Download
a t rsas gi ad s k l nad bevall sa 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A társasági adó és különadó bevallása 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A társasági adó és különadó bevallása 2009

A társasági adó és különadó bevallása 2009

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A társasági adó és különadó bevallása 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A társasági adó és különadó bevallása2009

 2. Mit kell bevallani? • 2009. adóévi társasági adó • 2010.07.-2011.06. hó közötti (ennek megfelelő) időszakra társasági adóelőleg • 2009. adóévi különadó- előleg bevallás nincs • hitelintézeti járadék • szakképzési hozzájárulás különbözet • Energiaellátó (Távhő szolgáltatási tv. szerinti) jövedelemadója

 3. Bevallásra kötelezettek Társasági adó alanyai • gazdasági társaság (a nonprofit gazdasági társaság is), szövetkezet, ügyvédi iroda (egyéb irodák), eu rt. eu szövetkezet, • vízitársulat, • felsőoktatási intézmény, diákotthon, • nonprofit szervezetek: alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, közhasznúsági besorolással rendelkező felsőoktatási intézmény, európai területi együttműködési csoportosulás bevallás benyújtására akkor kötelezettek, ha 2009. február 25-éig nem nyilatkoztak a 0901 nyomtatványon arról, hogy adófizetési kötelezettségük nincs • külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld, • külföldi vállalkozó. Tao. tv. 2. §, 3. §

 4. 2009. évi társasági adó bevallás nyomtatványai • 0929 számú, kettős könyvvitelt vezető adózó • 0928 számú, egyszeres könyvvitelt vezető adózók • 0971EVA, a 2010. évben először a EVA szerinti adózást választó adózó • 0971 számú, a tevékenységét 2009. december 31-én megszüntető adózó • 0901 nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

 5. A bevallás jellege • Eredeti – határidőben benyújtott • Javítás (hiánypótlás) – az adóhatóság felhívására, vagy az adózó kezdeményezésére az adóbevallás hibája javítható (nincs adókülönbözet) • Helyesbítés – adóalapot, adót nem érintő adatok módosítása (kód H) • Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés – kitöltendő a teljes adattartalommal, kivéve az előleg (kód: O,I) • Pótlás – késedelmesen teljesített bevallás, de 2011. december 31-éig eredetiként (kódkocka P)

 6. Bevallás borítólapján • Szervezeti kódkocka (üres,vagy a kitöltési útmutató szerint, szociális szövetkezet közhasznúságától függetlenül 02) • Mikro-, kis-, középvállalkozás besorolása (az adóév első és utolsó napján; mikrovállalkozás 1, kisvállalkozás 2, közepes vállalkozás 3) • Sávos adókulcs alkalmazására vonatkozó rendelkezés • Nyilatkozat jövedelem minimum alkalmazásáról (1 nem vonatkozik az adózóra, 2 adóalapja vagy eredménye eléri a minimumot, 3 jövedelem minimum alapján adózik, 4 nyilatkozatot tölt ki, nem adózik a jövedelem minimum alapján) • Bejelentett részesedési nyilatkozat (Tao.-ra és különadóra vonatkozó nyilatkozat: 1. Tao, 2. Különadó, 3. mindkettő) • Kedvezményezett átalakulásról, -eszközátruházásról nyilatkozat (külön a Tao-hoz, külön a különadóhoz: 1. Tao, 2. Különadó, 3. mindkettő )

 7. KKV besorolás (PM-GKM-APEH Tájékoztató) 2005. január 1-jétől új besorolás. Az adatokat konszolidált beszámoló, vagykapcsolódó, illetve partnervállalkozások esetén az összesített adatok alapján kell meghatározni, más esetben a beszámoló alapján. Állami, önkormányzati tulajdon közvetve/közvetlenül  25%  nem KKV Figyelem! A 2005-os besorolás akkor változik, ha két egymást követő besorolás változott. Más: innovációs járulék csak az egyedi beszámoló szerinti mutatók alapján 2004. évi XXXIV. tv.

