1 / 19

APC 2

APC 2. Leonardo da Vinci opiskelijaliikkuvuushanke 2008 - 2010. www.lpkky.fi/ikata. APC 2. Hankkeen Leonardo-tuki oli 125 860 euroa Hankkeessa liikkui yhteensä 82 pääasiassa käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijaa 52 pitkää 8-16 viikon mittaista työssäoppimisvaihtoa

bryony
Télécharger la présentation

APC 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. APC 2 Leonardo da Vinci opiskelijaliikkuvuushanke 2008 - 2010 www.lpkky.fi/ikata APC 2

 2. Hankkeen Leonardo-tuki oli 125 860 euroa • Hankkeessa liikkui yhteensä 82 pääasiassa käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijaa • 52 pitkää 8-16 viikon mittaista työssäoppimisvaihtoa • 30 3-4 viikon mittaista opiskeluvaihtoa • Hanketta koordinoi LPKKY/Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos • Hankkeen kohdemaita olivat Britannia, Saksa, Espanja, Italia, Ranska, Belgia, Viro, Unkari ja Liettua • Tavoitteet:Antaa opiskelijoille mahdollisuus parantaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla partnerioppilaitoksessa jokin uusi tekniikka tai suorittamalla ulkomailla 8-12 viikon mittainen työssäoppimisjakso Perustiedot www.lpkky.fi/ikata APC 2

 3. Kaikki partnerit ovat tai olivat Taitumo-verkoston jäseniä: - Pirkanmaan ammattiopisto - Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto - Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos - SATAEDU - Ammattiopisto Lappia - Koulutuskeskus Sedu - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä - Salon seudun ammattiopisto Kansalliset partnerit www.lpkky.fi/ikata APC 2

 4. 82:sta apurahansaajasta 78% katsoi oppineensa hyvin uusia työtapoja ja tekniikoita 78% katsoi ammattitaitonsa parantuneen 76% katsoi työnsaantimahdollisuuksiensa parantuneen 87% voisi harkita työskentelyä ulkomailla 89% koki kielitaitonsa kohentuneen 90% ymmärtää nyt muita ihmisiä ja kulttuureita paremmin 95% katsoi saaneensa itsevarmuutta 95% opiskelijaa oli tyytyväinen vaihtonsa tuloksiin loputkin 5% melko tyytyväisiä opinnot tunnustettiin sataprosenttisesti Tuloksia numeroiden valossa: www.lpkky.fi/ikata APC 2

 5. Muita tuloksia • Oppi verkostona toimimisesta • Kokemusten jakaminen, vertaisoppiminen • Oppi hankkeiden ja opiskelijavaihtojen toteuttamisesta • Opiskelijapalautteista noussut havainto kieli- ja kulttuurivalmennuksen tärkeydestä •  Panostus seuraavassa hankkeessa APC 3 • • Uusia kv-partnereita verkostolle • • Alakohtainen merkitys: suuri määrä käta-alan opiskelijoita vaihdossa  tuovat uusia tuulia koulutukseen mukanaan, jotka leviävät aikanaan työelämään www.lpkky.fi/ikata APC 2

 6. Suoraan opiskelijoiden raporteista Herkkupaloja www.lpkky.fi/ikata APC 2

 7. Kieli ja kulttuuri ”Kielen opiskelu on todella tärkeää ja kannattavaa” ”Viron kielen perusasioiden osaaminen auttoi kummasti kannattaa opetella hyviä tapoja…ja tietenkin small talkia” ”Puhumisen aloitus liettuankielisenä auttoi kielen vaihtamisessa englantiin asioiden selvittämiseksi… Maan historian ja sen kulttuurin etukäteisopiskelu osoittautui melkoisen hyödylliseksi ja arvostusta antavaksi kohdemaassa” ”Maassa oleilu innosti oppimaan Espanjan kielen kunnolla” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 8. Yhteenvedettynä: • On todella tärkeää, että opiskelijat havaitsivat, • ettei pelkkä englannin osaaminen riitä • että valmentautuminen on tärkeää • että myös kulttuuriosaamisella on iso merkitys • Hieno tulos on myös se, että monet saivat sysäyksen opiskella kohdemaan kieltä lisää www.lpkky.fi/ikata APC 2

 9. Euroopan kansalaisiksi ”Uskon, että kielitaidosta ja ulkomaan työkokemuksesta voi olla hyötyä työpaikan saannissa” ”Koska toiveeni olisi päästä tulevaisuudessa ulkomaille opiskelemaan tai töihin, tämä kokemus on luonut erittäin hyvän pohjan” ”Olen valmis palaamaan Iso-Britanniaan niin vaihtoon kuin pidempiaikaiseen työpaikkaan heti, kun se on mahdollista” ”Työskentelystä nimenomaan Saksassa tuli varteenotettava vaihtoehto” ”Tämä kokemus vahvisti haluani työskennellä ulkomailla” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 10. Yhteenvedettynä • Opiskelijat saivat uskoa siihen, että heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa ja ammattitaitonsa riittävät työskentelyyn ulkomailla • Opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet kotimaassa paranivat myös • Kiinnostus ulkomailla työskentelyä kohtaan vahvistui www.lpkky.fi/ikata APC 2

