Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
החוב הממשלתי 2006-2007 והרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות PowerPoint Presentation
Download Presentation
החוב הממשלתי 2006-2007 והרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות

החוב הממשלתי 2006-2007 והרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

החוב הממשלתי 2006-2007 והרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. החוב הממשלתי 2006-2007 והרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות עדי ריבלין מנהל החוב הממשלתי משרד האוצר כנס קופות גמל - פנסיה, אילת דצמבר 2006

 2. החוב הממשלתי

 3. החוב הממשלתי כאחוז תוצר בשנים 1987-2006

 4. התפתחות הדירוג Sovereign Foreign Currency Rating Peers Sovereign Moody’s S&P Chile Baa1 A Czech R. A1 A- Lithuania A3 A- S. Korea A3 A Poland A2 BBB+ China A2 A- Slovakia A2 A- Latvia A2 A- Cyprus A2 A Hungary A1 A- Estonia A1 A Greece A1 A Taiwan Aa3 AA- Israel’s Foreign Currency Ratings Rating Agency Moody’s S&P Fitch Rating A2 (Stable) A- (Stable) A- (Stable

 5. מבנה החוב הממשלתי בסוף שנת 2005(במיליארדי ש"ח) חוב כולל – 552.2 מיליארדי ש"ח תחזית להיקף החוב בסוף שנת 2006 – 549 מיליארד ₪ תחזית להיקף תוצר בסוף שנת 2006 – 622 מיליארד ₪

 6. מדיניות ניהול החוב • מיזעור עלות הגיוס בכפוף לסיכונים • שקליזציה - הגדלת החלק הלא צמוד בשוק האג"ח • נזילות וסחירות -צמצום מספר הסדרות והנפקת סדרות גדולות • ריבית קבועה ולא משתנה • Benchmark- הנפקת אג"ח "מייצגות" לטווחים שונים • החלקת מבנה הפידיונות • אורך החוב - הארכת החוב הסחיר (מח"מ)

 7. החוב המקומי ושוק איגרות החוב

 8. התפלגות המחזיקים באיגרות החוב הממשלתיותהסחירות בשוק המקומי (יוני 2006)

 9. פירעונות 2007 (מיליארדי ש"ח)

 10. התפלגות הגיוס המקומי הסחיר לפי אפיקי הצמדה

 11. סוגי אג"ח • מונפקות • אג"ח בריבית קבועה: • לא צמודות – שחר, ממשלתית ("שקלית", "לא צמודה") • צמודות – גליל, ממשלתית צמודה (ממצ"מ) • הונפקו בעבר • אג"ח בריבית משתנה • גילון, גילון חדש – משתנה לפי ממוצע תשואות מק"מ • גלבוע – משתנה לפי ריבית LIBOR • כפיר, כפיר חדש – משתנה לפי תשואות אג"ח צמודות

 12. סדרות חדשות בשנים 2006-2007 • 2006 • שחר 2 (2690) • שחר 10 (2683) • ממשלתית 20 (1026) • ממשלתית צמודה 30 (0536) • 2007 • ממשלתית 3 • ממשלתית 10 • ממשלתית 6 (או ממשלתית 5 ב- 2008)

 13. עקום התשואות השיקלי

 14. הגדלת נפח סדרות איגרות החוב הממשלתיות הסחירות(מיליארדי ש"ח) שחר 2671 -> 20.7 מיליארד ש"ח !

