1 / 25

plk.Ing.Jaroslav PIROH, PhD. Topografický ústav Banská Bystrica tel.0960/504300

15 rokov vojenskej geografie na Slovensku Prečo sme tu, kde sme a kam kráčame. plk.Ing.Jaroslav PIROH, PhD. Topografický ústav Banská Bystrica tel.0960/504300 e-mail:jpiroh@topu.army.sk. VZU Praha. VTOPU Dobruška. VA Brno. VKU Harmanec. Kremnica. 5.KRZ Nemšová. .... z histórie.

charis
Télécharger la présentation

plk.Ing.Jaroslav PIROH, PhD. Topografický ústav Banská Bystrica tel.0960/504300

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku Prečo sme tu, kde sme a kam kráčame ... plk.Ing.Jaroslav PIROH, PhD. Topografický ústav Banská Bystrica tel.0960/504300 e-mail:jpiroh@topu.army.sk

 2. VZU Praha VTOPU Dobruška VA Brno VKU Harmanec Kremnica 5.KRZ Nemšová .... z histórie

 3. VZU Praha VTOPU Dobruška VA Brno VKU Harmanec GŠ ASR Kremnica TOPU 5.KRZ Nemšová MOSR .... z histórie

 4. .... z histórie - vznik Topografického ústavu .... vznikol v Banskej Bystrici dňa 1.10. 1993 ako špeciálne zariadenie Ministerstva obrany, ktorého poslaním je zber, spracovanie a poskytovanie informácií o území pre potreby obrany a bezpečnosti štátu

 5. .... z histórie Topografického ústavu - prvé úlohy • Rozdeliť archívy bývalej topografickej služby • Rozbehnúť topografickú časť výroby vojenských máp • Rozvinúť všetky geodetické, topografické a geografické spôsobilosti

 6. filozofia Nové podmienky Nové požiadavky Nové riešenia • vstup do NATO • globálny nástup nových technológií • nové metódy vo výchove, výcviku i v boji • redukcia vstupov • viac informácií • polohová presnosť • nové formy geoinformácií • štandardizácia a interoperabilita • informačné systémy • efektívne metódy zberu a spracovania informácií • ich rýchle poskytovanie užívateľovi • mobilné technológie

 7. Smernice pre obrannú politiku OS SR úlohy OS SR Obranná stratégia OS SR užívateľ - strategický stupeň - operačný stupeň - taktický stupeň záväzky NATO Programové vyhlásenie vlády SR Smernice NGŠ na výcvikový rok požiadavky na geografickú podporu GEOGRAFICKÉ ZABEZPECENIE

 8. Súčasné požiadavky na ozbrojené sily • globálne hrozby a destabilizačné faktory • vojenské ohrozenia • ohniská vojnového napätia • politické konflikty • nevojenské ohrozenia • terorizmus, organizovaný zločin • živelné pohromy (povodne, zemetrasenia, ekolog.....) • migrácia

 9. Súčasné požiadavky na ozbrojené sily • okamžite reagovať na nové globálne výzvy • zvýšiť spôsobilosti NATO reagovať na rôzne krízové situácie mimo vlastného územia • dosiahnuť spôsobilosť zasiahnuť kdekoľvek a kedykoľvek s dostatočnou silou a účinnosťou • Pražský summit 2002 - NRF

 10. Súčasné požiadavky na geograf. podporu • poskytnúť účinnú geografickú podporu • disponovať vysoko aktuálnymi geografickými, oceánografickými a meteorologickými informáciami • podporovať fúziu informácií z rôznych zdrojov (raster, vektor) • vytvárať analýzy priestoru nasadenia v reálnom čase • sprístupniť geografické produkty a služby nezávisle na mieste nasadenia • umožniť ich zdieľanie • To všetko • kdekoľvek a kedykoľvek, • s požadovanou bezpečnosťou a spoľahlivosťou

 11. Logistics NBC Fires Coord Neutrals Friendly Enemy / Intel Physical Environment (Dymanic) Physical Environment (Static) Súčasné požiadavky na geograf. podporu

 12. distribúcia produktov a služieb - zásobovanie mapami - siete LAN - bezdrôtové technológie špecifikácia produktov a služieb • aktuálnosť • sortiment • kvalita tvorba produktov • mapy • modely a analýzy • špeciálne služby • dáta pre simulátory • odborná podpora limitujúce faktory -zdroje -personálna politika Smernice pre obrannú politiku OS SR úlohy OS SR Obranná stratégia OS SR užívateľ - strategický stupeň - operačný stupeň - taktický stupeň záväzky NATO Programové vyhlásenie vlády SR Smernice NGŠ na výcvikový rok GEOGRAFICKÉ ZABEZPECENIE požiadavky na geografickú podporu unifikácia štandardizácia vyhľadávanie a získavanie zdrojov spracovateľ analýza zdrojov verifikácia zdrojov spracovanie dát archivácia a ochrana dát

 13. Najvýznamnejšie projekty • Vojenský informačný systém o území • Centrálna priestorová databáza

 14. Najvýznamnejšie projekty • Vojenský informačný systém o území • Centrálna priestorová databáza

 15. Najvýznamnejšie projekty Vojensko - geografické informácie

 16. Najvýznamnejšie projekty Mapy v štandardoch NATO Air TFCL Ground

 17. Najvýznamnejšie projekty Digitálny model reliéfu 3. generácie (DMR-3)

 18. Najvýznamnejšie projekty Multinational Geographic Cooperation Program (MGCP)

 19. Najvýznamnejšie projekty Vektorová mapa Slovenska „VMap SK“

 20. Medzirezortná spolupráca • Uvoľnenie produktov (2004) • Vojenské mapové dielo 1:25.000 a 1:50.000 • VMap SK • Digitálny model reliéfu 3. generácie DMR-3

 21. Medzirezortná spolupráca • Uvoľnenie produktov (2004) • Vojenské mapové dielo 1:25.000 a 1:50.000 • VMap SK • Digitálny model reliéfu 3. generácie DMR-3 • CPD – ZBGIS • Katalóg objektov ako dielo vytvorené v spolupráci TOPU, GKU a privátnych organizácií • Poskytovanie údajov pre štátne úlohy • informačný systém Schengenskej hranice • Letové prevádzkové služby • Podpora vzdelávania • poskytovanie podkladov pre diplomové práce (TU Zvolen, UMB, STU, UK, NAO ...) • Aktívna prednášková činnosť špecialistov TOPU

 22. Budúcnosť a výzvy alebo „kam smerujeme“ • Nové štátne mapové dielo v štandardoch NATO • Ukončiť naplňovanie CPD a začať s jej aktualizáciou • Zvýšiť flexibilitu pri získavaní údajov z krízových oblastí • Zvýšiť kvalitu a sortiment produktov a služieb pre podporu krízového rozhodovania a činnosť silových zložiek • Zvýšiť dostupnosť produktov a služieb elektronickými cestami

 23. „Bez informácií o území nemožno plánovať bojové operácie,nemožno viesť ozbrojený zápas,nemožno zásobovať vojská, ani dosiahnuť optimálny výsledok boja“ ... nemožno efektívne riadiť krajinu, riešiť úlohy krízového manažmentu ani bojovať proti organizovanému zločinu ...

 24. pozvanie Topografický ústav v Banskej Bystrici a Slovenská asociácia pre geoinformatiku 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku Vás pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou Podbanské, hotel Permon **** 12.-14.november 2008 http://topu.army.sk

 25. Ďakujem za pozornosť ! riaditeľ Topografického ústavu plk.Ing.Jaroslav PIROH, PhD.

More Related