1 / 22

Nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas pasākumi, situācija un tendences

Rīga, 2014. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā dati, tendences, situācijas analīze. Nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas pasākumi, situācija un tendences. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā. Termini un definīcijas

Télécharger la présentation

Nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas pasākumi, situācija un tendences

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rīga, 2014 Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā dati, tendences, situācijas analīze Nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas pasākumi, situācija un tendences Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis

 2. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā • Termini un definīcijas • Politikas plānošana, piešķirtie resursi un veiktie pasākumi • VDI apsekojumu dati, to analīze • Nereģistrētās nodarbinātības tendences, izaicinājumi un attīstības perspektīvas

 3. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Termini un definīcijas • Sabiedrībā lietotie termini: • NELEGĀLĀ nodarbinātība • NEDEKLARĒTĀ nodarbinātība • NEREĢISTRĒTĀ nodarbinātība • Definīcijas? • Likumā nav,bet Valsts darba inspekcija izmeklē, uzskaita un piemēro administratīvās sankcijas par gadījumiem, kad: • Ar darbinieku nav rakstveidā noslēgts darba līgums • Darba ņēmējs uzsācis darbu, bet nav deklarēts (VID)

 4. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (1) • Pamatnostādnes «Par nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem» (MK 2004.gada 29.janvāra rīkojums Nr.60) • Ēnu ekonomika 17%-25% • ES nodarbinātības vadlīnijas (2003) • Problēmas: VDI kapacitāte, institūciju sadarbība, sabiedrības informētības līmenis • Pasākumu plāns 2005.-2009.gadam Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanu (MK 02.11.2004. rīkojums Nr.836) • VDI administratīvās kapacitātes paaugstināšana un kontroles pilnveidošana (NN apsekojumi, inspektoru materiālā stimulēšana, profesionālās kvalifikācijas celšana, darba vides un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana) – 12 pasākumi • Sabiedrības informēšanas un tiesiskās kultūras veicināšana (5 pasākumi) • Papildus piešķirti ~500 000 EUR (t.sk. 23 papildu inspektoriem)

 5. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (2) • Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai (MK 2009.gada 27.oktobra lēmums) • 24% nereģistrēti nodarbināti (LM pētījums, 2006) • 5% bez līguma (LM pētījumi, 2007) • 52% darbinieku gatavi saņemt algu aploksnē (SKDS aptauja, 2009) • Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā – augstākais ES – 39,4% (A.T. Kearney, 2009) • Problēmas: kontrolējošo institūciju kapacitāte, nereģistrētā nodarbinātība kā negodīgas konkurenceslīdzeklis, darba devēju un darbinieku savstarpēja vienošanās par darbu bez darba līguma un nodokļu nomaksas, sabiedrības iecietība pret nereģistrēto nodarbinātību • Papildus problēmas: «pirmās» dienas līgumi (reģistrācija VID 3 darba dienu laikā), darba devēju nesadarbošanās (VDI var sastādīt tikai protokolu, lēmumu pieņem tiesa), ekonomikas recesija – VDI darbinieku skaita samazināšana

 6. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (3) • Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazinšānai 2010.-2013.gadam (MK 2010.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.197) • 25 pasākumi, kas īstenojami piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros • Galvenie rīcības virzieni: • - NN kontroles mehānisma efektivizēšana (pārbaužu efektīvāka plānošana (rezultativitāte vismaz 20%), atkārtotas pārbaudes (vismaz 5%), piekļuve datu bāzēm, darba inspekcijas datu bāzes uzlabošana, normatīvo aktu grozījumi u.c.); • - negodīgas konkurences mazināšana; • - sodu politikas pārskatīšana attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību; • - sabiedrības informēšana un izglītošana par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām. • Informatīvais ziņojums «Par Pasākumu plāna nereģistrētās nodarbinātības mazinšānai 2010.-2013.gadam izpildi» (MK 2010.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.197)