 11. Ammattitaitoa kasvattamassa ”Uusien tekniikoiden oppiminen ja rohkeus auttaa asiakkaita vieraalla kielellä paransivat ammattitaitoani” ”Lopputyöhöni voin käyttää nyt saamiani uusia tekniikoita” ”Opin mm. tekniikan, jota ei Suomessa tiettävästi muut tee…Sain valtavasti itsevarmuutta työskentelyyni ja nyt tiedän mitä osaa ja uskallan paremmin kokeilla uusiakin juttuja.” ”Harjoittelupaikka -ja jakso antoivat uskoa omaan osaamiseni.” ”Ammattipuolelta näin hyvin paljon upeaa, ammattimaista ja tarkkaa työtä, joka potki minua eteenpäin ja näytti, mitä kaikkea voi tehdä, jos on inspiraatiota, osaamista ja uskallusta.” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 12. Yhteenvedettynä • Uusia taitoja, tekniikoita, menetelmiä, työkaluja  usko omaan osaamiseen • Hyödynnetään lopputyössä ja mahdollisesti omassa yritystoiminnassa myöhemmin • Myös paljon sellaista oppia, jota ei Suomesta olisi saanut • Opiskelijat tuovat taidot takaisin koululle mukanaan  uusien taitojen leviäminen www.lpkky.fi/ikata APC 2

 13. Ammattitaidon soveltaminen ”Opin uusia tekniikoita, työtapoja ja luovaa ajattelua. Kunhan saan kokemukseni pureskeltua, toivon, että siitä poikii monia mielenkiintoisia yhdistelmiä oman alani kanssa.” ”Sovelsin opittuja tietoja ja taitoja. Tein ensimmäisen kerran tarkat budjetit sisustussuunnitelmasta.” ”Tietokoneiden ohjelmisto oli vanhempaa versiota mitä omat koneemme, mutta sain tehtyä tehtäväni suunnitelmien mukaan.” ”Vaikka en itse päässyt varsinaisesti vaatteita tekemään, näin kuitenkin miten sen kaltainen yritys toimii.” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 14. Aina harjoittelupaikka ei vastaa suomalaisia opintoja; menikö aika hukkaan? • luova ajattelu, stressinsietokyky ja ammattitaidon soveltaminen kehittyy  tärkeitä onnistumisen kokemuksia • asioiden yhdistely tuottaa uusia ideoita Yhteenvedettynä www.lpkky.fi/ikata APC 2

 15. Yrittäjyyteen liittyvää oppia ”Tulen käyttämään solmimiani suhteita tulevaisuudessa” ”Ymmärrän paremmin myös asiakastyön vaatimukset… voisin kuvitella itseni yksityisyrittäjäksi tulevaisuudessa” ”Loin paljon suhteita, jotka tulevat olemaan ratkaisevia tulevaisuuden suunnitelmissani…alani on erittäin kansainvälinen…opin paljon ajan ja rahan suhteesta tehtyyn työhön ja elantoon. Sain valtavan määrän tietoa ja vielä enemmän väyliä tiedon ääreen” ”Opin aikatauluttamaan töiden tekemistä paremmin.” ”Ilokseni sain olla osallisena uuden osakeyhtion perustamisessa suomeen, liiketilojen etsimisessa ja muussa yrityksen perustamiseen liittyvissa asioissa…Alusta alkaen minulle annettiin paljon vastuuta...” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 16. Uusia tuoteideoita • Verkostoituminen • Ulkomaanjaksot usein pienissä, yhden henkilön yrityksessä  yritystoiminnan havainnointi helppoa • Jotkin paikat yrittäjyyden oppimisen suhteen suoranaisia lottovoittoja • Aikatauluttaminen, asiakastyöt • Käytetty aika suhteessa laatuun Yhteenvedettynä www.lpkky.fi/ikata APC 2

 17. Pehmeät taidot ”Kasvoin matkan aikana paljon, koen olevani valmiimpi kokeilemaan uusia haasteita.” ”Kansainvälinen kokemus, kielitaito, sosiaalisuus, uskallus ja haasteisiin tarttuminen kiinnostavat varmasti työnantajia.” ”Ulkomailla viettämäni aika opetti minulle itsenäisempään työskentelyyn ja sain huomata pärjääväni vieraassa maassa ongelmitta.” ”Huomasin vielä enemmän sitä kuinka tärkeää on oma suhtautuminen ja asenne.” ”Rikastava kokemus joka suhteessa, sekä ammatillisesti, sosiaalisesti että kulttuurisesti.” www.lpkky.fi/ikata APC 2

 18. Itsevarmuuden kasvu • Itsenäisyys • Sosiaaliset taidot • Oman asenteen merkitys • Kasvu ihmisenä, oppiminen omasta itsestä • Tärkeitä taitoja myös työnantajien silmissä Yhteenvedettynä www.lpkky.fi/ikata APC 2

 19. ”Elämäni parasta aikaa!” ”Opin äärettömän paljon ja tuntuu kuin koko kokemus olisi avannut silmäni.” ”Jos tämä ei vaikuta tulevaisuuteeni ja elämääni tästä eteenpäin, niin sitten ei mikään! ” Lopuksi www.lpkky.fi/ikata APC 2

More Related