 15. הקטנת מספר הסדרות שלאיגרות החוב הממשלתיות הסחירות

 16. מחזורי מסחר ממוצעים באיגרות החוב הממשלתיות הסחירות (מיליוני ש"ח) החל מרבעון 4 2006 : בורסה + MTS + OTC

 17. היקפי מסחר 1995-2010 • 1995 • מיליון ₪/יום 100 רפורמות מט"ח מיסוי פנסיה תקנות השקעה סדרות גדולות "שקליזציה" הארכת העקום 2005 מיליון ₪/יום 1100 בכר עש"ר ריפו D2C-OTC 2010 מיליון ₪/יום 5000

 18. דור שלישי של רפורמות • דור 1: 1996-2001 • מחזורי מסחר ממוצעים: 100-500 מיליון ש"ח • גידול פי 5! • דור 2: 2002-2005 • מחזורי מסחר ממוצעים: 500-1,000 מיליון ש"ח • גידול פי 10!! • דור 3: 2006-2010 • מחזורי מסחר ממוצעים: 1,000-5,000 מיליון ש"ח • גידול פי 50!!! • תמונת מצב 31.12.06 – כ- 2,250 מיליון ש"ח

 19. הסדרי מיסוי חדשים • פטור מלא ממיסוי למשקיעים זרים (קרן וריבית) על אג"ח ממשלתיות • תשלום הריבית ברוטו ע"י המנפיק (המדינה) לבנקים • ניכוי המס מהריבית במקור מתבצע מינואר 2006 ע"י חברי הבורסה לגבי אג"ח ממשלתיות • בקרוב – גם לגבי אג"ח קונצרניות

 20. ריכוז ניהול ותפעול החוב • כל ניהול ותפעול החוב BACK-OFFICE”)") מתבצע מיוני 2006 ע"י יחידת ניהול החוב באגף החשב הכללי • הנפקות • תשלומים ותקבולים • ניהול מאגר הנתונים של האג"ח הממשלתיות • פרסומים רשמיים

 21. גיוס הון בחו"ל ב- 2006 • הנפקה דולרית – 1,000 מיליון $ (98+T, 45+L) • בונדס – 1,000 מיליון $ • הנפקה פרטית – 500 מיליון $ • לא מונפקות השנה "ערבויות" (יתרה – כ-4.5 מיליארד $) • סה"כ חוב חיצוני כיום – 31 מיליארד דולר

 22. רפורמה בשוק האג"ח הממשלתי בישראל

 23. מאפייני שוק האג"ח הממשלתי עד הרפורמה • סחירות ונזילות נמוכות ביחס לפוטנציאל ולמדינות אחרות • העדרם של שווקים משלימים וכלים לניהול סיכונים • ריכוזיות יתר (6 בנקים מקומיים = 7/8 מהנפקות השחרים) • מיעוט משקיעים ומוסדות פיננסיים זרים • גידול ההיצע - היקפי גיוס גבוהים (ביטול אג"ח "מיועדות") • "שיחרור הביקוש" - ליברליזציה במט"ח, שחרור תקנות ההשקעה של המשקיעים המוסדייםוביטול אפליית המיסוי שהיטיבה עם נכסים בארץ (2005)

 24. לפני הרפורמה - מחזורי מסחר נמוכים ביחס לפוטנציאל מחזורי מסחר באג"ח ממשלתיות במדינות שונות

 25. מטרות הרפורמה • חסכון בעלויות הגיוס • שוק נזיל ועמוק יותר • משקיעים זרים יוכלו לסחור בארץ ביתר קלות • הקטנת ריכוזיות • נורמות מסחר וסליקה בינלאומיות • יצירת התנאים להתפתחות שווקים משלימים ומוצרים משלימים • חשיפת שוק ההון המקומי וגלובליזציה

 26. הורדת עלות ההון של הממשלה והורדת הריבית במשק כל עשירית האחוז (0.001)= 400 מיליון ₪ ! הקטנת "פרמיית אי-הנזילות" ב- 25-50 נ"ב משקף חיסכון לממשלה של 1-2 מיליארד ₪ כל שנה ! ירידה מקבילה בריבית למשקי הבית והפירמות – עוד מיליארד ₪ חיסכון !

