1 / 55

Tre studier

Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet. Tre studier. produktivitetsutvecklingen sjukhusgrupper Jämförelse av NU/SkaS jämförelse inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

cwen
Télécharger la présentation

Tre studier

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra GötalandsregionenStaffan Björck, analysenhetenHälso- och sjukvårdsavdelningenRegionkansliet

 2. Tre studier • produktivitetsutvecklingen sjukhusgrupper • Jämförelse av NU/SkaS • jämförelse inom Sahlgrenska universitetssjukhuset

 3. Sjukhusensproduktivitetsutveckling underperioden 1998-2001 Studie över sjukhusen i Västra Götalandsregionen

 4. Strömstads sjukhus Dalslands sjukhus Sjukhuset i Mariestad NU-SJUKVÅRDEN Sjukhuset i Lidköping Uddevalla sjukhus Lysekils sjukhus Norra Älvsborgs Länssjukhus - NÄL SKARABORGS SJUKHUS Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Falköping Alingsås lasarett Kungälvs sjukhus SU/Östra SU/Sahlgrenska SU/Mölndal Lundby sjukhus Borås lasarett Frölunda specialist- sjukhus SAHLGRENSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET Skene lasarett SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

 5. Utveckling 1998-2001 av: • kostnader • personal • Prestationer • Produktivitet = kostnad per prestation

 6. KOSTNADER • Enklaste variabeln

 7. Kostnader, metod • Nettokostnad • Exklusive köpt och såld vård • Hänsyn till organisatoriska förändringar • Fast pris (Landstingsförbundets vägda index)

 8. PERSONAL • Något svårare än kostnader

 9. Förändring i % Samtliga sjukhus 98/01 99/01 Totalt årsarbetare 6,2 4,3 Frånvarande årsarbetare 8,9 Närvarande årsarbetare 2,6

 10. PRESTATIONER • Svår variabel!

 11. Läkarbesök -2,0% 1998-2001 • N=1,27 milj besök • Korrigeringar för jämförbarhet -41% till + 17% • Inläggningsbesök? • Jourcentral? • Primärvård? • Dialys? • AK-mottagning? • Gräns öppen sluten vård?

 12. Övriga besök +7,4% • N=1,03 milj besök • Korrigeringar för jämförbarhet -18% till + 5% • Vad ingår? • Hur tolkas förändring? • Förbättrad registrering?

 13. Prestationen slutenvård, • Vårdtillfället otillräckligt som beskrivning • olika definitioner • speglar inte svårighetsgrad • poliklinisering. Svåraste fallen kvar • Metod • Sjukhusvårdtillfälle • DRG-poäng huvudprestation • justerad gräns öppen/sluten vård

 14. SJUKHUSVÅRDTILLFÄLLET

 15. Före Medicin Kirurgi Geriatrik Efter bearbetning (Medicin, kirurgi)Geriatrik

 16. SVERIGE 2000, Efter konstruktion av "sjukhusvårdtillfällen” andel med mer än en omflyttning under vården. Sjukhus med >15 000 vtf 14 12 10 8 procent 6 4 2 0 1 5 7 3 9 11 13 19 25 27 31 33 15 17 21 23 29

 17. Konsekvenser för vårdtidsberäkning av typ av vårdtillfälleExempel, vårdtid stroke (DRG 14) vid ett VG sjukhus 2001

 18. Sjukhusvårdtillfället • mått på sjukhusets prestationer • jämförbarhet mellan sjukhus • jämförbarhet över tid • klinikvårdtillfället • oundgänglig byggsten

 19. Öppen/sluten vård

 20. Vårdtillfällen med 0 vårddagar och en åtgärd

 21. DRGcase-mix

 22. DRG • System för överskådlig verksamhetsbeskrivning • Alla DRG har en vikt beroende på resursförbrukning

 23. Utveckling av DRG-summa

 24. DRG glidning, m.m. överväganden

 25. källa: www.sos.se/epc/cpk/

 26. Förändrat registreringsmönster spelar sannolikt en mindre roll för ändring av case-mix under den aktuella uppföljningsperioden

 27. RESULTATSammanvägda prestationer DRG-poäng = huvudprestation 19,9 besök motsvarar en DRG - poäng 0,37 psykiatriska vårdtillfällen = 1 DRG

 28. Sammanvägd prestation med korrektion av övriga prestationer enligt DRG casemixförändring som för slutenvården

 29. resultat

 30. Kostnad per prestation

 31. Huvudslutsatser • Försämrad produktivitet pga ökade kostnader • Teknisk utveckling • Produktivitetsförsämringen orsakas främst av satsningar på personal vilket dock rimligen inneburit en förbättring av arbetsmiljö • Väsentliga skillnader mellan sjukhusen • uppdrag för följdprojekt

 32. Huvudsakliga problemområden • Psykiatriska prestationer • ytterfall • bristfälliga beskrivning av öppenvård • kvalitetsförändringar

 33. Kostnad per sammanvägd prestation. Sjukhus, VGR

 34. Halland Jämtland Jönköping Stockholm Riket Västra Götaland Gävleborg Skåne Kalmar Sörmland Värmland Östergötland Blekinge Kronoberg Dalarna Västernorrland Örebro Norrbotten Västmanland Västerbotten 0 10 000 20 000 50 000 30 000 40 000 Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård 2003. Landstingsförbundet. I beräkningen har även all specialiserad öppenvård vid, och utanför sjukhus, omvandlats till DRG-poäng

 35. Kostnadsjämförelse 2002 mellan sjukhus i det nationella KPP-samarbetet. Index kostnad är kostnad per DRG-poäng för sjukhusens slutenvård efter det att vårdtillfällen med extrema kostnader tagits bort. Genomsnitt = 100

 36. Nettokostnadsutveckling 1998-2003, fast pris Karolinska sjukh Danderyds sjukh Södersjukh. Södertälje sjukh. Huddinge sjukh Norrtälje sjukh Frölunda sjukh SU Kungälvs sjh NU-sjukvården SÄS SkaS 0 5 10 15 20 25 30 35

 37. Produktivitetsjämförelse av NUsjukvården och Skaraborgs sjukhus

 38. HuvudslutsatserNU/SkaS • NU-sjukvården redovisar 5,6 % högre kostnad per DRG-poäng än SkaS, vilket innebär att produktiviteten mätt på detta sätt är högre på SkaS

 39. HuvudslutsatserNU/SkaS • hyreskostnader och kostnader för administration skiljer men dessutom finns det betydelsefulla skillnader mellan olika medicinska verksamhetsområden

 40. Produktivitet inom SU • Produktivitetsbedömning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, förstudie • Uppdrag från regionstyrelsen

 41. Produktivitetsstudie, några vägval • Jämförelse bassjukvårdsområde ”sjukhusen inom sjukhuset”. • Analys av KPP som jämförelseverktyg • strokevård som exemplifiering

 42. KPP • Kostnad per patient (eller egentligen vårdkontakt). • Består av kostnader för varje vårdkontakt • grundkostnad • särredovisade kostnader • redovisas för sjukhusvårdtillfällen

 43. Kostnad för ett strokevårdtillfälle, SU 2002

More Related