 8. 10% adókulcs alkalmazása I. 50 millió forint adóalapig (ez lehet a minimum jövedelem vagy a Tao. adóalap) 10% adókulcs alkalmazható akkor, ha az adózó • Nem érvényesít adókedvezményt, • Legalább 1 főt foglalkoztat (kivéve a kiegészítő tevékenységet folytató személy) • Adóalapja az adóévben és a megelőző adóévben legalább a minimum jövedelem, kivéve, ha nem kell a minimum jövedelem szabályt alkalmaznia (pl. elemi kár érte). A megelőző adóévet nem kell vizsgálni a jogutódnak és a jogelőd nélkül alakult adózónak az első adóévében. • Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. Jogerős és végrehajtható határozatot, bírságot az adóévben és a megelőző adóévben az adózó nem kapott. • Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevallási kötelezettségnek a jogszabály szerint tesz eleget (január első napján érvényes minimálbér kétszerese, leghátrányosabb térségben minimálbér!!)

 9. 10% adókulcs alkalmazása II. További feltétel • A meg nem fizetett 6 százaléknak megfelelő összeget lekötött tartalékként kell az adóévben kimutatni. • A lekötött tartalékot a lekötést követő négy (a 2008. adóévben meglévőre hat) adóévben az alábbiakra lehet felhasználni és ezzel egyidejűleg a lekötést feloldani - beruházásra (kivéve a jogszabályban előírtak) - korábban munkanélküli személy, vagy legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló, vagy pályakezdő személlyel összefüggésben elszámolt személyi jellegű kifizetésre (foglalkoztatás 2007. dec. 31-ét követően) - pénzügyi intézménynél fennálló kötelezettségre Amennyiben a lekötött tartalék felhasználása nem a jogszabályban előírt jogcímekre történik, vagy azt jogtalanul vezetik vissza, vagy az adózó jogutód nélkül megszűnik 30 napon belül meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, és a legközelebbi bevallásban bevallani.

 10. 10 % adókulcs alkalmazása III. A meg nem fizetett 6 %-éknak megfelelő összeg állami támogatásnak minősül. Figyelembe vétele: • Elsődlegesen mezőgazdasági termelést is végző kkv-nak minősülő adózónál ha a lekötött tartalékot kizárólag beruházásra, vagy beruházási hitel törlesztésére használja akkor a 1857/2006/EK rendelet alapján • Más adózónál csekély összegű, de minimis támogatásnak minősül, vagy ha beruházási célú a felhasználás és az adózó kkv. akkor a 800/2008/EK rendelet alapján érvényesíthető A csökkentett adókulcs miatt érvényesíthető támogatás az adóbevallás benyújtásának évében minősül igénybevett támogatásnak

 11. Jövedelem minimum szerinti adózási szabály I. • Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) • Tao. adóalap (adózás előtti eredmény± módosító tételek) • Jövedelem- (nyereség-) minimum (módosított összes bevétel 2%-a) Ha az adózás előtti eredmény vagy a Tao. adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem minimum összegét, akkor az adózó választhat, - adóbevallásában nyilatkozatot tesz (4-es kód a borítólapon), vagy - a jövedelem minimumot tekinti a társasági adó alapjának (3-as kód a borítólapon)

 12. Jövedelem-minimum a korrigált összes bevétel 2%-a II. • Az összes bevételt csökkenti: • Eladott áruk beszerzési értéke, eladott közvetített szolgáltatások értéke • A kedvezményezett átalakulás esetén a jogelőd tagja a megszűnt részesedésre elszámolt bevétellel • Kedvezményezett eszközátruházás esetén átadó az átadott eszköz alapján elszámolt bevétellel • Kedvezményezett részesedéscsere esetén a kivezetett részesedésre jutó árfolyamnyereséggel • Az összes bevételt növeli: • Kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere esetén a tagnál, a megszerzett részesedés csökkenéseként, illetve kivezetésekor – a korábban levont - összeg; • Átvevő kedvezményezett eszközátruházás esetén. [Tao. tv. 1.§ (1); 4.§ 29., 6.§ (5)-(10)]

 13. Nem kell alkalmaznia a jövedelem- minimumra előírt szabályokat III. • Az adózónak az előtársasági és az azt követő adóévében; első adóévben a jogelőd nélkül alakult adózónak, • Az MRP-nek, a közhasznú társaságnak, a vízitársulatnak, a(köz)alapítványnak, a társadalmi szervezetnek, a köztestületnek, az egyháznak, a lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak, a felsőoktatási intézménynek, a diákotthonnak, a szociális szövetkezetnek, az iskola- szövetkezetnek, a közhasznú besorolású nonprofit gazdasági társaságnak, • Annak az adózónak akit az adóévben, vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta, és mértéke (több kár együtt) az adózó megelőző adóévi évesített árbevételének legalább a 15 százaléka. Elemi kár: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetű tűz) okozta kár. Fontos a szakvélemény, ennek hiányában jegyzőkönyv 15 napon belül; jogvesztő! [Tao. tv. 1.§ (1); 4.§ 29., 6.§ (5)-(10)]

