Download
leaderproject samen aan tafel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leaderproject “Samen aan tafel” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leaderproject “Samen aan tafel”

Leaderproject “Samen aan tafel”

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Leaderproject “Samen aan tafel”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leaderproject“Samen aan tafel” Donderdag 14 mei 2012

 2. Projectbeschrijving • Seniorenrestaurant • In contact brengen van (alleenstaande) senioren met leeftijdsgenoten • Betaalbaar door samenwerking met OCMW • Busje OCMW rolwagenvervoer

 3. Aanleiding voor het indienen van een Leader-projectaanvraag Als woonzorgcentrum vinden we het naast onze residentiële setting ook onze opdracht om betekenisvol te zijn voor de Zwalmse ouderen door het bieden van thuiszorgondersteunende service. Hiertoe wilden we starten met 2 uitzichten: • 1. Het creëren van een seniorenrestaurant in ons woonzorgcentrum • 2. Het actief ter beschikking stellen van onze aangepaste badkamers en hulpmiddelen voor de thuiszorgdiensten

 4. Locatie Het dagelijks cafetaria van het woonzorgcentrum wordt op weekdagen ‘s middags omgetoverd tot seniorenrestaurant. Eén van onze zorgvriendelijke badkamers wordt ter beschikking gesteld in de namiddag

 5. Betrokken partners en hun rol • OCMW Zwalm • Bekendmaking en tussenkomst in maaltijden • Thuiszorgdiensten, gezinszorgdiensten, thuisverplegingsdiensten, zelfstandige zorgverstrekkers en huisartsen • Mutualiteiten • Vrijwilligersvervoer en bekendmaken van initiatief

 6. SITVA (Samenwerkingsinitiatief inzake Thuisverzorging in de Vlaamse Ardennen) – ondertussen omgevormd tot SEL (Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) - • Voorstelling op het regionaal platform • RWO (Regionaal Welzijnsoverleg Oudenaarde) • Voorstelling van het project aan de leden van de werkgroep Ouderen Gezien ‘het tegengaan van vereenzaming bij ouderen’ één van de doelstellingen was in het Beleidsplan Ouderen 2003-2005 Regio Oudenaarde, was een terugkoppeling van dit project naar dit overleg zeker op zijn plaats.

 7. Overleg Sociale Diensten OCMW’s Regio Vlaamse Ardennen • Vanuit de lokale samenwerking met OCMW Zwalm • Taxistop (Erkende Koepelorganisatie voor de Minder Mobiele Centrales in Vlaanderen) • Ondersteunen bij het faciliteren van Minder Mobielen Vervoer

 8. Beschrijving doelgroep • Senioren die risico lopen op volgende vlakken: • Sociaal contact • Mobiliteit • Gezonde voeding • Hygiëne en comfort

 9. Vernieuwend In landelijke gemeente vrij uniek = pilootproject Samenwerking in een netwerk met heel wat partners (een voorloper van een woonzorgnetwerk)

 10. Succesfactoren Degelijke samenwerkingsovereenkomsten met partners Laag houden van de kostprijs voor de deelnemers Netwerk vormen met sociaal-culturele verenigingen

 11. Het draaiboekVoorbereidende fase • Bevraging bij ouderen van Zwalm • Info-momenten op bestuursvergaderingen • Info-namiddag “Zorgondersteuning voor ouderen” • 350 antwoordformulieren

 12. Het draaiboekVoorbereidende fase • Organisatie van meerdere overlegvergaderingen • Voor het voorbereiden organisatiemodel (bezoek van gelijkaardige projecten) • Voor het engageren van de noodzakelijke partners teneinde een draagvlak te creëren voor ons project: • Dit heeft geleid tot het engagement van het OCMW voor het geven van een tussenkomst aan elke Zwalmse 60+er

 13. Het draaiboekVoorbereidende fase • Aanwerven extra medewerkers voor seniorenrestaurant • Project Lokale Diensteneconomie: 1,5 FTE ter ondersteuning • Seniorenrestaurant: 0,5 FTE • Bekendmaking initiatief • Persbijeenkomst: diverse artikels in de schrijvende pers • Huis-aan-huisbedeling informatiefolder Zwalm

 14. Het draaiboekUitvoering en evaluatie • 03-04-2009 eerste senioren ‘Samen aan tafel” • 1e maand: 29 gebruikers = 138 maaltijden • Na 2,5 jaar: • gemiddeld 35 gebruikers per maand = 300 maaltijden • Vooropgestelde projectplanning = succes • OCMW-busje mislukte tot nu toe

 15. Het draaiboekFinanciële draagbaarheid • Willen een “open huis” zijn • Kostte energie • Contacten en samenwerkingen hebben WZC goed gedaan • Stap dichter bij samenwerken in een netwerk

 16. Tot Slot