1 / 10

Effekter & Resultat 10 års förebyggande arbete med föräldrar & barn

Effekter & Resultat 10 års förebyggande arbete med föräldrar & barn. Leksandsmodellen i korthet Studier av Leksandsmodellen Forskarstöd förebyggande arbete EPM (Empowered Parenthood Methodology). thomas.johansson@leksand.se. Thomas Johansson, EPM 2008.

caroun
Télécharger la présentation

Effekter & Resultat 10 års förebyggande arbete med föräldrar & barn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Effekter & Resultat 10 års förebyggande arbete med föräldrar & barn Leksandsmodellen i korthet Studier av Leksandsmodellen Forskarstöd förebyggande arbete EPM (Empowered Parenthood Methodology) thomas.johansson@leksand.se Thomas Johansson, EPM 2008

  2. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ LEKSAND 15 400 invånare (oförändrad) Borgerlig majoritet 128 barn föddes 2006 Relativt låg arbetslöshet Många småföretagare Skattesats 32,35 Höga kostnader för lokaler/arenor Thomas Johansson, EPM 2008 Thomas Johansson, EPM 2008

  3. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ Stöd till föräldrar ger glada och trygga barn som kan växa upp till sociala och ansvarstagande vuxna Förlängd/förstärkt föräldrautbildning med kontinuitet Nå alla förstagångsföräldrar, individuellt och i grupp Möjliggöra hållbara sociala nätverkoch förmedla kunskap Stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt Möjliggöra bra och åldersintegrerade möten och samtal Thomas Johansson, EPM 2008

  4. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ G - 2 Varje förälder graviditetssamtal + grupp Program m gruppled + resurspers 17 tf Ettårskalas BHV + B&U/ÖF + Studiefrj. Behovsstyrt självgående program Resurspersoner Konsumentrådgivare, socialsekreterare, familjerådgivare, familjeterapeut, förskollärare, rektor, bibliotekarie, frivilliga Thomas Johansson, EPM 2008

  5. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ De förväntansfulla Julkul Pumlorna Snöflingorna Snabbebisar Gilla läget Tung Last Vårblommor Kontakten Hä ä enkelt Smultron -07 A/S 2006 Vårbebisar Slutspel De omutbara Hattifnattarna Fiskbullarna Fiskarna Vårbarn-06 November Lussebullarna Thomas Johansson, EPM 2008 Thomas Johansson, EPM 2008

  6. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ 2 - 7 B&U/ÖF + Stfrj 1 tf/mån Pappaöppet / Kids & Dads + Lek i Lsd Rektor + Förskollärare Resurspersoner från samhället Behovsstyrt självgående program Populära resurspersoner Konsumentvägledare, familjerådgivare, familjeterapeut, förskol- lärare, rektor, repr. för elevhälsa, församlingar och föreningar Thomas Johansson, EPM 2008

  7. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ Tonår B&U/fritid + ABF/NBV/Stfrj Öppen b&u-verksamhet Öppen åldersintegrerad verksamhet Utbildning/stöd föräldrar till 11-18 Behovsstyrt självgående program Resurspersoner Repr. för fritidsverksamhet, socialtjänst, familjerådgivning, ungdomsmottagning, elevhälsa, BUP, församlingar m fl Thomas Johansson, EPM 2008

  8. Leksandsmodellen G – 20 ’Från smörgåsbord till knytkalas’ 1996 – Start föräldrautbildning/grupp + Samverkande team 1997 – Multistyrgrupp + 2 samordnare 1998 – Utvärdering 1 / Alla föräldragrupper i nya progr. FC 2000 – Utvärdering 2 / FC blir ordinarie arbetssätt 2001 – Multistyrgrupp blir ledningsgrupp 2001 – Start ungdomssamverkansgrupp + samordnare 2004 – Ledningsgrupp läggs ner - ärenden till Polsam 2004 – Start utbildning föräldrar till 11-18 år 2005 – Ungdomssamverkansgrupp + samordnare läggs ner 2006 – Svagare kontakt ledning - personal 2006 – Utbildning föräldrartill11-18 upphör 2007 – Inga pengar till samordnare 2-7 år 2007 – LK får 1 mkr för att utveckla Lm Thomas Johansson, EPM 2008

  9. Studier Leksand 1996 - 2007 1998 – Utvärdering 1 Dal. Forskningsråd 2000 – Utvärdering 2 Dal. Forskningsråd 2001 – Barnmorska enkät alla föräldrar 2002 – Sammanställning dagboksblad 2004 – Pilotstudie åt FHI ’ Nya verktyg’ 2006 – Socialantropologisk studie i fgr 2007 – Nationalekonomisk studie Lm 2007 – Kvalitetssäkring; intervjuer fgr Thomas Johansson, EPM 2008

  10. Studier Leksand / D Forskningsråd 98 + 00 Team högt förtroende bland föräldrar Hög närvaro mammor och pappor Dagboksblad stor betydelse Mammor/pappor samtala var för sig Bra med gruppträffar efter kl. 1600 Pappaledighet ökat med 3,3 % Thomas Johansson, EPM 2008

More Related