 14. Adózás előtti eredményt módosító tételek Kiemelendő jogcímek: • Értékcsökkenés • Beruházási kedvezmény (30 millió) • Fejlesztési tartalék képzésének kedvezménye, (2008. dec. 31-én nyilvántartott fejlesztési tartalék 6 adóévben használható fel) • Követelés: értékvesztésének elszámolása; leírása; elengedése (csak az eredeti jogosult által elengedett), új szabályok – behajthatatlan követelés, megtérülés, pénzügyi vállalkozás • Adott-kapott támogatások (utoljára 2009. adóévben) • Kapott kölcsön kamata (alultőkésítés) • Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás • Képzőművészeti alkotás beszerzése (2010-től csak az átmeneti előírás alapján) • Létszámnövelési kedvezmény • Közhasznú társaság tevékenységét folytató nonprofit társaság, ha 2009. dec. 31-én nem rendelkezik közhasznú besorolással, adóalap növelő tételként számolja el az adómentes saját töke összegét !!

 15. fő szabály Értékcsökkenési leírás számvitel szerinti ÉCS növel, könyvszerinti érték növel adótörvény szerinti ÉCS leírás csökkent, számított nyilvántartási érék csökkent Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás: • Kötelező a norma szerinti értékcsökkenés elszámolása • A norma helyett választható az 1. számú mellékletben felkínált elszámolási mód (számvitellel azonos, 50%-os kulcs az új eszközöknél, bérbeadás szabálya, stb.) • Az elszámolási mód évenként változtatható (norma szerint, vagy speciális szabály) • Az adóalapnál a bekerülési érték számolható el, a maradványérték is, kivéve, ha terven felüli elsz. volt. Jogutód a jogelőd bekerülési értéke alapján is számolhatja az értékcsökkenést • Új szabály az egyébként az adóalapból levonható terven felüli értékcsökkenés az elszámolás adóévét követő négy adóévben csökkentő az adóév helyett (választással), visszaírás ekkor sem csökkentő Figyelem! Az értékcsökkenést azon napokra arányosan kell kiszámítani, amíg az eszköz a könyvekben van!

 16. Értékcsökkenési leírás II. • Az adóalapot nem csökkenti, de elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni:  a)az eva alanyiság időszaka alatt a Tao szerinti értékcsökkenési leírás, b) a felszámolási eljárás alatt elszámolt Sztv. szerinti értékcsökkenés, c) a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása alapján a Tao. tv. 7. § (15) bekezdés szerint feloldott fejlesztési tartalék, d) A Tao. tv. 29/D. § (9) bekezdés szerinti (vállalkozási övezetben beszerezett eszközre elszámolt) összeg, e) az Sztv. szerint a nyilvántartásba vett üzleti vagy cégérték bekerülési értékének az egyesülés napjáig elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett összege a Tao. tv. 1. számú melléklet 13. pontja szerint.

 17. Beruházási adóalap-csökkentő kedvezmény Alkalmazhatja: Az adóév utolsó napján KKV-nak minősülő adózó, ha az adóév egészében valamennyi tagja magánszemély. Kedvezményre jogosít: • a korábban még használatba nem vett ingatlan adóévi beruházási értéke, kivéve az üzemkörön kívüli ingatlant, • a korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszközök adóévi beruházási értéke, • az ingatlan (kivéve üzemkörön kívüli ingatlant) bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke; a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházás, felújítás értéke is • az immateriális javak között az adóévben állományba vett új szellemi termék bekerülési értéke. A csökkentő tétel támogatástartalma amennyiben a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, akkor az 1857/2006/EK mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikkében foglaltak szerint vehető igénybe, minden más esetben de minimis támogatásnak, vagy a 800/2008/EK rendelet szerinti támogatásnak minősül. A csökkentő tétel összege nem haladhatja meg az adóévi pozitív adózás előtti eredményt, és legfeljebb 30 millió forint lehet. Tao. tv. 7. § (1) zs)

