednictvím nositelů pojištění /ČSSZ a ZUS - Nowy Sacz/, Komerční banky v Praze a BANK HANDLOWY v Polsku. ZUS - Nowy Sacz na základě sestavy a diskety vyhotovené ČSSZ vyhotoví devizové šeky /příkazy/, které rozešle důchodcům v Polsku. Výplata důchodů do Slovenské republiky se provádí přes Českou Národní banku /přepočet Kč-USD-Sk/ na individuální účty důchodců v Sk u různých bank a spořitelen ve Slovenské republice. Výplata důchodů z Polska do České republiky česká strana /ČSSZ/ pouze zprostředkuje ve spolupráci s Komerční bankou - Praha 5 + ústředí na základě písemné sestavy a diskety zaslané z Polska polským nositelem pojištění. Pro tento účel má ČSSZ u pobočky KB - Praha 5 založený devizový účet v USD. Výplata polských důchodů se pak měsíčně realizuje na individuální devizové účty příjemců u poboček KB v České republice a poboček České spořitelny v USD. Příjemcům, kteří nemají nebo si nechtějí založit svůj devizový účet se důchody z Polska realizují v Kč poštovní poukázkou "H" doručovanou poštou na jejich adresu v České republice. Důchody do nové Jugoslávie /Srbskou + Černá Hora/ a dalších států bývalé SFRJ/Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie, Fed. Bosna a Hercegovina/ se vyplácí prostřednictvím ING - Bank /Holandská banka/ se sídlem v Praze, která používá služeb příp. dalších korespondenčních bank /NEW YORK CITY, JUGO BANKA a dalších/. %

 14. Výplata do ostatních státůsmluvních i nesmluvních 1. mezinárodní poštovní poukázkou /šekem/ prostřednictvím Mezinárodní odúčtovací správy České pošty /např. do USA/ - jde v podstatě o poštovní šeky. 2. prostřednictvím ČNB. která vydává platební příkazy /nebo i šeky/ kterými zatíží své korespondenční banky v cizině a tyto avizují příjemce případně výplatu připíšou na jejich individuální účty. 3. prostřednictvím Československé obchodní banky v Praze /šekem/. 4. výplata důchodů na tzv. účty devizových cizozemců v Kč u různých bank v České republice /příjemci žijí trvale v nesmluvní i nesmluvní cizině a vzhledem k návštěvám České republiky požadují výplatu v Kč místo výplaty ve volně směnitelné měně do ciziny/. Více možností

 15. Co na závěr?

 16. ! ? ? ! ? ? ? ? ?

 17. Přistoupení EU Nařízení č. 1408/71…..atd.