1 / 7

Lauku saimnieku aizvietotāji LLKC Ozolnieki, 2006

Lauku saimnieku aizvietotāji LLKC Ozolnieki, 2006. Kas tas ir?. Gadījumos, kad lauku saimnieki vēlas doties atvaļinājumā jeb kādu citu iemeslu dēļ uz laiku pārtrauc savu aktīvo darbību saimniecībā, ir nepieciešams ‘aizvietotājs’, kurš neļautu saimniecības darbībai kļūt paralizētai.

brygid
Télécharger la présentation

Lauku saimnieku aizvietotāji LLKC Ozolnieki, 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Lauku saimnieku aizvietotājiLLKCOzolnieki, 2006

  2. Kas tas ir? Gadījumos, kad lauku saimnieki vēlas doties atvaļinājumā jeb kādu citu iemeslu dēļ uz laiku pārtrauc savu aktīvo darbību saimniecībā, ir nepieciešams ‘aizvietotājs’, kurš neļautu saimniecības darbībai kļūt paralizētai. To sauc par lauku saimnieku aizvietotājiem, kuru pienākumos ietilpst – saimniecības darbības nozarei atbilstoši pienākumi, nodrošinot lopu barošanu, slaukšanu, novietnes uzturēšanu kārtībā. Lauku saimnieku aizvietotāji ir speciālisti ar pietiekamām zināšanām lēmumu pieņemšanā, nodrošinot patstāvīgu darbību (atšķirībā no saimniecības palīgstrādniekiem) Daudzās Eiropas valstīs jau darbojas šāda sistēma, jo zemnieki to atzinuši par efektīvu. Ar RLA un LKB iniciatīvu, 2005.gada nogalē, aizsākās aptauja par šāda pakalpojuma ieviešanu Latvijā. Tālāk pievienotajā materiālā varat iepazīties ar aptaujas rezultātiem. Tika aptaujātas 815 saimniecības un 97 potenciālie ‘ aizvietotāji’. Kritēriji aptaujas dalībniekiem: Saimniecībām – Lopkopībā (lopu skaits pārsniedz 5 liellopus) - Augkopībā (laukaugu kultūras pārsniedz 20 ha) Kopējais ‘aizvietotāja’ izmantošanas termiņš plānots vismaz 30 dienas/ gadā.

  3. 38 29 68 82 54 74 50 47 58 99 53 5 60 18 62 Aptaujāto statistika

  4. Rezultāti

  5. Rezultāti

  6. Rezultāti ‘aizvietotāju’ aptaujai

  7. Iespējamais sistēmas modelis Pagastu konsultanti piesaista zināmus un spējīgus lauku strādniekus datu bāzes papildināšanai, kā arī pilda koordinatora funkcijas, norādot uz iespēju saimniecībai piesaistīt lauku saimnieku aizvietotāju Mācību iestādes sagatavo šāda pakalpojuma sniedzējus, papildus pamata zināšanām lauksaimniecībā, piedāvājot komunikācijas prasmes Valsts Nodarbinātības dienests piesaista mācību tematikai – lauku saimnieku aizvietotājiem paredzētu mācību kursu (studentiem ar priekšzināšanām) Datu bāze ar zināmiem un pieejamiem lauku saimnieka aizvietotājiem - speciālistiem LAD – saņem maksājumu apliecinošu dokumentu no z/s par pakalpojuma izmantošanu un sedz daļu no summas: 1. gadā 80% no summas 2. gadā 50% no summas 3. gadā 30% no summas Atbalsta intensitāte atkarīga no pakalpojuma popularitātes Zemnieks dodas uzkādu organizāciju informācijas ieguvei par lauku saimnieka aizvietotājiem (RLA, LKB, LAD piemēram)

More Related