Download
procedure aanmelding en loting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procedure aanmelding en loting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procedure aanmelding en loting

Procedure aanmelding en loting

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Procedure aanmelding en loting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procedure aanmelding en loting • Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing • Zilla Kremer • Yvonne Eissens

 2. Beleidsontwikkelingen en actueel 100% decentraal Buitenlandse diploma’s in A Afschaffen centrale loting Einde correspondentienummers in communicatie DUO

 3. Wijzigingen bij de Decentrale selectie

 4. Wat is hetzelfde gebleven? DUO is en blijft leidend in afgifte Bewijzen van Toelating Student moet nog steeds kopie diploma en/of cijferlijst naar DUO sturen Bij minder aanmeldingen dan plaatsen vervalt het restant aan ‘open’ plaatsen aan de centrale tweede loting (en wachtlijsten) A-kandidaten hebben recht op rechtstreekse plaatsing Ministersplaatsen hebben recht op rechtstreekse plaatsing Kandidaten met een Voorlopig Bewijs van Toelating van vorig jaar hebben recht op rechtstreekse plaatsing

 5. Een indruk van de lotingsopleidingen

 6. Onderwerpen van vandaag Centrale loting Aanmelding en noodprocedure Buitenlandse diploma’s Opgave extra inloting en contactpersonen Loting 2012-2013 (De procedure bij een decentrale selectie)

 7. Centrale loting Vóór 1 december: Opgave door de instellingen. (Ook de opleidingen waarvoor al een decentrale selectie is aangevraagd, in december namelijk opgave van de onderwijscapaciteit) Vóór 1 april: Terugmelding aantal aanmeldingen door CBAP. Uiterlijk 15 april: Definitieve opgave (onderwijscapaciteit) door instelling. 1 mei: Definitief vaststellen van lotingsstudies (nav opgave).

 8. Centrale aanmelding hoe en wanneer? Hoe? Aanvragen DigiD met sms functie. www.studielink.nlofvia internetsite van de instelling. Wanneer? Lotingsopleidingen vóór 15 mei. Decentrale selectie: (meestal) vóór 15 januari. Aanvragen Studiefinanciering: www.duo.nl

 9. & Noodprocedure 15 meiVanaf begin mei is er een aparte aanmeldprocedure voor studenten die nog geen Digid hebben aangevraagd.

 10. Vervolg Noodprocedure 15 mei Deze studenten kunnen via een invuldocument een voorlopige aanmelding doen via de mail bij het CBAP. De definitieve aanmelding moet binnen 5 werkdagen na 15 mei gedaan worden via Studielink. Het CBAP accordeert de aanmeldingen van studenten die de voorlopige aanmelding via de mail hebben gedaan. Studenten met een buitenlands adres kunnen hun verzoek tot inschrijving (zonder Digid) gewoon via Studielink insturen. (uiterlijk 15/5 tot 23.59 uur) Studenten die zich niet voorlopig aangemeld hebben kunnen zichniet beroepen op deze regeling. Instellingen met een decentrale selectie bepalen zelf of de aanmelding decentraal al dan niet tijdig is.

 11. Buitenlandse studenten Decentrale verificatie (uiterlijk 15 juni). Kopie paspoort. Geen verificatie = Geen deelname loting!!!! Indien mogelijk gebruik laten maken van Digid. Schriftelijke communicatie vanuit CBAP alleen in het Nederlands en het Engels. 15 mei verklaring via Studielink. Vragen over buitenlandse diploma’s? Neem contact op met:Zilla Kremer 050 599 87 60zilla.kremer@duo.nl

 12. Buitenlandse diploma’s 15-mei verklaring - een digitaal sufficientiebericht SVI (via Studielink) dat de aanstaande student voldoet (examenjaar 2012) of gaat voldoen (examenjaar voor 2012) aan de vakkenpakketeisen -> insturen voor 15 mei Beschikking- Een verklaring van de instelling dat een student op grond van zijn niet door DUO te waarderen vooropleiding toelaatbaar is tot de gewenste opleiding. De vooropleiding van deze student valt NIET onder het verdrag van Lissabon -> insturen voor 1 augustus Nederlands akkoord – Als student geen examen heeft gedaan in de Nederlandse taal, dan moet de student apart een NT2 behalen -> insturen voor 15 augustus

