Download
prohyg 1b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROHYG 1B PowerPoint Presentation

PROHYG 1B

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROHYG 1B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROHYG 1B

  2. PROHYG 1B geniomförs med samma protokoll som pilotstudien som publicerats The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136

  3. PROHyg Prospektiv,randomiserad,kontrollerad studie Inklusionsochexklusions kriterier Innehåll studieprodukt Om svaret på någon av frågorna ovan hamnar i skuggad rutakan patienten inte inkluderas i studien

  4. The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136 Munvårds procedur hos intuberade respiratorbehandlade patienter • Standard procedur • Tandproteser avlägsnas • Saliv, slem och annat sekret sugs bort • Tänder borstas • Munnens slemhinnor torkas med “muntork” som fuktats med Klorhexidinlösning 1 mg/ml • Mellan munvårdstillfällena sugs sekret bort, och muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten används för att torka bort kvarvarande sekret • Standard procedur • Tandproteser avlägsnas • Saliv, slem och annat sekret sugs bort • Tänder borstas • Munnens slemhinnor torkas med “muntork” som fuktats med Klorhexidinlösning 1 mg/ml • Mellan munvårdstillfällena sugs sekret bort, och muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten används för att torka bort kvarvarande sekret Alternativ munvårdsprocedur Steg 1, 2, 3 och 5 var samma I steg 4 användes i stället muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten,och efter det applicerades L. plantarum 299 på slemhinnorna I munnenmed två muntork som fått absorbera 10 ml av en suspension innehållande totalt 10^10 colony-forming units (CFU) av L. plantarum 299.En tork per munhalva. Överflödig suspension togs inte bort.

  5. The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136 Provtagning Provtagningstillfällen för odlingar Lungröntgen efter intubationochsedan efter kliniska behov Syrsättningsindex(PaO2 / FiO2) Vita blodkroppar CRP SOFA score Lung Injury Score

  6. Resultat pilotstudie The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136

  7. The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients:a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136 Svalgodlingar Antal patienter utan och med fynd av magtarm bakterier som inte identifierats i inklusionsprovet Bortfall 6 pat

  8. Jämförande undersökning mellan suspension av Lactobacillus plantarum 299 och klorhexidinlösning använt för munhygien och profylax mot ventilator associerad pneumoni hos intuberade intensivvårdspatienter. Svalgodlingar 1 1 1 4 8 6 15 8

  9. Fördelning över tid av identifiering av “nya” tarmbakterier = odlingsdag enl protokollet

  10. (57 %) (70 %)