Popyt i podaż jako regulatory rynku - PowerPoint PPT Presentation

popyt i poda jako regulatory rynku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popyt i podaż jako regulatory rynku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popyt i podaż jako regulatory rynku

play fullscreen
1 / 8
Popyt i podaż jako regulatory rynku
332 Views
Download Presentation
dale-parsons
Download Presentation

Popyt i podaż jako regulatory rynku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Popyt i podaż jako regulatory rynku Definicja popytu. Prawo popytu Komplementarność i substytucja Definicja podaży Prawo podaży Równowaga między podażą a popytem

  2. Definicja popytu. Popyt jest to ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę. Wielkość popytu zależy od tego, po jakiej cenie producenci chcą sprzedać swoje towary

  3. Prawo popytu Prawo popytu głosi, że ze wzrostem ceny danego dobra zapotrzebowanie na to dobro się zmniejszy, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie to wzrośnie

  4. Komplementarność i substytucja

  5. Definicja podaży Podaż oznacza ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie. Podaż zależy od cen towarów oferowanych do sprzedaży.

  6. Prawo podaży Prawo podaży głosi, że przy niezmienności innych warunków rynkowych podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży

  7. Równowaga między podażą a popytem