1 / 9

RENTGENSKE METODE V KRISTALOGRAFIJI

RENTGENSKE METODE V KRISTALOGRAFIJI. Izvor rentgenskih žarkov Rentgenski žarki so elektromagnetno valovanje z valovno dolžino med 0.1 in 1 Å . Nastanejo ob trku curka elektronov z visoko energijo z izbranim materialom, pri čemer dobimo belo in karakteristično sevanje materiala.

curry
Télécharger la présentation

RENTGENSKE METODE V KRISTALOGRAFIJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RENTGENSKE METODE V KRISTALOGRAFIJI Izvor rentgenskih žarkov Rentgenski žarki so elektromagnetno valovanje z valovno dolžino med 0.1 in 1 Å. Nastanejo ob trku curka elektronov z visoko energijo z izbranim materialom, pri čemer dobimo belo in karakteristično sevanje materiala. Elektrone pospešuje visoka napetost Segret filament emitira elektrone Cu tarča Steklena cev Rtg žarki nastanejo ko elektroni z veliko hitrostjo zadanejo kovinsko tarčo

  2. e e Ka2 e Ka1 Kb LIII K LII L M

  3. KARAKTERISTIČNE VALOVNE DOLŽINE nekaterih pogosto uporabljanih tarč

  4. Absorpcijska krivulja za Zr Absorpcijski rob za Zr Difrakcija rentgenskih žarkov v kristalih Elektron v snopu rentgenskih žarkov oscilira zaradi periodičnega menjavanja električnega polja rentgenskih žarkov. Ta oscilacija elektrona povzroči, da elektron emitira rentgenske žarke (v vse smeri) z valovno dolžino in frekvenco enakima primarnemu žarku. Elektron sipa primarno rentgensko svetlobo V vse smeri.

  5. b0/3 (110) (110) b0 (230) a0 d110 a0/2 d230 b0/2 (220) a0/2 d220

  6. BRAGG-OVA ENAČBA A D A’ B q q p C d p1 B’ d p2 d p3 nl = 2d * sin q

  7. PRAŠKOVNA METODA Metoda praškovne rentgenske difrakcije temelji na uklonu rentgenskih žarkov na posameznih atomih v mrežnih ravninah, ki sestavljajo kristale. Velikost kristalov za to metodo mora biti med 1 in 45 mm. Uporabni so ukloni, ki jih dobimo zaradi sipanja žarkov ob elektronih, pri katerem se valovna dolžina rentgenske svetlobe ne spremeni. Take uklone dobimo le, kadar so izpolnjeni določeni geometrijski pogoji, ki jih lahko izrazimo z Braggovim zakonom. Uklonski vzorec kristala, ki ga dobimo s to metodo, je temeljna fizikalna lastnost snovi, ki služi za hitro identifikacijo in določitev strukture kristalne snovi.

  8. Uklonjeni RTG žarki Vpadli RTG žarki števec Uklon RTG žarkov

  9. RECIPROČNA MREŽA Za in terpretacijo uklona (difrakcije) na monokristalih moramo upoštevati recipročno mrežo (a*, b*, c*, a*, b*, g*) V recipročni mreži so osi a*, b* in c* pravokotne na ravnine (100), (010) in (001). Direktna in recipročna os z različnima oznakama sta vedno pravokotni.

More Related