 18. Fejlesztési tartalék előrehozott ÉCS leírás! eredménytartalék  lekötött tartalék Adózás előtt nyereség 50%-a, max 500 millió forint feloldás 4 adóév alatt (2008. évi állományra 6 adóév alatt) beruházással összefüggésben (kivéve apportként kapott) 2005-től (2004.adóévi beszámolóban) képzett fejlesztési tartalékot: nem lehet feloldani térítés nélkül átvett eszköz és olyan tárgyi eszköz után, amire nem számolható el/nem szabad elszámolni a számvitelben terv szerinti ÉCS (pl. telek, képzőművészeti alkotás, üzembe nem helyezett beruházás),kivétel 2007-től (2008. január 1-jétől hatályos előírás alapján) a műemlék és a helyi védelem alatt álló épület, építmény. Átalakulás esetén: jogutód használja fel, jogelőd nem növel! Tao. 7.§ (1) f), (15), 29/G.§ (3)

 19. Adóalap csökkentő Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, max. az elszámolt értékvesztés, Követelés átruházása, kiegyenlítése, beszámítása esetén az elszámolt bevétel max. az elszámolt értékvesztés, Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Új fogalom behajthatatlan követelés és a nyilvántartott értékvesztés Adóalap növelő Követelésre az adóévben elszámolt értékvesztés (kivétel hitelintézet, pénzügyi vállalkozás) Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés 3.sz.melléklet 10.pontja alapján az elévült, a bíróság előtt nem érvényesíthető követelés teljes összege a ráfordítás elszámolása adóévében (értékvesztés vagy hitelezési veszteség címen). Követelésekkel kapcsolatos elszámolások

 20. Adott - kapott támogatások Tao. tv. 7. § (1) ly), (8); 8. § (1) n)

 21. Alultőkésítés Saját tőke napi átlagos állományát meghaladó kötelezettség esetén a kamat arányos része növeli az adózás előtti eredményt kamat * (KÖT – 3*ST) KÖT NÖVELŐ összeg: • - kapott kölcsön • minden hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, váltónak nem minősülő tartozás, amely alapján az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, kivéve, ha a kötelezettség a hitelintézet – 2009-től pénzügyi vállalkozás – pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódik Kötelezettségek • - jegyzett tőke • - tőketartalék • - eredménytartalék • - lekötött tartalék (ezeknek megfelelő saját forrás) Saját tőke [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pontja, és (5) bekezdése]

 22. Szokásos piaci ár Alaptétel: a kapcsolt vállalkozások közti tranzakcióknál vizsgálni kell az alkalmazott árat, mert az eltérhet attól, amit független felek alkalmaztak volna nem pénzben tőkeemelés tőkeleszállítás vagyoni részesedés jogutód nélküli megszűnéskor ha ezt a többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tag vizsgálni kell a nem pénzbeli szolgáltatás értékét és ha nem egyezik meg a piaci árral, a megfelelő módosításokat el kell végezni FIGYELEM! Dokumentációs kötelezettség 2005-től minden szerződésre vonatkozik! Tao. 18.§ (6), 29/D.§ (14)

 23. Transzferár nyilvántartás Az adózó kötelesa bevallás benyújtásáig a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. Módszerek: • összehasonlító árak módszere, • viszonteladási árak módszere, • költség és jövedelem módszer, • egyéb módszer. A dokumentációs kötelezettség 2005-től minden (a 2005-ben és az azt követő adóévekben hatályos valamennyi) szerződésre vonatkozik. Nem kell a rendelet szerinti nyilvántartást elkészítenie annak az adózónak, • amely az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, szövetkezet, külföldi vállalkozó, • amely közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, • amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással. Új rendelet 22/2009. (X. 16. ) PM, amelyből két előírás - nyelv és az egyszerűsített nyilvántartás - a 2009. évi nyilvántartásra is alkalmazható, ha a nyilvántartás elkészítésének határideje 2009. december 31-ét követő időpont. Tao. tv. 18. § (5); 29/D. § (14)

 24. Kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzése esetén a beszerzési érték 20 százaléka csökkenti az adóalapot (5 év alatt teljes egészében levonható az adóalapból!) Kortárs képző- és iparművészeti alkotás: naptári év első napján élő művész alkotása. Korábbi szabályok szerint választható, hogy Képzőművészeti alkotás beszerzési értéke,de legfeljebb az adóévi beruházások értékének 1 százalékával csökkenthető az adóalap. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett zsűri szakvéleménye alapján művészeti értékű alkotás esetén. Képzőművészeti alkotás beszerzéseA Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett zsűri szakvéleménye alapján művészeti értékű alkotások esetében érvényesíthető kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pontja és (22) bekezdése]

