Download
y stafell ddirgel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y Stafell Ddirgel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y Stafell Ddirgel

Y Stafell Ddirgel

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Y Stafell Ddirgel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y Stafell Ddirgel Rhan 2 Pennod 3

 2. Parhad • Pobl yn dechrau taflu cerrig a baw at y ddau. Rowland yn derbyn y cyfan. Pobl yn dechrau eu dynwared yn crynu!Rhywun yn taflu pot siambar am eu pennau. • Gwallter yn cael troedigaeth – rhoi cymorth i Jeremy Mellor ac mae dagrau yn ei lygaid. • Jeremy Mellor ddim yn deall pwysigrwydd y Gymraeg.

 3. Cynnwys • Y Crynwyr trwy Brydain yn dioddef cyfnod caled unwaith eto. Tystiolaeth o hyn yn llythyr Rowland at Marged. “Rhaid tynnu mêl o’r maglau” “ Trwy ein poenau daw eraill o hyd i sicrwydd y cariad dwyfol” • Rowland yn cyfarfod â George Fox a William Penn • Rowland yn nodi gwahaniaethau amlwg rhwng y ddau ddyn yma.

 4. Yr UTOPIA newydd • Cynlluniau newydd Willliam Penn i greu talaith newydd i’r Crynwyr yn America. • Rowland yn ddig wrth Penn am aflonyddu ei feddwl gyda’r syniad hwn. • “ Na nid oedd dim gronyn o berygl iddo fo (Rowland)gael ei hudo gan gynlluniau William Penn”

 5. Dorcas yn cyrraedd Bryn Mawr • Dorcas yn wlyb domen • Cael benthyg ffrog goch Lisa. • Dorcas methu a deall sut mae Lisa yn berchen ar y fath grandrwydd a hithau hefyd yn ffrog heb ffisiw. • Dorcas yn sylwi ar y gwahanaieth amlwg sydd yn Lisa ers cyrraedd Bryn Mawr. • Lisa’n awgrymu y bydd priodas rhwng Marged a Rowland yn fuan. • Dorcas ddim yn hoffi ei natur di-deimlad o hel clecs am Marged a Rowland.

 6. …(parhad) Nid yw pethau’n dda rhwng y ddwy chwaer wrth iddynt sgwrsio ac mae Dorcas yn dyheu am i Ellis gyrraedd. Cred y ddwy fod Ellis wedi cyrraedd - ond na mae rhai gwbl annisgwyl wrth y drws!

 7. Y Cwnstabliaid Mae gan y Cwnstabliaid warant i gymryd Ellis gan ei fod wedi creu aflonyddwch y tu allan i’r plwy. Sylwa Shadrach ar y berthynas sydd rhwng Ellis a Dorcas- “Mae Ellis Puw yn rhywbeth i chdi felly!” O ddeall fod Dorcas yn Grynwraig fel Ellis y mae Shadrach yn dewis Lisa i gymryd mantais ohoni gan ei bod hi’n fwy profiadol. “Profiad yn nabod profiad”

 8. Dorcas gyda’r Cwnstabl • Y Cwnstabl yn galw Dorcas yn hŵr • Dorcas yn egluro mai nid ei ffrog hi yw’r un mae hi’n ei gwisgo. • Mae Dorcas yn sefyll o’i flaen yn ei atgoffa am buteindra ei fam. • Y cwnstabl yn ymddwyn yn fygythiol tuag ati cyn i’w lais dorri yn llawn dagrau. • Dorcas yn sylweddoli nad oes dim i’w ofni. Dyn mewn gwewyr yw hwn a dan boenau meddwl.

 9. Y Cwnstabliaid yn gadael • Dorcas yn deall beth mae ei chwaer wedi ei wneud. • Yn teimlo gwarth drosti.Yn methu ei deall hi yn gostwng ei hun mor isel. • Lisa ddim yn deall pam ei bod mor anniolchgar.

 10. Y Stori • Rowland yn cyd-deithio gyda Jeremy Mellor. • Ei feddyliau yn crwydro at Meg. • Meddwl hefyd am ei blant. Oedd o’n anwybyddu ei blentyn ieuengaf ar bwrpas? • Sian yn symbol o’r tywyllwch a fu rhwng Meg ag yntau.

 11. Parhâd.. • Cywilydd am ei fod yn pregethu enw Crist a chanddo deimladau mor gas tuag at ei ferch ei hun. • Jeremy Mellor yn dechrau pregethu wrth dri sydd yn loteran yn Nolgellau wrth i wyl Glamai ddod i ben. • Gwallter o Ganllwyd oedd un o’r dynion. • ROWLAND YN PREGETHU’N GYHOEDDUS

 12. Parhad • Pobl yn dechrau taflu cerrig a baw at y ddau. Rowland yn derbyn y cyfan. Pobl yn dechrau eu dynwared yn crynu!Rhywun yn taflu pot siambar am eu pennau. • Gwallter yn cael troedigaeth – rhoi cymorth i Jeremy Mellor ac mae dagrau yn ei lygaid. • Jeremy Mellor ddim yn deall pwysigrwydd y Gymraeg.

 13. Pennod 2 ( Rhan B) • Huw yn treisio Lisa • Anaeddfedrwydd Lisa yn peri ei bod yn gweld y peth yn “ddoniol” i ddechrau! • Profiad eithaf pleserus yn troi yn brofiad brawychus llawn ofn. • Rowland Ellis yn aros amdani pan ddaw hi adref. • Cyfaddef pob dim wrth Rowland – cyflwr ofnadwy arni hi.

 14. Parhad… • Huw yn cyfaddef wrth Ellis mewn ffordd dan-din ei fod wedi bod gyda Lisa. “ Ydy ei chwaer hi gystal Ellis Puw?” Ellis yn ymosod arno – Huw yn cael y gorau arno. * Rowland yn rhoi’r sac i Huw. Huw yn dweud wrtho am hanes Meg yn dwyn yr arian oddi arno i’w adael. Rowland yn gorfod rheoli ei hun rhag ei daro.