Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CDT212 VETENSKAPSMETODIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CDT212 VETENSKAPSMETODIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE

CDT212 VETENSKAPSMETODIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE

160 Views Download Presentation
Download Presentation

CDT212 VETENSKAPSMETODIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CDT212 VETENSKAPSMETODIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik Mälardalens högskola

 2. FÖRELÄSNINGAR • INTRODUKTION - VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING • LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE • FÖRKLARINGAR OCH KOMMUNIKATION • VETENSKAPENS KULTURELLA KONTEXT

 3. LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE • LOGISKA ARGUMENT • DEDUKTION • EMPIRISK INDUKTION • HYPOTETISKT-DEDUKTIVA METODEN • EXEMPEL FRÅN VETENSKAPSHISTORIEN

 4. HAIKU-LIKE HIGHLIGHTS Matsuo Bashoo´s (1644—1694) mest uppskattade haikuFuruike yakawazu tobikomumizu no otoDen gamla dammen ...en groda hopparljudet av vatten En haiku är en dikt innehållande endast 17 stavelser uppdelade på tre rader enligt mönstret: 5-7-5.

 5. KRITISKT TÄNKANDE OCH ARGUMENTATION Kritiskt tänkande bygger på en ifrågasättande attityd. Det kan relateras till en argumentation.

 6. VAD ÄR ETT LOGISKTARGUMENT? Argumentationen knyter samman: • en eller flera premisser, • ett eller flera eller slutledningar och • en slutsats Premisserna är vad slutsatsen grundar sig på, argumenten för den.

 7. ARGUMENT – RELEVANS OCH HÅLLBARHET • Argument bedöms utifrån två olika egenskaper – relevans och hållbarhet. • Relevans handlar om hur mycket ett argument hör till saken. • Hållbarhet är detsamma som arguments styrka eller trovärdighet.

 8. VÄGAR TILL SANNING Slutledningssätt (Logik) • Deduktion : det generella  det enskilda • Induktion : det enskilda  det generella

 9. DEDUKTION • Ett deduktivt argument är konstruerat enligt giltiga slutledningsregler • Slutsatsen följer med nödvändighet från premisser

 10. EMPIRISK INDUKTION Den generiska formen av induktivt argument: • Alla A vi har observerat är B. • Därför, alla A är B.

 11. LOGISKA MISSTAG & FELAKTIGA RESONEMANG (1) "An argument is a connected series of statements intended to establish a proposition". (Michael Palin i Monty Pythons berömda sketch Argument Clinic.) Se Monty Python's Argument Clinic under: http://www.duke.edu/~pms5/humor/argument.html

 12. LOGISKA MISSTAG & FELAKTIGA RESONEMANG (2) • Formella logiska fel beror på en felaktig formell konstruktion av en argument. • Informella logiska fel är resultat av felaktigt resonemang, fel slutledning eller fel argumentationsteknik.

 13. FORMELLA LOGISKA FEL (1)“Affirming the consequent" "Alla fiskar är tysta. Kevin är tyst. Alltså är Kevin en fisk", liknar modus ponens, men är det inte! Om H, så I. I är sann. H är sann. Denna slutledning, "affirming the consequent" är deduktivt ogiltig: dess slutsatser kan vara falska, trots att premisserna är sanna.

 14. FORMELLA LOGISKA FELFelaktig deduktion vid användning av hjälphypoteser Om H och A1, A2, …., An är sanna, så är också I sann. Men (det har visat sig att) I är falsk. H och A1, A2, …., An är alla falska. (Kommentar: Man kan veta att H är falsk enbart om alla A1, A2, …., An är sanna men I är falsk.)

 15. FORMELLA LOGISKA FELFelaktig deduktion vid användning av hjälphypoteser H: Jorden är en himlakropp. A1: Alla planeter är himlakroppar. A2: Jorden är en planet. A3: Alla himlakroppar syns på himmelen. ___________________________________________ I: Jorden syns på himmelen. Men (det har visat sig att) I är falsk. H och A1, A2, …., An är INTE ALLA är falska.

 16. FORMELLA LOGISKA FEL“Affirming the consequent" vid hjälphypoteser Om H är sann, så är A1, A2, …., An sann. (Det har visat sig att) A1, A2, …., An är alla sanna. H är sann. (Kommentar: A1, A2, …., An kan vara konsekvens av andra premisser, och inte av H.)

 17. FORMELLA LOGISKA FELFelaktig deduktion vid användning av hjälphypoteser H: Alla människor älskar djur. A1: Sara älskar Bagheera. A2: Sara älskar Baloo. A3: Sara älskar Grey Brother. ________________________________________ Om H då A1 ,A2,A3 A1 ,A2,A3 är sant, men inte H!