 25. Létszámnövelési kedvezmény Ki veheti igénybe? • aki az adóév első napján mikrovállalkozás • akinek az előző adóévben átl. állományi létszáma max. 5 fő • akinek az adóév végén nincs adótartozása átlagos állományi létszám növekmény havi minimálbér évesített összege nem: akik korábban • kapcsolt vállalkozásnál munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági viszonyban; • kapcsolt vállalkozásnál egyéni vállalkozóként Mi a kedvezmény alapja? * Ez a kedvezmény de minimis! Tao. 7.§ (1) y), (19)-(20), 8.§ (1) v), (6)

 26. Szankció, ha az igénybevételt követő 3 adóévben az átlagos állományi létszám csökken (vagy az adózó jogutód nélkül megszűnik)!!! Kivétel: létszámcsökkenés egyik oka • szülési szabadság • gyermekgondozási ellátás miatti szabadság • betegség miatt keresőképtelenné vált • katonai szolgálat • büntetésvégrehajtás • halál Mi a szankció? [előző évben érvényes minimálbér * 12 * létszámcsökkenés arányos része * 120%], de max. [3 adóévben igénybevett kedvezmény * 120%] Létszámnövelési kedvezmény és a szankció összege nem érné el a havi minimálbér összegét Tao. 7.§ (1) y), (19)-(20), 8.§ (1) v), (6)

 27. További adóalap csökkenőt tételek I. • Veszteségelhatárolás (a nyilvántartott adóalapnál nem érvényesített összegből adózó döntése alapján) • Előző években képzett céltartalék felhasználása, speciális céltartalék képzés • Bejelentett részesedés árfolyamnyeresége • Szabályozott piacon (tőzsdén) elért nyereség 50%-a (utoljára a 2009. adóévben) • Kapcsolt vállalkozással szembeni kamatnyereség 50%-a (utoljára a 2009. adóévben) • Kapott jogdíj bevételeként elszámolt összeg 50%-a • Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének kereskedelméből származó nyereség 50%-a (utoljára a 2009. adóévben) • Bevételként elszámolt osztalék, részesedés kivonásakor az árfolyam nyereség, ellenőrzött külföldi társaságtól kapott összeg 75%-a feltételek teljesülése esetén

 28. További adóalap csökkenőt tételek II. • Szakképző iskolai tanuló foglalkoztatása:tanulószerződés esetén 24%, iskolával kötött szerződés esetén 12% • Pályakezdő, munkanélküli börtönviselt, pártfogó felügyelet alatt álló foglalkoztatása • Szövetkezet, kft által visszavásárolt üzletrész (átalakított befektetői részjegy is szövetkezetnél) • Társasháztól, társasüdülőtől megszerzett bevétel • Forintról devizára, devizáról forintra, devizák közötti áttérés miatt • Elengedett bírságok bevételként elszámolt összege • Kkv. szabadalom, mintaoltalom, növényfajta oltalom szerzése, fenntartása (utoljára a 2009. adóévben) • K+F közvetlen költsége (akár háromszorosa, ez esetben de minimis támogatásnak minősül) felsőoktatási intézménnyel, kutató intézettel kötött, közösen végzett K+F költségre vonatkozik, kivéve az átmenetet

 29. További adóalap csökkenőt tételek III. • Előző évet érintő nem jelentős hiba eredményeként bevételként, költség csökkenésként elszámolt összeg • 50%-ban megváltozott munkaképességű személy • Adomány (adózás előtti eredmény 20%; együttes adomány esetén 25%) Tartós adomány (utoljára a 2009. adóévben) • Helyi iparűzési adó 100% (adótartozás) (utoljára a 2009. adóévben) • Nem realizált árfolyamnyereség: befektetett pü-i eszközöknél a devizaárfolyam növekedése miatti értéknövekedés, vagy az adózó döntése alapján csak a tulajdoni részesedésre elszámolt, ha ez által nem lenne kisebb az adóalap, mint módosítás nélkül Kivezetéskor a korábbival ellentétes korrekció