 13. Opgave extra inloting - Contactpersonen Om late naplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen kan de instelling in de 1e lotingsronde meer studenten laten inloten en/of niet reserveren voor gegadigden die nog niet examenbevoegd zijn. Begin juni ontvangt de instelling een invuldocument om dit op te geven. Als hierdoor de onderwijscapaciteit wordt overschreden is het risico geheel voor de instelling.(Neem bij onduidelijkheid bij het invullen contact op met het CBAP) Bij het invuldocument is tevens een overzicht met de contactpersonen van het CBAP voor de verschillende opleidingen.

 14. Uitleg extra inloting / reserveren ja/nee Aantal beschikbare Plaatsen: 300 Opgave reserveren: NeeAanmeldingen 15 mei: 637 Extra inloting: 15 Aantal gegadigden op 5 juli: 525 Aantal Cat A (8 of hoger): 5Decentraal: 20 Examenbevoegd: 467 (Cijferlijst reeds ontvangen) Nog niet examenbevoegd: 58 (Moeten nog eindexamen doen) Totaal geplaatst 1e ronde zonder te reserveren: 315Risico:Bij reserveren (nee) is het risico dat er uiteindelijk 315 + 58=373 gegadigden geplaatst worden.

 15. Voorwaarden selectieprocedure De student moet voldoen aan de vooropleidingseisen. De student moet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen (15 mei verklaring). Uiterlijk 1 september.Niet voor diploma te behalen in 2012. De student moet de Nederlandse taal beheersen. De student mag maar voor één opleiding meeloten.

 16. Loting 2012-2013 Indeling in lotingsklasse. Laat examenbevoegd. 1e loting. Eventuele 2e loting. Eventuele wachtlijst.

 17. Lotingsklassen Nederlands vwo, havo en mbo worden op basis van de cijferlijst / diploma ingedeeld in een bepaalde lotingsklasse. Dit zijn de reguliere diploma’s. Heeft de student naast een regulier diploma een andere vooropleiding die toelating geeft, dan volgt altijd indeling volgens het reguliere diploma. 

 18. Reguliere diploma’s (vwo, havo, mbo) Indeling in lotingsklasse op basis van cijfergemiddelde: A = hoger of gelijk aan 8 (Rechtstreeks geplaatst) B = lager dan 8 en hoger of gelijk 7,5 C = lager dan 7,5 en hoger of gelijk 7 D = lager dan 7 en hoger of gelijk 6,5 E = lager dan 6,5 

 19. Niet-reguliere diploma’s Indeling in lotingsklasse C: Buitenlands diploma. Colloquium Doctum (Toelatingsexamen). HO Propedeuse. HO Diploma.

 20. Laat examen bevoegd (1) Als het bewijsstuk van de vooropleiding niet voor 23 juni (uitloop 5 juli) ingestuurd kan worden, dan mag de student: Uitstel van de inzendtermijn aanvragen (kaart verlate inzending). Vanaf het studiejaar 2012-2013 geldt dit ook voor studenten met een buitenlandse vooropleiding. Alleen studenten die in het lopende studiejaar eindexamen doen mogen uitstel van de inzendtermijn aanvragen. Schoolexamens uiterlijk 5 juli.

 21. Laat examen bevoegd (2) Uitstel tot 1 augustus (uitloop 15/8) Buitenlandse diploma’s Colloquium Doctum Propedeuse/Diploma WO Uitstel tot 1 september (uitloop 15/9) Staatsexamen VO MBO Beschikking VO oude stijl Propedeuse/Diploma HBO

 22. De lotnummers trekken bij de notaris

 23. 1e loting Bewijsstukken vooropleiding moeten uiterlijk 5 juliontvangen zijn, tenzij uitstel aangevraagd en mogelijk is. Vooraf aan de uitvoering van de 1e loting eerst aanmeldingen intrekken van studenten die niet voldoen aan de eisen. Uitslag loting per post en via Studielink half juli 2012.

