Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je hebt je opgegeven voor het wedstrijdschaatsen en dan …. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je hebt je opgegeven voor het wedstrijdschaatsen en dan ….

Je hebt je opgegeven voor het wedstrijdschaatsen en dan ….

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Je hebt je opgegeven voor het wedstrijdschaatsen en dan ….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Je hebt je opgegeven voor het wedstrijdschaatsen en dan….

 2. Introductie: Intro • Trainingen • Wees op tijd • Als je nietkomtzorgdat je trainer het 1 uurvooraanvangwedstrijdweet • Meld je aanvoor de wedstrijden via de site • Startlijsten • Dezehangen in de kleedkamer maar kan je kopen Startnummer, welke baan Welke kleur armband ,eventueel aanpassingen

 3. Wedstrijd informatie: Intro • Bereid je goedvoor: • Zijn de schaatsenscherp? • Heb je armbandjesmeegenomen? • Weet je in welkerit je moetstarten? • Juistekleur armband bij de start • Buitenbaan = donkerekleur(rood/blauw) • Binnenbaan = lichtekleur(wit/geel) • zorgdat je op tijdbij de startplaatsbent, maar gageen 10 rondjesinrijden.

 4. Wedstrijd regels: I • men rijdt in kwartetten. • Coaches gevenbaanwisselingaan • Tijdwaarneming- alsje de baanopgaat, steekdezedanrechtover zodat je niet door de tijdwaarnemingrijdt. Daarrijd je alleendoorheentijdenswedstrijd!

 5. Baan regels: I • Inrijdenin binnenbaan (buitenkantsnel,binnenkantlangzaam) • Alsje snelheidhebt en je wilt of moet van de baan, rem danaf in de inrij(binnenstebaan) en steekdanrechtover omvan de baantegaan. • Rem NIET op de wedstrijdbaan

 6. Baan regels: I • Blokjesleggen. • De blokjesworden in de bochtgelegdaande binnnenkant van de rode stip. • Alsje tegeneenblokjerijdt ben je over de streepgeredenen volgthelaasdiskwalificatievoor de betreffenderit

 7. Wedstrijd regels: I • De schaats(t)er die uit de buitenbaankomtheeftvoorrang. • Alsje uit de binnenbaankomt en je zietdathet eenmoeilijkewisselwordt,houdan in en gaachterdegenelangs die uitdebuitenbaankomt. • Degenedie uit de binnenbaankomtmoetactienemenom de wisselgoedtelatenverlopen

 8. Situatie op de baan: afstand 100 meter I coaches Scorebord official tijdwaarneming Start regelaar Inrijd(st)ers opgang ijsbaan 100 Meter start 100 Meter finish tijdwaarneming starter HSC de Draai - info avond - 08 oktober 2008 Tribune en kleedkamers Jury ruimte

 9. Situatie op de baan: afstand 300 meter I coaches 300 Meter start starter Start regelaar Scorebord official tijdwaarneming Inrijd(st)ers opgang ijsbaan 300 Meter finish tijdwaarneming Tribune en kleedkamers Jury ruimte

 10. Situatie op de baan: baanverzorging I Scorebord tijdwaarneming opgang ijsbaan tijdwaarneming HSC de Draai - info avond - 08 oktober 2008 Tribune en kleedkamers Jury ruimte

 11. Situatie op de baan: afstand 500 meter I coaches Scorebord official van baan wisselen Start regelaar tijdwaarneming Inrijd(st)ers opgang ijsbaan 500 Meter start 500 Meter finish tijdwaarneming starter Tribune en kleedkamers Jury ruimte

 12. belangrijk I • bijverlaten van de baan, let op alsde wedstrijdnogbezigis. • uitlopennawedstrijd • Eventueelhelpenopruimen

 13. samenvatting I • zorgdat je op tijdbent • Zorgdat je de juistekleurarmband omhebt. • Bijbaanverzorging, baanverlaten • Ganiettevroeg de baan op • meld je op tijdafals je nietkuntrijden

 14. afsluiting I Zoga je goedvoorbereidnaarde wedstrijd