 30. További adóalap növelő tételek • Képzett céltartalék • Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás 3. számú melléklet szerint • Kapcsolt váll. szembeni kamatveszteség. 30 napon belül nyilatkozat, ha nem alkalmazza a korrekciót. Kisváll. nem alkalmazhatja. (utoljára a 2009. adóévben) • Ft-ról devizára, devizáról Ft-ra, devizák közötti áttérés miatt • Jogerős bírságok • Előző évet érintő nem jelentős hiba eredményeként költs., ráf-ként, bevétel csökkenésként elszámolt összeg. • Mikrovállalkozás foglalkoztatási kedvezményének nem teljesítése esetén az igénybevett kedv. 120% növelés • Tartós adomány nem teljesítése miatti növelés • Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezményének 2x növelés • Nem realizált árfolyamveszteség: befektetett pü-i eszközöknél a devizaárfolyam csökkenése, kötelezettségnél növekedése miatti értéknövekedés vagy az adózó döntése alapján csak a tulajdoni részesedésre elszámolt, ha ez által nem lenne kisebb az adóalap, mint módosítás nélkül Kivezetéskor a korábbival ellentétes korrekció

 31. Adómentesség(nonprofit korlátolt felelősségű társaság) 2009. adóévre átmenet • A 2009. évi adókötelezettség megállapítására két lehetőség biztosított a közhasznú társasági formában végzett tevékenységét közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában folytató adózóknak. • Az adóév egészére megállapított társasági adót csökkenthetik – választásuk szerint –, vagy •        a 2009. adóévben közhasznú társaságként történő működés alatt megállapított kedvezményezett tevékenységnek az adóévi összes bevételhez viszonyított aránya szerint, vagy •        a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján az őt megillető adómentességnek megfelelő adóval.

 32. Adókedvezmények • Szövetkezetnél a képzett közösségi alap 6,5 %-a [2006. évi X. törvény 58. §, 124/2006. (V. 19.) Korm. rend.] • Kis- és középvállalkozások adókedvezménye (beruházási hitel kamata) • Szoftverfejlesztők, alapkutatást, kísérleti fejlesztést végzők adókedvezménye • Fejlesztési adókedvezmény • Filmgyártási támogatás adókedvezménye • Előadó-művészeti szervezetnek adott támogatás • Beruházási adókedvezmény Tao. tv. 22. §, 22/A. § (4) b), 22/B. §

 33. A 10%-os adókedvezmény igénybe vétele: adóév + 3 adóév egyenlő mértékben: 1. év 2. év 3. év 4. év Szoftverfejlesztés támogatása A kedvezmény célja: a kutatás-fejlesztés és a szoftverfejlesztés támogatása amelynek 10%-a érvényesíthető adókedvezményként, a fizetendő adó 70%-áig +++Kis- és középvállalkozásnál a szoftverfejlesztő bérének további 15 %-a de minimis-ként vehető igénybe • A kedvezmény alapja: • adóévben az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között elszámolt bérköltség • szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség Tao. 22. § (9)-(10)

 34. Állami támogatás 2009. adóévben a Tao-ban, amely lehet 1857/2006/EK rendelet, de minimis, vagy – egyes kedvezményeknél - 800/2008/EK rendelet szerint érvényesített támogatás I.

 35. Állami támogatás 2009. adóévben a Tao-ban, amely lehet 1857/2006/EK, de minimis, vagy -egyes kedvezményeknél - 800/2008/EK rendelet szerint érvényesített támogatás II. Kkv-k szoftverfejlesztőre tekintettel igénybe vett adókedvezménye [22. § (10)] Kis- és középvállalkozások adókedvezménye (2004. után kötött szerződés esetén!) [22/A. §] (lehet 1857/2006/EK vagy 800/2008/EK szerinti támogatás is) 100%-os értékcsökkenési leírás [1. számú melléklet 14. pont] (lehet 1857/2006/EK vagy 800/2008/EK szerinti támogatás is)

 36. De minimis támogatás támogatástartalma • De minimis adóalap-kedvezmény[7. § (1) zs), t), sz), y)] adótartalma: a bevallásban szereplő összegnek 50 millió forintig 10%-a, e felett 16%-a (ha az adózó alkalmazza a 10%-os adókulcsot) • De minimis adókedvezmény [22. §. (10), 22/A.§]: a bevallásban szereplő összeg egésze • De minimis az adókulcsban [19.§ (5)-(6)]: a 10%-os adóalap 6%-a • Közvetlen (pénzbeli) támogatás: a 85/2004. rendelet szerint