 27. גלובליזציה ושדרוג של השווקים הפיננסיים ישראל אימצה את המודל המקובל והמצליח בעולם • רוב המדינות החברות באיחוד האירופי משתמשות במערכת של עושי שוק, בפרט: • אירלנד • יוון • הולנד • פינלנד פתיחת השווקים הפיננסיים חיונית לצמיחה של הכלכלה ! גם המדינות ה"חדשות" (פולין, הונגריה וצ'כיה) מאמצות את המודל!

 28. עיקרי הרפורמהבנקים זרים הגופים הפיננסיים הגדולים והרציניים בעולם מונו לעושי שוק ראשיים: הנכונות של גופים אלו לפעול בשוק המקומי מידי יום בשקלים היא דבר חשוב ויוצא דופן. חלקם סוחרים מלונדון וחלקם מת"א.

 29. דירוג עושי השוק הראשיים לחודש אוקטובר 2006 • השוק המשני • יו בי אס • בנק לאומי • בנק דיסקונט • בנק הפועלים • דויטשה בנק • סטנדרד בנק • בנק מזרחי • כלל פיננסים • סיטי בנק • מריל לינץ' • פועלים סהר • יו בנק • הבנק הבינלאומי • בנק איגוד • גולדמן סאקס • אקסלנס נשואה • מורגן סטנלי • ליהמן ברדרס - לא פעיל כלל • סה"כ מסחר של עושי שוק מקומיים 59% • סה"כ מסחר של עושי שוק זרים 41% • השוק הראשוני • בנק הפועלים • כלל פיננסים בטוחה • מורגן סטנלי • הבנק הבינלאומי • סטנדרד בנק • גולדמן זאקס • בנק איגוד • בנק מזרחי • יו.בי אס • פועלים סהר • בנק לאומי • דויטשה בנק • מריל לינץ' • בנק דיסקונט • לא היו פעילים כלל: סיטי בנק, אקסלנס נשואה, יו בנק , ליהמן ברדרס. • סה"כ פעילות של עושי שוק מקומיים בהנפקות 63% • סה"כ פעילות של עושי שוק זרים בהנפקות 37%

 30. הפחתת הריכוזיות – מדד הירפנדל * נתוני ההנפקות בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2006 כוללים את הקצאות היתר מ- 8 ל- 12 "שחקנים" תוך פחות משנה !

 31. עיקרי הרפורמה חובות וזכויות של עש"ר בשוק הראשוני • חובות: • חובת רכישה (על בסיס תקופתי) • זכויות: • בלעדיות חלקית בגישה להנפקות בשוק הראשוני • אופציה לקבל כמות נוספת של אג"ח במחיר ההנפקה • השתתפות בפורום התייעצות עם המנפיק בשלב ראשון של הרפורמה, הבלעדיות תחול רק על כ-2/3 מההנפקות !

 32. עיקרי הרפורמהחובות וזכויות של עש"ר בשוק המשני • חובות: • עש"ר מחויבים לצטט מחירי קניה ומכירה במשך 5 שעות ביום בימים שני-חמישי • עש"ר מחויבים למרווחים מקסימליים באיגרות להן הם מספקים ציטוט (10 נ"ב תשואה) • עש"ר מחויבים לספק ציטוטים ל- 8 "שחרים" בלבד • זכויות: • בלעדיות בגישה למאגר השאלות (Repo) לצורך כיסוי התחייבויות על מכירות בחסר • גישה למערכת מסחר ייעודית -Inter Dealer System (IDS)

 33. סליקה • מסלקת הבורסה בת"א הינה צד נגדי לכל עסקה (CCP) • סליקת האיגרות והמזומן ב- T+1 (סינכרון הכסף עם ני"ע – Delivery vs. Payment) • עסקאות מחוץ לבורסה (OTC) – שקיפות, אין CCP • בעתיד – מסלקות זרות ((EUROCLEAR ?

