Download
strategikonferansen i f rde 11 februar 2009 helsesatsingen sigrid j askum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategikonferansen i Førde 11. februar 2009 Helsesatsingen Sigrid J. Askum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategikonferansen i Førde 11. februar 2009 Helsesatsingen Sigrid J. Askum

Strategikonferansen i Førde 11. februar 2009 Helsesatsingen Sigrid J. Askum

93 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Strategikonferansen i Førde 11. februar 2009 Helsesatsingen Sigrid J. Askum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategikonferansen i Førde 11. februar 2009Helsesatsingen Sigrid J. Askum

 2. Helsesatsingen Hovedmål: Prosjektets hovedformål er å bidra til en samhandlingsreform der kommunesektoren i størst mulig grad blir den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene, og har tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver

 3. Delmål • Understøtte arbeid lokalt med sikte på mer likeverdig samarbeid mellom kommuner og helseforetak • Bidra til å videreutvikle og bygge opp kommunale fora som gjør at kommunene kan samhandle på mer likeverdige premisser med helseforetakene

 4. Delmål forts. • Ha faglig ansvar for oppfølgingen av den nasjonale rammeavtalen • Videreutvikle og fornye finansieringssystemene på en slik måte at kommunene blir i stand til å ta store oppgaver på helse- og omsorgsområdet

 5. Delmål forts. • Bidra til å få helsereformen evaluert med sikte på virkningene for kommunene, og fremme forslag til relevante endringer i oppgave- og ansvarsfordeling • Ha et faglig koordineringsansvar på helse- og omsorgsområdet i forhold til kvalitetsutvikling, legepolitikk, rus, psykisk helse mv.

 6. EU/EØS mål: • Ha et faglig koordineringsansvar på helse- og omsorgsområdet i forhold til kvalitetsutvikling, legepolitikk, rus, psykisk helse, europeiske perspektiver mv. • Følge med i det europeiske arbeidet når det gjelder grensekryssende helsetjenester

 7. Prosjektorganisering Enhet: Myndighetskontakt Ansvarlig leder: Bjørn Gudbjørgsrud Prosjektleder: Sigrid J. Askum

 8. Styringsgruppe Bjørn Gudbjørgsrud, leder Gudrun H. Grindaker Trude Andresen Magne Nicholaisen • Styringsgruppen skal ivareta Lederforums eierskap til satsingen. • Styringsgruppen er den formelle beslutningsinstans for satsingen.

 9. Prosjektmedarbeidere • Representerer arbeidsgiverutvikling, forhandlinger, myndighetskontakt, analyse og økonomi, advokatene, adm. direktørs kontor(IKT, utvikling/innovasjon) og regionene. • Anslåtte ressurser: 275 ukeverk

 10. Milepælsplan Hovedområder: • Prosjektorganisering • Informasjon og forankring • Leveranser • Samarbeid med eksterne aktører • Evaluering

 11. Snu helsepyramiden • Eldre mennesker blir ofte kasteballer i dagens helsevesen • Innleggelser i sykehus skjer akutt og uplanlagt • Utskrivninger fra sykehus gjennomføres uten at nødvendig oppfølging er planlagt og avtalt • Derfor trenger vi en helsereform som snur helsepyramiden på hodet

 12. Behandlingspraksisen i sykehus har endret karakter radikalt • Det behandles stadig flere pasienter • Stadig kortere liggetid • En utskrivningsklar pasient i dag er langt mer hjelpetrengende enn bare for få år siden • Stadig kortere liggetid gjør at kommunene får mindre tid til å områ seg på • Derfor må helsepyramiden snus • Derfor må grunnmuren styrkes

 13. Utviklingen i pleie og omsorgstjenestene • Økt intensitet i tjenestetilbudet – tyngre brukere Flere årsverk i hjemmetjenestene – men mye knyttet til at hver bruker får mer hjelp. Sterk vekst i brukere under 67 år • Boliggjøring av eldreomsorgen Nedbygging av aldershjem, økning i antall omsorgsboliger, mindre vekst i sjukehjemsutbyggingen • Større differensiering av tilbudet Korttidplasser, avlastningsplasser og rehabilitering i sjukehjem • Sjukehusreformen - samhandlingsproblematikk Fra ferdigbehandlet til utskrivingsklar

 14. Hovedstyret i KS har vedtatt en strategi for forsterket legetjeneste i kommunene • Vi trenger samfunnsmedisinsk kompetanse • Vi trenger flere hele stillinger som kommuneleger • Kommunelegenes kompetanse kan utnyttes bedre • Kommunelege er en ressurs i samhandlingen med sykehusene

 15. Finansieringsordningene og samhandlingen • Samhandlingen skal ofte skje på områder der ansvaret kan oppfattes som uklart • Finansieringssystemer der kompetansen følger pasienten • Flere oppgaver til kommunene må innebære en kraftig ressurstilførsel til kommunene • Kommunen som bestiller?

 16. Forutsetninger for bedre samhandling • Endringer i lovverk: • Likeverdighet i lovgivningen med hensyn til krav om, og forventninger til, samarbeid og samhandling om pasientene mellom forvaltningsnivåene • Legge til rette for samdriftsløsninger og interkommunale løsninger • Avvikle betalingsforskriften for utskrivingsklare pasienter

 17. Forutsetninger for bedre samhandling • Jevnere fordeling av ressurser – penger og kvalifisert personell – mellom kommuner og helseforetak

 18. Forutsetninger for bedre samhandling • Må få bedre elektronisk samhandling - krav om mer standardiserte IT-løsninger og plattformer som gjør det mulig å kommunisere bedre elektronisk mellom sjukehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren

 19. Forskning og utvikling • Det brukes store ressurser på forskning og utvikling i Helse-Norge • Pengene brukes stort sett i spesialisthelsetjenesten • Kommunehelsetjenesten må styrkes med forskningsressurser • Dette må til for å sikre en kraftfull kommunehelsetjeneste

 20. Brukermedvirkning Eldres mestring av egen sykdom kan bidra til • Økt livskvalitet • Redusert avhengighet • Redusert behov for helse- og omsorgstjenester

 21. Brukermedvirkning • Brukeren må høres • Brukerens kunnskap må anerkjennes • Brukerens ønsker må ha betydning

 22. Hva hemmer samhandling? • Kommunene sier at partene ikke oppleves som likeverdige • Helseforetakene sier at økonomien er den største utfordringen SINTEF Helse november 2008

 23. Hva fremmer samhandling? • Alle helseforetak med eget opptaksområde har samarbeidsavtaler • De fleste helseforetak har formaliserte rutiner for utskrivning av pasienter • Svært mange av foretaksområdene har avtaler som innbefatter ordninger knyttet til hospitering, håndtering av avvik fra rutiner, og rutiner for ansvar for utarbeidelse av individuell plan SINTEF Helse november 2008

 24. Oppsummert • For mange legges inn på sykehus unødig • For mange skrives ut uten tilstrekkelig oppfølging • Organisering, samhandling og ressursfordeling er ikke god nok • Brukermedvirkning • Forskningsbasert • Løsningen på disse problemene må utgjøre grunnpilarene i en ny helsereform • Derfor er det på tide å snu helsepyramiden