1 / 22

Výroba Pb

Výroba Pb. - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm 3 , teplota tavení 327°C (10,69g/cm 3 ) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat) - špatný vodič tepla a elektřiny - nejměkčí z běžných kovů. Použití.

colton
Télécharger la présentation

Výroba Pb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výroba Pb - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm3, teplota tavení 327°C (10,69g/cm3) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat) - špatný vodič tepla a elektřiny - nejměkčí z běžných kovů

 2. Použití - výroba plášťů zemních kabelů - ochrany proti rentgenovému a radioaktivnímu záření - broky a jádra střel - výroba akumulátorových baterií - slitiny a sloučeniny

 3. Použití - výroba plášťů zemních kabelů - ochrany proti rentgenovému a radioaktivnímu záření - broky a jádra střel - výroba akumulátorových baterií - slitiny: PbSb, pájky - PbSn, ložiskové kovy - PbSnSb - sloučeniny: uhličitan, oxidy

 4. Výskyt pouze ve sloučeninách Galenit - PbS Cezurit - PbCO3 Anglezit– PbSO4 - galenit je nejdůležitější a nejrozšířenější minerál - hlavní nečistoty rud: Cu, Zn, Sb, Fe, As, Sn, Ag, Bi velké množství jalovin

 5. Výskyt pouze ve sloučeninách Galenit - PbS Cezurit - PbCO3 Anglezit– PbSO4 - selektivní &kolektivní (PbZn)koncentrát: 40-70% Pb - jiné zdroje (40%): odpady jako vyřazené akumulátory, kabely atd.

 6. Výroba Pb se vyrábí výhradně pyrometalurgicky - Redukční pražení: 90% - ISP: 5 % - Jiné: 5%

 7. Výroba olova Pražení:odstranit síru, převést sirníky kovů na oxid Aglomerace: zkusovět prachový koncentrát Redukční tavení Rafinace surového olova

 8. Pražení a aglomerace - probíhají v jenom aglomeračním zařízení (aglomerační pás) - zajistit obsah Pb v aglomerátu pod 2%(míchání surového koncentrátu s vrátným podílem aglomerátu) - částečně odstranit Sn and Sb ve formě As2O3 a Sb2O3

 9. Redukční pražení v šachtové peci Získat co největší množství kovového olova Rozpustit co největší množství drahých kovů v Pb všechny složky jaloviny+Zn do chudé strusky Oddělit měď od olova v podobě kamínku (větší množství Cu ve vsázce jinak do surového Pb)

 10. Redukční pražení v šachtové peci - vsázka: aglomerát, koks, vápenec PbO + CO = Pb + CO2 PbO.SiO2 + CaO = PbO + CaO.SiO2 PbO.Fe2O3 = PbO + Fe2O3 PbSO4 = PbO + SO3 PbS +2PbO = 3Pb + SO2 PbSO4 + 4 CO = PbS + 4 CO2 PbSO4 + Pb = 2PbO + SO2 PbSO4 + SiO2 = PbO.SiO2 + SO3 Hlavní reakce v peci

 11. Redukční pražení v šachtové peci • pásmo: do 400°C, vsázka se vysušuje a předehřívá • pásmo (redukční): 400-900°C, odstranění vázané voda, rozklad uhličitanů a síranů, redukce oxidů kovů, měď sulfiduje. • pásmo (tavící): nad 900°C, stéká vyredukované olovo do nístěje a rozpouští v sobě ostatní kovy (Au, Ag, Cu, As, Sb, Sn, atd.).

 12. Redukční pražení v šachtové peci

 13. Redukční pražení v šachtové peci plynulé vypouštění olova z nístěje (princip spojitých nádob) Konstrukce olovářské šachtové pece

 14. Produkty redukčního pražení • surové olovo • 90-96% Pb, 0,2-2,5% Cu, 0,5-5% Sb, 0,1-0,8% As, 0,1-1,5% Sn, 0,06-0,5% Ag • Struska • 25 - 32% SiO2, 34 - 40% FeO, 10 - 16% CaO, 5 - 8% Al2O3 + MgO, Pb, ZnO - pecní plyny CO, CO2, SO2, vodní pára, N2, prach (3-50 g/m3, 40 - 80% Pb, toxické)

 15. Rafinace surového olova • odstěrování a odměďování • odstranění As, Sn, Sb • odstranění drahých kovů • odvizmutování.

 16. Rafinace surového olova odstěrování : - vymíchávání při teplotách kolem 500°C - mechanické nečistoty vyplouvají na povrch olovněné lázně (rozdíl měrných hmotností) - stahují se jako stírka

 17. Rafinace surového olova odměďování : - omezené rozpustnosti Cu v Pb při nízkých teplotách větší slučivosti Cu se S ve srovnání s Pb - hrubé odměďování: snížení rozpustnosti Cu v Pb s klesající teplotou v plamenné peci (vycezování), v kotli ( likvace) - jemné odměďování (teplota do 350°C): vmíchat elementární S nebo sirníkový koncentrát stahovat vzniklý Cu2S, obsah Cu do 0,002%

 18. Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - větší afinita s kyslíkem ve srovnání s olovem - oxidace vzduchem a oxidace ledkem sodným - oxidace vzduchem: 500°C k odstranění Sn, 700°C-800°C k odstranění As, Sb

 19. Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - oxidace dusičnanem sodným (Harrisova rafinace) + tavenina hydroxidu sodného, teplota 500°C + oxidy As, Sb, Sn mají kyselý charakter,vytvářejí za tepla s kysličníky alkalických kovů arzeničnany, antimoničnanay, a cíničitany

 20. Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - oxidace dusičnanem sodným (Harrisova rafinace) 2NaNO3 = Na2O +2.5 O2 + N2 2As + 2.5 O2 =AsO5 Sn + O2 = SnO2 2Sb + 2.5 O2 = Sb2O5 As2O5 + 3Na2O = 2Na3AsO4 Sb2O5 + 3Na2O = 2Na3SbO4 SnO2 + Na2O = Na2SnO3

 21. Rafinace surového olova odstraňování drahých kovů Parkesovým způsobem - tvorba s kovovým Zn intermetalické sloučeniny (vyšší teplotou tavení a menší měrnou hmotností než olovo) - teplota 500°C, míchání, ochlazování téměř do zhuhnutí, vznik pěny bohaté na drahé kovy - vakuové odzinkování

 22. Rafinace surového olova odstraňování Bismutu atd1.) Kroll-Betterronův působ (do 1% Bi) - přidávání litiny Pb-Ca (3- 4% Ca) a kovového Mg - snížení teploty z 400°C do 360°C, vznik pěny atd2.) elektrorafinace olova ( obsah Bi >1%) - elektrolyt : fluorokřemičitan olovnatý + kyselina fluorokřemičitá - katody z Pb - Bi a ušlechtilé kovy do anodových kalů

More Related