1 / 22

Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska

OCENA ZACHOWAŃ I NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH ORAZ STANU ODŻYWIENIA DZIECI Z POWIATU MYŚLENICKIEGO. Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

dayton
Télécharger la présentation

Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OCENA ZACHOWAŃ I NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH ORAZ STANU ODŻYWIENIA DZIECIZ POWIATU MYŚLENICKIEGO Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 2. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w Powiecie Myślenickim rok 2007 : • zaburzenia statyki ciała 30,2% • wady i choroby narządu wzroku 16% • niedobór wzrostu i wagi 12%, • nieprawidłowości stomatologiczne 9,4% • przewlekłe choroby układu oddechowego - alergie i astma 8% • Nadwaga i otyłość 7,16% Stan uzębienia 12 - latków w Powiecie Myślenickim ok. 180 dzieci - badanie z 2002 r. PUW = 4,8

 3. Program profilaktyki otyłości dla 7- 8-latków Ankieta - Badania antropometryczne - Zajęcia edukacyjne Liczba dzieci objęta programem w poszczególnych gminach : Planowana liczba Ankiety Ankiety Antropometria Rodziców Dzieci/ Edukacja • Gmina Myślenice : 600/821 659 569 409 • Gmina Dobczyce : 350/186 140 104 100 • Gmina Sułkowice : 350/266 194 200 170 • Gmina Raciechowice : 200/114 104 53 62 • Gmina Wiśniowa : 200/75 75 - - • Gmina Lubień : 200/171 97 151 56 • Gmina Pcim : 200/185 125 152 85 • Gmina Siepraw : 200/165 120 124 80 • Gmina Tokarnia : 200/228 144 201 133 • RAZEM : 2 500/2201 1658 1554 1096

 4. Wykształcenie rodziców badanych dzieci. Matki istotnie lepiej wykształcone od ojców.(liczba matek -1642, liczba ojców – 1614)

 5. Liczba dzieci w rodzinie (n rodzin = 1642)

 6. Liczba osób w rodzinie. (n rodzin 1623)

 7. Występowanie otyłości w badanej grupie rodziców (n matek 1488; n ojców = 1418)

 8. Występowanie otyłości wśród rodziców badanych dzieci

 9. (1-nie lubię, 2- jest mi obojętny, 3-lubię), 1562 dzieci ankieta wypełniana samodzielnie przez dzieci

 10. Wartości wskaźnika masy ciała (BMI) u badanych dzieci

 11. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci Liczba pomiarów wzrostu i masy ciała wraz z posiadanymi danymi odnośnie wieku 1069 Liczba dzieci z BMI >85 centyla 266 (7-8 lat = 8, 8-9 lat = 125, 9-10 lat = 131, powyżej 10 lat 2) co daje z ogólnej liczby przebadanych dzieci 24,88%

More Related