 18. INFORMELLA LOGISKA FELFalsk dikotomi/ dilemma Man förutsätter att antingen det ena eller det andra påståendet måste vara sant, när möjligheten finns att båda är falska. Exempel: • "Antingen är du med oss, eller mot oss." • ”Antingen har vi högteknologiskt samhälle med förstörd miljö, eller så har vi ett primitivt samhälle.”

 19. INFORMELLA LOGISKA FELVädjan till okunnighet Något påstås vara sant bara för att det inte bevisats vara falskt, eller vice versa. • "Det finns inga riktiga bevis för att astrologi inte fungerar, alltså fungerar den.“ • "Ingen har kunnat motbevisa astrologins effekter på människan. Därför måste de finnas!"

 20. INFORMELLA LOGISKA FELFörhastad generalisering En slutledning med alltför få premisser. • "Om vi förbjuder privatbilismen i stadskärnorna, kommer nästa steg bli att även nyttotrafiken förbjuds. Det blir det definitiva slutet för handlarna i våra städer.“ • För grekerna var heliga gudaberget, den tessaliska Olympen det högsta berget i världen. (De har jämfört ett visst antal berg och kommit fram till att Olympen var det högsta av de alla - alltså måste Olympen vara det högsta berget i världen).

 21. INFORMELLA LOGISKA FELSammansatta frågor/ Ledande frågor • "Har du slutat att slå din fru?“ • "Var har du gömt varorna du stal?" • "Skall vi minska stödet till dockteatern och göra våra barn till barbarer?"

 22. INFORMELLA LOGISKA FELHänvisning till våld/rädsla “Om du inte gör som jag säger så skvallrar jag för mamma."

 23. INFORMELLA LOGISKA FELHänvisning till ogynnsamma konsekvenser “Övernaturliga fenomen måste existera, eftersom det skulle vara för tråkigt att leva i en värld där allt gick att förklara vetenskapligt."

 24. INFORMELLA LOGISKA FELHänvisning till styrka Antalet anhängare av en tes blir argument för ett påstående. • "Eftersom 75 % av befolkningen tror på reinkarnation, någon form av högre makt, eller övernaturliga händelser, måste du väl hålla med om att det är du och alla andra skeptiker som är inskränkta." • “Mer än varannan av Sveriges befolkning kan inte ha fel.”

 25. INFORMELLA LOGISKA FELPersonangrepp (Argumentum ad hominem) Argument "mot personen" eller "mot människan". Man riktar uppmärksamheten på personen i stället för åsikten. • “Du som inte har körkort skall inte komma och säga att det är bättre att åka kollektivt till jobbet. • "Debattinlägget är författat av en person som har miljöfarliga flygplan som sin stora hobby. Därför behöver vi inte lyssna till hennes åsikter i frågor om jakt, naturvård och rovdjurens antal.“

 26. INFORMELLA LOGISKA FELHänvisning till fel auktoritet • Den man hänvisar till inte har relevanta kvalifikationer • Experterna är oeniga • En auktoritet är partisk • Auktoriteten av någon annan anledning är inte trovärdig (personen kanske bara skämtar) eller identifierad

 27. INFORMELLA LOGISKA FELFalsk analogi • Man jämför två företeelser som kan ha vissa likheter, varefter en felaktig slutsats görs om ytterligare samband. • "En yacht är som en vacker kvinna. Precis som segelbåten behöver en kapten, fordrar kvinnan någon som styr." • "Män är som pojkar. De behöver en mamma som bestämmer."

 28. INFORMELLA LOGISKA FELPost hoc ergo propter hoc Latin för "det hände efteråt så det var orsakat av". • "Sedan jag börjat knyta högerskon före vänsterskon, har jag gått ner i vikt."

 29. INFORMELLA LOGISKA FELOriktig användning av statistik “Det är statistiskt fastslaget att de som åkt Vasaloppet i genomsnitt uppnår en högre levnadsålder än andra. Alltså kan man öka sin levnadsålder genom att åka Vasaloppet.“

 30. INFORMELLA LOGISKA FELCirkelresonemang Premisserna förutsätter att slutsatsen är sann. • "Gud måste finnas eftersom Bibeln säger så. Bibeln måste vara sann eftersom den är Guds ord." Notera! Cirkelresonemang såsom att livet skulle skapa förhållanden som gjorde jorden lämplig för livet är förbjudet i strikt mening i traditionell logik. I biologiska funktioner är emellertid cirkelorsaker vanliga, t.ex. i form av feedback mekanismer. Likväl måste rekursioner (feedbackfunktioner) alltid bottna!

 31. INFORMELLA LOGISKA FELKomposition /Delning Komposition (Pars pro toto): Om en del har en viss egenskap, tillskrivs den egenskapen helheten. • ”Han är en fin människa, så hans familj är säkert en fin familj.” Eller omvänt, delning (Totum pro parte): Om någon del tillhör helheten, tillskrivs helhetens egenskaper även denna del. • ”Hon kommer från en fin familj, därför måste hon vara en fin människa.”

