Download
geguritan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEGURITAN PowerPoint Presentation

GEGURITAN

1399 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GEGURITAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GEGURITAN Sawijine kasusastran Jawa gagrag anyar, kang ora kaiket dening aturan-aturanne basa, nangingisihngugemi (menggunakan) rasa keindahan.

  2. Endahinggeguritan : • 1. Pilihantembung sing mentes, treplanmantesi • 2. Nggunakakewiramautawalagune(rima) • 3. Migunakakebasakangendah

  3. Diwaca bola-bali, supaya cepet paham isine • Negesi (mengartikan) tembung-tembung sing utama utawa tembung sing ora dimangerteni tegese • Nggoleki sesambungan antarane ukara siji lan sijine • Nemtokake tema kang kinandhut ing geguritan Carane mangerteni isine geguritan:

  4. Macageguritanikuprayoganenganggopaugeran 4- W, yaiku : • 1. Wicara : pocapancetha, orabindheng, oragemreneng, tegas. • 2. Wirama : macageguritananalagune, cepetlanrindhik, cendhakdhuwuringswara3. Wirasa: Isinegeguritanditamatakeutawadilebokakeingnjeroati. Anggonemacatrepkaroisinegeguritan, upama : semangat, sedhih, pitutur, seneng, nesulsp. • 4.Wiraga : pocapantrepkarosolahbawa, ngangongobahaketangan, sirah, kedhepingmripat. Kabehkudu trepkarosurasanegeguritan.

  5. BOCAH-BOCAH WETENGE GEDHE Bocah-bocah wetenge gedhe Ora kewaregen nanging luwe Menyang sekolah nganggo sepatu Nanging tanpa sarapan tanpa sangu Ibu bapak wis padha lunga Jare golek upa ning kutha Nanging banjur age-age mulih Jalaran ning kutha akeh getih Sing tumetes neng dalan-dalan Sakiwa tengene kampus lan sekolahan

  6. Wiwit biyen akeh bocah wetenge gedhe Ora kewaregen nanging luwe Banjur tuwa-tuwa dadi penggedhe Sirahe botak wetenge saya gedhe jalaran nggragas nganti doyan apa wae Aspal lan watu uga alas dientekke kutha wali, desember 2006 (JB, No. 22 2007)

  7. mtu/ nuwun\