 34. מאפייני האג"ח החדשות • (מונפקות מיוני 2006)

 35. מאפייני הסדרות החדשות • שינוי שמות האיגרות: • שחר --> אג"ח ממשלתית (ממל"צ) • גליל --> אג"ח ממשלתית צמודה (ממצ"מ) • פדיון מוקדם • ביטול התעודה הפיזית (הנייר) • מתן אפשרות להנפיק איגרות בתקופה שבין יום ה- X ויום התשלום

 36. מאפייני הסדרות החדשות • גמישות באורך החוב – לא שנים שלמות • פישוט הליך קביעת הריבית באג"ח צמודה • הצמדה מלאה ודו-כיוונית לאיגרות חוב צמודות מדד • שינוי נוסחת הריבית • קיצור תקופת ריבית ראשונה

 37. השוק הראשוני (הנפקות אג"ח) לאחר הרפורמה • ניהול המכרזים מתבצע באמצעות מערכת הנפקות בינלאומית של חברת בלומברג (חלק מהמערכת הרגילה). • 80% מאיגרות החוב שאינן צמודות (מכרזים יעודיים) משוריינות לעושי השוק הראשיים.

 38. שוק ראשוני – רכישה ישירה ע"י גופים מוסדיים • תינתן לגופים המוסדיים אפשרות לרכישות ישירות באמצעות מערכת הבלומברג • גוף מוסדי יעביר הזמנה בבלומברג ויפקיד את הכסף בחשבון ייעודי בבנק ישראל • אופציה לגבייה באמצעות הבורסה • האג"ח תועבר לבורסה בציון הגוף המוסדי הרוכש

 39. מכרזים לציבור ולמוסדיים ("פתוחים") • לקוחות: הזמנות למכרז יהיו בסכום של 10,000 ₪ ערך נקוב ובכפולות של סכום זה. • מוסדיים: • עושי שוק (נוסטרו) • קופות גמל • קרנות פנסיה • חברות ביטוח • בנקים הזמנות בסכום של 10 מיליון ש"ח ערך נקוב ומעל זה בכפולות של מיליון₪ערך נקוב. אופציה זו תפתח החל מה- 1.2.07

 40. הטבה לעושי שוק – הקצאת יתר • עושי השוק זכאים לרכוש 15% נוספים של כל אג"ח שנרכשו במכרז במהלך 24 שעות ממועד הסגירה של המכרז. • ההצעות מועברות באמצעות מערכת בלומברג. • המחיר = המחיר הממוצע של המכרז.

 41. בלומברג - מערכת הנפקות גלובלית • השימוש במערכת הנפקות גלובלית של חברת בלומברג מאפשר השתתפות במכרזים סימולטנית מהארץ ומחו"ל. לאחרונה חלק מהמכרזים נרכשים בעיקר ע"י "זרים". • מערכת אמינה ופשוטה לתפעול הפועלת בהצלחה בכ- 15 מדינות.

 42. בלומברג - מערכת הנפקות גלובלית • מערכת נפוצה הנמצאת בשימוש אצל מרבית המשתתפים הפוטנציאלים בהנפקות. • מערכת אנליטית מובילה בעולם בתחום האג"ח – מעלה נגישות למוסדיים בחו"ל. • יכולות שיווק גבוהות (עיתונים, תחנות טלוויזיה, כנסי-משקיעים וכד')

 43. בלומברג - מערכת הנפקות גלובלית

 44. בלומברג - מערכת הנפקות גלובלית

 45. שוק משני (מסחר)

 46. יורו-MTS ו- MTS-ישראל • מערכת ייעודית לעשיית שוק באג"ח ממשלתיות • פועלת בכ- 15 מדינות באירופה • במקור – מאיטליה • ציטוטים – 5 מלש"ח, 5 נ"ב • שקיפות מלאה – בלומברג, קו מנחה, Aonline ("מגמה")

 47. שוק משני – איך עובדים גופים מוסדיים לאחר הרפורמה • בורסה • רגיל • עסקאות ג'מבו • מול עושי השוק – OTC • טלפון • מערכות יעודיות (D2C) של עושי שוק ראשיים (בבלומברג, רויטרס, אינטרנט)