 32. INFORMELLA LOGISKA FEL...forts.. • Falsk orsak – SynkronicitetKorrelation tolkas som kausalitet (fakta kopplas samman kausalt enbart därför att de inträffar samtidigt). • Emotionella argument • Straw Man (“Fågelskrämma”)Man attackerar ett annat problem. • Tvetydighet Man använder samma ord i olika betydelser.

 33. LÄNKAR http://www.scribd.com/doc/6889047/Logical-Fallacies-Stephen-Downers-Guide (logik och argumentation) Stephen Downes Guide to the Logical Fallacies http://hem.passagen.se/argumentum/HTML-dokument/HuvudtextFrame.htmUlrik Fallströms sida om argumentation

 34. NÅGRA INTE HELT OVANLIGA “BEVISTEKNIKER” • Proof by vigorous handwaving Works well in a classroom or seminar setting. • Proof by cumbersome notation Best done with access to at least four alphabets and special symbols. • Proof by exhaustion Proof around until nobody knows if the proof is over or not… Läs mer på: http://www.stanford.edu/~plegresl/proveit.html

 35. TILLBAKA TILL VETENSKAPEN! POSITIVISMENS TVÅ VÄGAR TILL SANNING • Sinnen (observation) • Logik (slutledning)

 36. 1 Ange problemområde, syfte UNIVERSUM Intressanta problem Fastställ den befintliga vetandets nivå 2 Modell (hypotes) • Undersök problemområde i generella drag. Syfte. • Inventera vetandets nivå – gör litteraturstudie, • Specificera och utför konkreta forskningsuppgiften. • Publicera. Specifikt fenomen 3 4 Forskningsresultat

 37. FORSKNING ÄR EN ITERATIV PROCESS! UNIVERSUM 1 2 3 4 Forskningsresultat All vetenskapsteorier är temporära!

 38. BEFINTLIGA TEORIER OCH OBSERVATIONER HYPOTES FÖRUTSÄGELSER 2 3 1 TESTER OCH NYA OBSERVATIONER 4 VAD ÄR “DEN VETENSKAPLIGA METODEN”? Deduktion Induktion -deduktion, analogi, intuition... Hypotesen måste justeras Hypotesen måste justeras Hypotesen måste omarbetas radikalt URVAL MELLAN KONKURRERANDE TEORIER 6 Överensstämmelse uppnådd Den hypotetisktdeduktiva cykeln BEFINTLIG TEORI BEKRÄFTAD (i en ny kontext) eller NY TEORI PUBLICERAD Den offentliga, forskarsamhälleliga cykeln 5

 39. EMPIRISK INDUKTION • Hur kommer vi fram till en vetenskaplig beskrivning av vårt universum? • Hur säkra är våra kunskaper? • Hur nära till säker kunskap kan man komma? • Osäkerheten är en väsentlig del i varje mätning och iakttagelse!

 40. Observation/Experiment – Data (1)

 41. Observation/Experiment – Data (2)

 42. Observation/Experiment – Data (3)

 43. Observation/Experiment – Data (4)

 44. Observation/Experiment – Data (5)

 45. Observation/Experiment – Data (6)

 46. Observation/Experiment – Data (7)

 47. Observation/Experiment – Data (8)Comparative Genomic Hybridization (CGH) experiments

 48. ETT KONKRET EXEMPEL PÅ HUR VETENSKAPLIGA SLUTSATSER FORMAS I PRAKTIKEN- mätning av elasticiteten hos mänskliga blodcellmembraner.

 49. A New Method To Determine The Elasticity Of Human Red Blood Cell Membranes (1) A red cell suspension (e.g. RBC´s in plasma), is filled in a specially designed transparent centrifuge chamber which is fixed at the axis of a motor. By driving the motor at low rotational speed the cells are sedimenting towards the outer chamber wall forming a monolayer. A laser beam running through this cell layer forms a diffraction pattern which is acquired in a distance of a few centimeters by a linear CCD array.  [A charge-coupled device (CCD) is a light-sensitive integrated circuit that stores and displays the data for an image in such a way that each pixel (picture element) in the image is converted into an electrical charge the intensity of which is related to a color in the color spectrum.]

 50. A New Method To Determine The Elasticity Of Human Red Blood Cell Membranes (2) After sedimenting the rotational speed of the chamber is increased linearly within 100s from 20 Hz to 200 Hz (corresponding  centrifugal acceleration 40 - 4000 g, g = 9,81m/s2). Simultaneously the shape dependent change of the diffraction pattern is continuously sampled, stored, and computed.