Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informační zdroje a služby Univerzitní knihovnyOstravské univerzity v Ostravě2 0 0 9http://www.osu.cz/ukhttp://knihovna.osu.cz Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

 2. Obsah prezentace • Dislokace provozů UK (=i fondů) • Práva a povinnosti uživatelů, registrace • Informační systém a informační zdroje • Online služby výpůjčního protokolu • Přehled služeb knihovny • Ceník služeb • Provozní doba

 3. Dislokace pracovišťUniverzitní knihovny v OU • Ústřední knihovna Bráfova 3, Ostrava - Moravská Ostrava půjčovna studovna časopisů mediotéka a relax studio meziknihovní služby rešeršní služby školicí středisko Centrum PYRAMIDA

 4. Dislokace pracovišťUniverzitní knihovny v OU • Studovny fakult • PDF- Bráfova, M.Ostrava • FF- Čs. Legií,M.Ostrava • PŘF-30.dubna,M.Ostrava • PŘF-Chittussiho,Hladnov • FSS-Fr.Šrámka,Mar.Hory • FZS-Syllabova,O.Zábřeh (FU - viz studovna PDF a Mediotéka)

 5. Dislokace fondů UK OU • ústřední sklady UK Bráfova • fakultní a specializ. studovny • katedrové a ústavní knihovny OU – kontaktovat zodp. pracovníka katedry • archiv UK OU Ostrava – FSS (Mar. Hory) –objednat dokumenty předem z WWW ! Nutno sledovat poznámku o umístění jednotlivých exemplářů dokumentů v katalogu

 6. Práva a povinnosti uživatelůUniverzitní knihovny OU • Provozní řády studoven a mediotéky • Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě, přílohy: • nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny • prohlášení uživatele služeb UK OU (podpis při registraci) • ceník poplatků a placených služeb UK

 7. Registrace ke službám UK • Proč? • služby UK jsou poskytovány JEN registrovaným čtenářům • Kdy a Za kolik? • na začátku studia • studenti OU = bez poplatku • Kde? • půjčovna + studovny

 8. Identifikace ke službám • Při registraci • ISIC nebo SIC OU (více viz www CIT – Služby - Identifikační karty) • OP • Při návštěvě knihovny, půjčování atp. • ISIC nebo SIC OU • průkaz s čárovým kódem (bude vydán v UK studentům, kteří nemají nárok na ISIC/SIC)

 9. Osobní údaje • základní: přetahovány z IS STAG OU • dodatečné: při registraci ke službám UK OU (např. číslo mobilu, další kontaktní adresa…) ! I pro e-mailové služby UK platí nutnost používat univerzitní mail ve struktuře číslostudenta@student.osu.cz

 10. Informační systém UK OU • Knihovnicko-informační systém ALEPH • Další vnitřní systémy, databáze UK • Přístup do vnějších IZ – komerční databáze • Přístup do sítí – Intranet, Internet • Další možnosti přístupu ke studijní literatuře: IS DIPL vč. FT (Portál OU), distanční studijní opory v eLearningovém systému http://moodle.osu.cz- vždy po přihlášení

 11. Další vnitřní inf. zdroje • Databáze VŠ kvalifikačních prací OU včetně plných textů • Databáze výměny literatury • Seznam objednaných a docházejících časopisů v roce … • Katalogy a soupisy studoven kateder (historie, germanistika, romanistika)

 12. Vnější informační zdroje • volně přístupné webové zdroje • 30 el. databází odborných informací (licence), z toho 21 zahraničních • e-časopisy (předplatné, křížový přístup, z vyd. Elsevier, Wiley, Academic Press, Kluwer) • e-books • odkazy na portály (např. STM: Science, Technology, Medicine, Google Scholar, EZB – mez. e-knihovna časopisů, e-zdroje na českých VŠ, Jednotná informační brána…)

 13. Online Public Access Catalogue (OPAC) =centrální online katalog UK OU (záznamy o primárních zdrojích: tištěné i el. knihy, časopisy, CD, DVD, VHS, mapy, hudebniny, vzdělávací a počítačové programy aj.) • volně dostupné služby: • vyhledávání v katalogu v místě i vzdáleně (protokol Z39.50) • zobrazování detailů záznamů vč. exemplářů • práce s nalezenými záznamy • zobrazení dokumentů vně databáze (plné texty)

 14. Ukázky vyhledávání a online služeb katalogu OPAC • Vyhledávání • základní vyhledávání • vyhledávání z více polí • vyhledávání z více bází • pokročilé hledání

 15. OPAC – základní vyhledávání

 16. OPAC – základní vyhledávání

 17. OPAC – základní vyhledávání

 18. OPAC – základní vyhledávání

 19. OPAC – základní vyhledávání

 20. OPAC – základní vyhledávání

 21. OPAC – základní vyhledávání

 22. OPAC – základní vyhledávání

 23. OPAC – vyhledávání z více polí

 24. OPAC – vyhledávání z více polí

 25. OPAC – vyhledávání z více bází

 26. OPAC – vyhledávání z více bází

 27. OPAC – vyhledávání z více bází

 28. OPAC – pokročilé hledání

 29. OPAC – pokročilé hledání

 30. OPAC – pokročilé hledání

 31. OPAC – listování v rejstřících

 32. OPAC – listování v rejstřících

 33. OPAC – listování v rejstřících

 34. OPAC – práce se záznamem

 35. OPAC – práce se záznamem

 36. OPAC – práce se záznamem

 37. OPAC – práce se záznamem

 38. OPAC – práce se záznamem

 39. OPAC – práce se záznamem

 40. OPAC – služby autorizovaným uživatelům • sledování stavu výpůjček • provádění služeb (objednávky, prodlužování) • stav peněžního konta • nastavení a používání vlastního profilu (preferovaný způsob vyhledávání, formát zobrazení výsledků)

 41. Přihlašování do OPAC • přihlášení z www stránek UK OU, k autentizaci nutné: • osobní číslo (přiděluje stud.odd.) • heslo ve struktuře xrodné číslo (zadává se při zápisu, možno změnit na Portále OU)

 42. OPAC - přihlášení

 43. OPAC - objednávání • vzdáleně online (z domu, kolejí, ze studoven OU) • na místě v UK Bráfova, výpůjční oddělení – ze 14 PC: • online • ručně vypsat žádanku

 44. OPAC – typy objednávání • 1) na dokument „na místě“ se statusem „k vypůjčení“ • 2) na dokument, půjčený jiným čtenářem ( = rezervace)

 45. OPAC – objednávání 1

 46. OPAC – objednávání 1 • Pozor – nutno kontrolovat status jednotky, ze studoven lze půjčovat: • prezenčně • krátkodobě (přes noc), ale nelze objednat!!!

 47. OPAC – objednávání 1 • Objednat lze dokument se statusem„K vypůjčení“ a současně „Na místě“

 48. OPAC – objednávání 1

 49. OPAC – objednávání 1

 50. 2 Objednávka na půjčený dokument (rezervace)