 7. ♦ V.Dombrovska valdības deklarācija paredz: 41.uzdevums "Aktīvi vērsties pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot "aplokšņu" algu, nelegālās nodarbinātības, PVN krāpšanas un kontrabandas apkarošanai. Vienlaikus ievērot samērīguma principu attiecībā uz piemērojamajiem sodiem un izvērtēsim uzlabojumus normatīvajos aktos, lai sekmētu nodokļu nomaksu." 2013.gadā tas ļāva VDI tikt pie papildu resursiem: 22 amata vietas (t.sk. 18 inspektori) Līdzekļi atlīdzības paaugstināšanai, jauno darbinieku atalgojumam, papildu 24 auto iegādei (~ 600 000 EUR) Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (4)

 8. ♦ L.Straujumas valdības deklarācija paredz: 50. Aktīvi vērsīsimies pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot kontrabandas, PVN krāpšanas, "aplokšņu" algu, nelegālās nodarbinātības apkarošanai. Vienlaikus ievērosim samērīguma principu attiecībā uz piemērojamiem sodiem un izvērtēsim uzlabojumus normatīvajos aktos, lai sekmētu nodokļu samaksu. 51. Pilnveidosim publisko iepirkumu procedūras, nodrošinot priekšrocības tiem, kuri godīgi maksā visus nodokļus. Ierobežosim ārzonās reģistrētu uzņēmumu iespējas piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos. 52. Izvērtēsim Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts darba inspekcijas un citu dienestu amatpersonu motivācijas un atbildības sistēmu, lai sekmētu ēnu ekonomikas samazināšanu uzņēmumu riska grupās, kur ir vislielākais ēnu ekonomikas īpatsvars, neradot jaunu slogu uzņēmējiem. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (4)

 9. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (4) • Normatīvā regulējuma izmaiņas NN mazināšanai: • Nodarbināto apliecību ieviešana (būvniecība – 2008.gads, mežsaimniecība – 2008, apsardzes nozare – 2011) • Grozījumi Darba likumā, paredzot pienākumu darba devējam darba līgumu slēgt rakstveidā pirms darba uzsākšanas (2010) • Grozījumi likumā «Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam» un grozījumi MK 20.11.2008.gada noteikumos Nr.942, nosakot darba devējam pienākumu katru darba ņēmēju reģistrēt VID pirms darba uzsākšanas (2010) • Grozījumi Publisko iepirkumu likumā, izslēdzot pretendentus, kas nenodrošina darbinieku atlīdzību vismaz 70% līmenī no nozares vidējā, kā arī tos pretendentus, kas sodīti par nereģistrēto nodarbinātību (nevar 18 mēnešus piedalīties publiskajos iepirkumos) – 2010 • Grozījumi DL un likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu», paredzot 3 mēnešu nodarbinātības prezumpciju, ja nevar pierādīt nodarbinātības ilgumu, obligāto iemaksu piedzīšanu no darba devēja (2010)

 10. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (5) • LAPK grozījumi NN mazināšanai • Par nodarbināšanu bez darba līguma (fiziskai personai līdz 500 EUR, juridiskai personai līdz 1430 EUR) – 2006 • Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā no (fiziskai personai 145 - 500 EUR, juridiskai personai 1075 - 7145 EUR, par atkārtotu pārkāpumu: 575-720 EUR/ 7145 – 14300 EUR) - 2008 • Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā (fiziskai personai 70 - 350 EUR, juridiskai personai 700 - 3600 EUR, par atkārtotu pārkāpumu: 350-700 EUR/ 3600 – 7100 EUR) - 2013 • Par darba ņēmēju nereģistrēšanu VID normatīvajos aktos noteiktajos termiņos 145 EUR par katru nedeklarēto personu (2010) – VID sankcija • Par darbinieku nereģistrēšanu VID normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (fiziskai personai 140-500 EUR, juridiskai personai 350-7100 EUR, par atkārtotu pārkāpumu: 500-700 EUR/ 7100 – 14000 EUR) - 2013 • Paredzot VDI tiesības sodīt darba devēju par nesadarbošanos ar VDI (175.2 pants) – fiziskai personai 30-250 EUR, juridiskai personai – 70-700 EUR (2013)