 24. Ingeloot Bewijs van toelating: Als een student is ingeloot ontvangt hij/zij een Bewijs van toelating. Hiermee kan hij/zij zich inschrijven bij de toegewezen instelling. De student moet zijn inschrijving in Studielink vervolgen. (Voor het inschrijven geldt een termijn van vier weken na dagtekening) Uitslag / matdatum uitslag loting = half juli 2012

 25. Uitgeloot Na uitloting/decentraal niet geplaatst ontvangt de a.s. student hierover schriftelijk bericht. Zonder tegenbericht blijft de a.s. student gewoonmeedoen met de naplaatsingen. De a.s. student krijgt ook de mogelijkheid zich aan te melden voor een opleiding waarvoor een 2e loting is vastgesteld. Een overzicht van de (mogelijke) opleidingen met een 2eloting staat gelijktijdig met de uitslag van de 1e loting op www.duo.nl

 26. Naplaatsingen In augustus / september kunnen uitgelote studenten door wijzigingen alsnog worden ingeloot. Student doet automatisch mee met naplaatsing, tenzij destudent zelf zijn / haar aanmelding intrekt. Uiterlijk tot 25 september.

 27. 2e loting Als alle gegadigden zijn geplaatst voor de 1e loting en er geen uitgelotenen meer zijn en plaatsen over volgt een 2e loting. De 2e loting van een opleiding is alleen voor studenten die uitgeloot zijn voor een andere opleiding. Aanmelden moet binnen twee weken na bericht van uitloting via Studielink, te late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Uitvoering in de 1e helft van augustus.

 28. Wachtlijst Het CBAP stelt wachtlijsten vast voor opleidingen waar mogelijk plaatsen onbenut blijven na de 1e en 2e loting. Studenten die zich te laat (na 15 mei) aanmelden voor een lotingstudie worden op de (mogelijke) wachtlijst geplaatst.Student ontvangt wel een afkeur bericht via Studielink en een brief van het CBAP. Buitenlandse studenten kunnen alleen geplaatst worden als toets Nederlands akkoord is. Plaatsing vanaf de wachtlijst pas na de 2e loting.

 29. Aanvullende informatie Meer informatie over de lotingsprocedure is te vinden in de handleiding CBAP voor het Hoger Onderwijs via het zakelijk deel van de web-site van DUO.www.duo.nl:Naar IB-Groep.nl  “zakelijk”  HBO of universiteit  aanmelding en loting  informatieve documenten.Termijnen voor het insturen van bewijsstukken staan in een stroomschema in de brochure: Alles over opleidingen met een loting.

 30. Procedure decentrale selectie Voor 1 junivoorafgaand aan het betreffende studiejaar: Instellingen geven door voor welke opleidingen een decentrale selectieprocedure geldt. (incl. selectiecriteria) Vanaf 1 oktober: Studielink levert de aanmeldingsgegevens aan de instellingen. Voor 15 juni Instellingen geven het resultaat door via Studielink aan de gegadigden en aan DUO.

 31. Doorgeven uitslagen Decentrale selectie Via Studielink. Conform uitleg in stappenplan, dus: Decentraal geverifieerd (vnl buitenlandse studenten). Per student uniek volgnummer. Taaleis Engels? Geef via Studielink door dat NL niet van toepassing is of stuur studentgegevens in bestand door aan contactpersoon. Geselecteerd en niet geselecteerd/ niet meegedaan doorgeven. Zelf aantal malen deelname bijhouden.

 32. Contact • E-mail cbap-box@duo.nl • Telefoon: 050–5999000 optie 1 • en nogmaals keuze 1 9.00 uur – 17.00 uur • Faxnummer CBAP: 050-5998798 Internet: www.duo.nl • Of neem contact op met onze • relatiebeheerder in uw regio.