Download
projekt rady rodzic w przy sp 53 w poznaniu szko a nie nudzi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .

Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” . Beneficjentami projektu będą głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczące się w SP 53 w Poznaniu.

 2. Opis środowiska • Szkoła Podstawowa nr 53 wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu. Choć szkoła geograficznie znajduje się w granicach miasta Poznania ( wcześniej wieś Głuszyna) to leży na peryferiach miasta i uczęszczają do niej także dzieci z pobliskich małych miejscowości. Niekiedy są to dzieci ztrudnych środowisk, często objętych opieką socjoterapeutyczną. W szkole funkcjonują również klasy terapeutyczne, do których uczęszczają dzieci mające znaczące trudności w nauce, posiadające opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami, np. niedosłuchem.

 3. Opis środowiska c.d. • W rejonie szkoły zamieszkują też rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, gdzie rodzice nie radzą sobie w ich wychowywaniu. Nierzadko w tych rodzinach występują problemy z motywacją dzieci do nauki. Na porządku dziennym jest zmaganie się nauczycieli z niską motywacją dzieci do nauki. • Stąd na barkach szkoły spoczywa główny ciężar w przygotowaniu tych dzieci do życia w społeczeństwie i zapewnieniu im dobrego wykształcenia, co da im w przyszłości szansę na znalezienie pracy.

 4. Opis środowiska c.d. • Wiele dzieci uczęszczających do szkoły pochodzi z rodzin niezamożnych. Stąd Rada Rodziców, z uwagi na ograniczenia materialne, ma bardzo ograniczone możliwości w pozyskiwaniu funduszy od rodziców i dofinansowywanie zakupu pomocy dydaktycznych, które w znaczący sposób podniosłyby, jakość kształcenia i uatrakcyjniły dla uczniów proces dydaktyczny podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

 5. Cele projektu • wzrost motywacji uczniów do nauki, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego ( nowe technologie informatyczne są pozytywnie odbierane przez dzieci i młodzież), • dostosowanie formy przekazu treści programowych do dojrzałości szkolnej dzieci i ich obniżonego wieku ( „sześciolatki w szkole” oraz lepsze przyswajanie treści przekazywanych obrazem przez młodsze dzieci), • dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój sylwetki dzieci poprzez zmniejszenie ciężaru plecaków dzieci ( zastosowanie przez nauczyciela Multibooków w ramach pracy z tablicą interaktywną na  lekcji pozwoli uczniom na pozostawienie papierowych podręczników w domu)

 6. Cele projektu c.d. • Powyższe cele mogą zostać zrealizowane poprzez zastosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakim jest tablica interaktywna pozyskana dzięki grantowi fundacji Aviva „ To dla mnie ważne”.

 7. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • proces nauczania będzie interesujący i łatwiejszy dla uczniów,np. często szkoła jest postrzegana przez uczniów, jako nudna, nowe technologie informatyczne wzbudzają zainteresowanie dzieci, przekazywanie przydatnych w życiu wiadomości w ciekawej formie, pozwala lepiej skupić uwagę dzieci, wyświetlanie treści programowych na tablicy daje przekonanie, że są one w zasięgu wzroku każdego ucznia i do niego docierają, obniżona dojrzałość szkolna dzieci w związku z obniżeniem wieku szkolnego wiąże się z trudnościami w skupieniu uwagi dzieci podczas całej jednostki lekcyjnej, a tym samym jej efektywnym wykorzystaniem - należy zwrócić uwagę, że przyspieszeniu wieku szkolnego u dzieci winny towarzyszyć działania mające na celu uczynienie procesu nauczania, procesem dostosowanym do potrzeb coraz młodszych dzieci – zastosowanie obrazów zamiast tekstu pozwala młodszym dzieciom na łatwiejsze zapamiętywanie. ( W naszej szkole już w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 do klas IV trafiły dzieci z dwóch roczników: 2005 i 2004.)

 8. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • szkoła będzie postrzegana, jako miejsce ciekawych zajęć,np. dzięki wizualizacji (obrazy, ikony zamiast tekstu, myszka zamiast kredy) i wykorzystaniu powszechnej fascynacji dzieci informatyką (grami komputerowymi, Internetem) realizowany jest postulat nauki przez zabawę, zajęcia szkolne stają się konkurencyjne dla tzw. „ wagarów”, szczególnie wśród uczniów ze środowisk wymagających wsparcia socjoterapeutycznego

 9. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • obniżenie ciężaru plecaków uczniowskich, np. wykorzystanie przez nauczycieli Multibooków na lekcji pozwoli uczniom na pozostawienie papierowej wersji podręczników w domu (codziennie w plecaku ucznia szkoły podstawowej znajduje się kilka podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz zeszytów przedmiotowych,a podręcznik waży średnio 0,5 kg, wyeliminowanie z uczniowskich plecaków podręczników będzie działaniem prozdrowotnym, szczególnie młodsze dzieci są najbardziej narażone na wady postawy wywołane poprzez zbyt duże obciążenia kręgosłupa.

 10. Wniosek • Organem wnioskującym jest Rada Rodziców działająca przy SP 53 w Poznaniu, nieposiadająca wystarczających własnych środków na zakup tablicy multimedialnej do sali dydaktycznej, która pełni funkcję pracowni matematyki dla uczniów klas IV -VI. Niewystarczający budżet szkoły, jakim dysponuje dyrektor szkoły również nie daje możliwości pozyskania tablicy interaktywnej do klasopracowni matematycznej.

 11. Wniosek c.d. • Wnioskowana kwota grantu to 6 000 złotych, za którą można zakupić średniej klasy tablicę interaktywną z wymaganymi atestami. • Organ wnioskujący zobowiązuje się do rozliczenia z wydatków zgodnie z regulaminem konkursu oraz prowadzenia ewidencji godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych z intensywnym wykorzystaniem tablicy interaktywnej nie tylko na matematyce, ale także na innych przedmiotach oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 12. Wniosek c.d. • Rada Rodziców przy SP 53 oraz zaangażowani nauczyciele pracujący w tej placówce dzięki wsparciu fundacji Aviva mogą w praktyce zmieniać świat swoich uczniów, poprzez wyzwolenie u uczniów dodatkowej motywacji do nauki będącej przepustką do ich lepszej przyszłości.

 13. Mamy zapał i niezbędną energię, żeby zmieniać polską szkołę i naszą lokalną społeczność oraz świat naszych dzieci na lepsze! TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK TO DLA NAS WAŻNE!

 14. Lekcja z tradycyjną tablicą nie wywołują entuzjazmu u dzieci.

 15. Zbyt mocno obciążone plecaki są przyczyną wad postawy u dzieci i młodzieży.

 16. Plecaki uczniów wypełnione podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i zeszytami przedmiotowymi, to nie lada ciężar.

 17. TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK TO DLA NAS WAŻNE!