 37. Alanyi kör Kivéve (adórendszerbeli támogatások közül) : Elsődleges mezőgazdasági termelés Halászat, akvakultúra, Exporttal kapcsolatos tevékenység Import áru helyett hazai árú ösztönzése Szénágazat Teherszállító jármű kereskedelmi szállításban működő Nehéz helyzetben lévő vállalkozás De minimis keret Három adóévben 200 ezer euró Közúti szállítás terén működőknél három adóévben 100 ezer euró Ha az eu által válságkezelésre tekintettel jóváhagyott, legfeljebb 500 ezer euró támogatást vett igénybe az adózó, akkor a 2008-tól érvényesített 1998/2006/EK szerint igénybevettel együtt nem lehet több 500 ezer eurónál Árfolyam Közvetlen támogatásnál a döntést megelőző hó utolsó napi MNB Adórendszerbeli támogatásnál az adóév utolsó napi MNB De minimis támogatás(1998/2006/EK rendelet)

 38. De minimis támogatási adatlap • Csak olyan adatot kell szerepeltetni, amelyet korábban még nem vallott be az adózó. Ezt azt jelenti, hogy • A 2008. adóévről benyújtott adóbevallást követően, de jelen bevallást megelőzően kapott (megítélt) közvetlen támogatást kell feltüntetni (dátummal) • A jelen bevallásban érvényesítetett de minimis támogatást kell szerepeltetni a bevallás benyújtás dátumával • Jelölendő, ha valamely adórendszerbeli támogatást nem de minimis támogatásként veszi az adózó igénybe.

 39. 800/2008/EK szerinti támogatás Alanyi kör • Kivéve (adórendszerbeli támogatások közül) : • Elsődleges mezőgazdasági termelés, bizonyos esetben feldolgozás, forgalmazás (ha az elsődleges termelőktől beszerzett termék árától vagy mennyiségétől függő támogatás, elsődleges termelővel történő megosztás) • Halászat, akvakultúra, • Exporttal kapcsolatos tevékenység • Import áru helyett hazai árú ösztönzése • Szénágazat • Acélipar • Hajógyártás • Szintetikusszál ipar • szállítási eszközök és felszerelések értéke, ha az közúti árufuvarozás vagy a légi szállítás támogatását jelentené • Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnál

 40. 800/2008/EK rendelet Támogatási mérték • Régióra előírt támogatás 25-50% (2011-től 10-50%) Bónus • Kisvállalkozás 20% • Közepes vállalkozás 10% Kivéve: nagyberuházás és szállítási ágazat Mezőgazdasági termék feldolgozás, kereskedelem 50% (Pb. És pest megye kivételével), Bp és Pest megyében 40%, Abszolút korlát: • kkv vállalkozásonként és beruházásonként 7,5 millió euró • K+F esetében vállalkozásonként és projektenként 20 millió euró alapkutatásnál, 10 millió euró ipari kutatásnál és 7,5 millió euró minden egyéb esetben A támogatási mérték ugyanazon elszámolható költséghez más támogatással együtt (beleértve de minimis támogatást is) nem léphető túl. Adóalap-kedvezmény támogatás tartalma a levont összeg 16%-a

 41. 800/2008/EK rendeletEgyéb feltételek • A támogatás csak ösztönző hatás esetén nyújtható • Ez kkv-knál teljesül, ha a munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a kedvezményezett támogatás iránti kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz • Elszámolható költség a)tárgyi eszközök, immateriális javak, ha az új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik; vagy b)egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg; [ha a kisvállalkozás tulajdonosi szerkezete az eredeti tulajdonos(ok) családja vagy korábbi munkavállalók általi tulajdonlással (vélhetően akár öröklés, vétel következtében) változik, az eszközök független beruházó általi megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie;]

 42. 1857/2006/EK rendelet Alanyi kör • mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Kkv • Nem nyújtható támogatás a rendelet alapján: • termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására; • egynyári növények telepítésére; • víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlására, kivéve, ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint legalább 25%-ával csökkenti; • egyszerű pótló (szinten tartást szolgáló) beruházásokra; • olyan termék előállítására, amely tejet, illetve tejterméket utánoz vagy helyettesít; • a nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági üzem részére; • az exporttal kapcsolatos tevékenység támogatására; • az importáruk helyett hazai áruk felhasználásának ösztönzésére.

 43. 1857/2006/EK rendelettámogatási mérték • A beruházás 40%-a , max. 3 adóévben 400 ezer euró Adóalap-kedvezmény támogatás tartalma a levont összeg 16%-a • Elszámolható beruházási költségek: a)ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése; b)gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, piaci értékig; c)a bérlet kivételével az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint például az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszerzésének költségei.