 11. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā Politikas plānošana un veiktie pasākumi (6) • Sadarbības starp institūcijām, jo īpaši VDI un VID uzlabošana (informācijas apmaiņa uz FTPS servera, piekļuve VID datiem) • Piekļuve citu valsts institūciju datu bāzēm (UR, PMLP u.c.) • Speciāla e-pasta (nelegals@vdi.gov.lv) izveide – 2010 • Elektronisko un telefonisko ziņojumu nodrošinājums • Informatīvās lapas darba devējiem un darbiniekiem par nereģistrētās nodarbinātības jautājumiem (no 2010) • Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas par darba tiesību, t.sk. nereģistrētās nodarbinātības jautājumiem (+preses konferences, preses relīzes, informācija masu medijos utt.) • Jauniešu izglītošana par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām • VDI mērķa pārbaudes nereģistrētās nodarbinātības jomā

 12. VDI izmantotie datu avoti nereģistrētās nodarbinātības analīzei un pierādīšanai • VDI inspektoriem ir pieejamās šādas datu noliktavas: • Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēma (dati par nodokļu maksātāja saimniecisko darbību); • Pilsonības un migrācijas lietas pārvaldes Personu datu pārlūks (dati par personu); • Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs (dati par īpašumu); • Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu reģistrs (dati par transporta līdzekli); • Lursoft dati (dati par komersantiem); • Sodu reģistrs (dati par personu pārkāpumiem).

 13. Valsts darba inspekcijas veiktās pārbaudes nereģistrētā nodarbinātības jomā (1)

 14. Valsts darba inspekcijas veiktās pārbaudes nereģistrētā nodarbinātības jomā (2) • 2011.gadā 32% «labuma» saņēmēju īpatsvars, 2012.gadā – 28%, 2013.gadā – 61%.

 15. Nereģistrēti nodarbināto personu skaita dinamika (2011. – 2013.) tautsaimniecības nozares Nereģistrēti nodarbināto personu skaita dinamika (2011. – 2013.) tautsaimniecības nozarēs, kurās 2013. gadā atklāts vislielākais minēto personu skaits.

 16. NN apsekojumu un konstatēto NN personu skaits pa nozarēm 2009. un 2013. gadā 2012. gads (3 034 apsekojumi, 3 004 NN personas) 2009. gads (4 996 apsekojumi, 1 211 NN personas)

 17. Apsekoto uzņēmumu skaits pa nozarēm 2012. gadā

 18. Nozares, kurās ir vislielākā NN apsekojumu rezultativitāte 2013. gadā

 19. Par nereģistrētu nodarbināšanu piemēroto administratīvo naudas sodu summa Euro (2009. – 2013.) 2012.gadā piemērots 867 administratīvais sods, 2013.gadā –765 (samazinājums –11.8 %).

 20. Nereģistrētās nodarbinātība Latvijā Tendences un izaicinājumi • Tendences un izaicinājumi: • Klasiskā nereģistrētā nodarbinātība mazinās, bet tā iegūst jaunas formas • Pašnodarbinātie (nu jau klasika) • Pakalpojumu sniedzēji, nomnieki, brīvprātīgie palīgi utt. • Reģistrēts (uzskaitīts) tiek nepilns darba laiks • Pierādījumu iegūšana paliek arvien sarežģītāka un laikietilpīgāka • Sabiedrības iecietība pret pārkāpumiem saglabājas diezgan augsta (nepieaug ziņojumu skaits par NN) • Inspicējošā resursa (personāla) atbilstošs nodrošinājums (vakanču aizpildīšana, atlīdzības un motivācijas sistēmas pievilcība, apmācība, tehniskais nodrošinājums pierādījumu iegūšanai)

 21. Nereģistrētās nodarbinātība Latvijā Attīstības perspektīvas • Attīstības perspektīvas: • Valdības prioritātes statuss ļauj cerēt un vismaz prasīt papildus resursus politikas īstenotāju kapacitātes paaugstināšanai (atlīdzība, motivācijas sistēma, tehniskais nodrošinājums) • Nereģistrētās nodarbinātības definīcijas praktiskā paplašināšana reaģējot uz attīstības tendencēm (piemēram, atbilstošu sodu sistēmas ieviešana par nepilna darba laika uzskaitēm, pielīdzinot to nereģistrētās nodarbinātības sodu līmenim) • Ierobežojumi pašnodarbinātības formām NN riska nozarēs nozarēs? • Sabiedrības informētības un apziņas līmeņa paaugstināšana

 22. Paldies par uzmanību!Ačiū!благодаря ти!

More Related