Download
geguritan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEGURITAN PowerPoint Presentation

GEGURITAN

8202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GEGURITAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Standar Kompetensi : Mendengarkan MampumendengarkandanmemahaniwacanalisannonsastramaupunsastradalamberbagairagambahasaJawa. GEGURITAN Kompetensi Dasar : 1.3 Mendengarkangeguritan yang disampaikansecaralangsungatauberuparekaman • Indikator : • Menemukantemageguritan yang didengarkan • Menyebutkankata-katakiasdalamgeguritan yang didengarkan • Menemukannilai-nilai yang terkandungdalamgeguritan yang didengarkan

  2. GEGURITAN yaikusalahsatunggalingkaryasastrajawa modern kangisinepangudarasanepanganggit ( pengarang ), bisaawujudkritiksosial, pangarep-arep, lsp Geguritankuwiwohingsusastrakangbasanécekak, menteslanéndahGeguritanasalésakatembung "gurit", kangategeskidungutawatulisankangawujudtatahan

  3. GeguritanikukalebupuisiJawamodhèrn, amargaorakaiketingaturankayadénétembang. • Geguritanbisakariptaamargaanailhamutawainspirasi (angen-angen). • Geguritanmujudakékaryakangsipatépribadi, mulageguritanpanganggitsijilansijinébéda-béda. • Angen-angenkanganasajronépikiranépengarangbanjurdiolahsupayadadigeguritankayakangdikarepaképanganggit.

  4. Geguritanikubasanékatonéndah, bisamigunakaképurwakanthi, dwipurwa, seselanlanliya-liyané • Geguritanikuduwèninilai- nilaiutawaamanatkangbisakapethikkanthidiparafrasakakedhisik • Geguritanikukawujudsakatéma, pamilihanetembunguganganggosaranarétorikalanmajas • Saranarétorikalanmajaspaédahékanggogawégeguritanikuéndahlanenakkawaca.

  5. UnsurGeguritan. 1. StrukturFisik 2. StrukturBatin

  6. 1. StrukturFisik a) Pamilihetembung (diksi). Tembunginggeguritanasilsakapamilihetembungkanthisetiti. Tembunginggeguritannduweniategesentar (kias) b) Pengimajinasian. Tembunginggeguritanbisanuwuhakekhalayan. Kanthikhayalankasebutkangmacalanngrungokakebisamelungrasakake, ngrungokake, lanndelengsawijiningbabkangditulisdeningpenyair. c) Lelewaningbasa (Majas) yaikutembungkangdigunakakepenyairkanggonyaritakakesawijingbabkanthicarambandhingakekarobarangutawatembungliyane. d) Purwakanthi (Rima/ritma) yaikumbaleniswara (vocal), mbalenitembung, kelompoktembung (frasa) utawambaleniukara.

  7. 2) StrukturBatin Strukturbatininggeguritankaperangdadipapatyaiku : • bakuninggagasan/ tema (sense); • nada utawasikappenyairmarang “pembaca”; • pangrasanepenyair; • amanat/ pesen