 44. 1857/2006/EK rendeletberuházással elérendő célok • a termelési költségek csökkentése, • az előállítás javulása és átcsoportosítása, • minőségjavítás, • természeti környezet megóvása és minőségének javítása, • a higiéniai követelmények javítása, • az állatjólét színvonalának emelése

 45. Átmeneti előírás a célszervezetre Átmenet célszervezetre utoljára a 2009. adóévben Mikor? Ha a célszervezet átalakult, akkor a 2006. évi adóbevallást követően adómentesen nyilvántartott eredménytartalék után a 2007-ben kezdődő adóévben és azt követő két adóévben (2008, 2009), egyenlő részletekben növelni kellett az adózás előtti eredményt, kivéve, ha • a célszervezet közhasznú társasággá alakult, vagy • közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, vagy • kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal rendelkezik, és a bértámogatásra jogosító megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott dolgozók foglalkoztatási aránya az adóévben, és azt követő két adóévben évente átlagosan eléri, vagy meghaladja a 70 százalékot. Feltételek valamelyikének nem teljesítése következménye: A harmadik adóévről (naptári évvel azonos adóév és átalakulás hiányában a 2009. adóév) készített adóbevallásban meg kell növelni az adózás előtti eredményt a nyilvántartott eredménytartalék azon részének 120 százalékával, amellyel nem növelte az adózás előtti eredményét.

 46. Különadó bevallás 2009Különadó alap, adómérték • Adóalap: • ± Adózás előtti eredmény • + Növelő tételek • - Csökkentő tételek • ± külföldi telephelynek betudható jövedelem (csak egyezmény esetén!!) • Adómérték: 4% • Fizetendő adó: (adóalap x adómérték) – beszámítható külföldön megfizetett (fizetendő)ó adó (csak egyezmény esetén!!) • Adóelőleget 2010-re nem kell bevallani!!!

 47. Növelő tételek Külföldön megfizetett (fizetendő) adó Átalakulás miatti megszűnéskor az átértékelési különbözet pozitív összege Adott támogatás, átvállalt tartozás, térítés nélkül adott eszköz, nyújtott szolgáltatás (jogszabály alapján adott is, de elengedett követelés nem!!!) Bejelentett részesedéshez kapcsolódó veszteség (bevételt meghaladó ráfordítás, értékvesztés) Nyereség jellegű átszámításai különbözet könyvvezetés pénznemének változásakor Növelő tételek Adóellenőrzés, önellenőrzés (veszteség jellegű) Kedvezményezett részesedéscserével, átalakulással szerzett részesedés értékének csökkenésekor, kivezetésekor, az adózó jogutód nélküli megszűnéskor a korábban levont összeg Kedvezményezett átalakulás , eszközátruházás keretében átvett eszköz miatti korrekció a jogutódnál , átvevőnél (mintha az átalakulás, eszközátruházás nem történt volna meg) Szokásos piaci ártól eltérő árkülönbözet, ha kisebb eredményt jelent Különadó alap

 48. Csökkentő tételek Kapott osztalék (ellenőrzött külföldi társaságtól kapott 75%-a feltétellel) Kapott támogatás, más által átvállalt tartozás, térítés nélkül kapott eszköz, kapott szolgáltatás miatt elszámolt bevétel (jogszabály alapján kapott is, de elengedett kötelezettség nem!!) Kedvezményezett részesedéscsere, -átalakulás és kedvezményezett eszközátruházás miatt elszámolt bevétel K+F közvetlen költség Bejelentett részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 1 évi birtoklást követően, továbbá visszaírt értékvesztés Csökkentő tételek Átszámítási különbözet (veszteség jellegű) Adóellenőrzés, önellenőrzés (nyereség) Visszavásárolt részesedés bekerülési értéket meghaladó bevétel Kedvezményezett átalakulás , eszközátruházás keretében átvett eszköz miatti korrekció a jogutódnál , átvevőnél (mintha az átalakulás, eszközátruházás nem történt volna meg) Szokásos piaci ártól eltérő árkülönbözet, ha nagyobb eredményt jelent, Különadó alap

 49. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság átmeneti szabály • Átmenet 2009. évi adókötelezettségrea közhasznú társasági formában végzett tevékenységét közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában folytató adózóknak. • A 2009. adóévi különadó-alap megállapítása • az adóév egészére megállapított adóalapnak a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vétel napjától az adóév utolsó napjáig eltelt működés napjai arányában, két tizedesjegyre számítva, vagy • az adóév egészére megállapított adóalapból a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján számított adóalapot levonva.

 50. Energiaellátók jövedelemadója