1 / 12

Specifika infrastrukturních projektů

Investiční potřeby & dluhové financování Jan Šnajdr Odbor poradenství infrastrukturních projektů Česká spořitelna. 1. Specifika infrastrukturních projektů. 2. Případové studie. 3. Projektové záměry.

Télécharger la présentation

Specifika infrastrukturních projektů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Investiční potřeby & dluhové financováníJan ŠnajdrOdbor poradenství infrastrukturních projektůČeská spořitelna

 2. 1. Specifika infrastrukturních projektů 2. Případové studie 3. Projektové záměry

 3. Cílem naší práce je nalézat řešení, která jsou financovatelná a neohrožují stabilitu našich klientů … Strategické investice Externí financování: • řízené investorem • placeno uživateli • dotace, granty • dodavatelské úvěry • investiční úvěry • leasing • směnky • koncese Prioritizace Řízení celého životního cyklu Rozpočtové možnosti Motivace dodavatelů

 4. … , které pak promítáme do standardního řízení investičních projektů 1 2 3 Projektový záměr Projekt Výběr dodavatele • Definice záměru a možností • Ověření rozsahu • Analýza předpokladů • Stanovení harmonogramu projektu • Strategický rámec struktury projektu • Finanční analýza • Finanční model • Studie proveditelnosti • Hodnocení variantních řešení • Analýza hlavních rizik • Právních • Technických • Finančních • Komplexní řešení předmětu a struktury projektu • Posouzení dostupnosti a výhodnosti zdrojů financování • Vymezení rozsahu a struktury předmětu projektu • Nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií • Posouzení výhodnosti jednotlivých nabídek • Jednání s uchazeči • Finalizace smluvní dokumentace

 5. 1. Specifika infrastrukturních projektů 2. Případové studie 3. Projektové záměry

 6. Stávající situace neumožňuje realizovat nutné investice do nezbytných služeb …

 7. … Město hledá řešení, které napomůže řešit stávající situaci a umožní investovat do nezbytných akcí …

 8. … například formou linearizace na pravidelné splátky

 9. … které umožňuje neměnit stávající dluhovou službu,pouze optimalizovat peněžní toky.

 10. 1. Specifika infrastrukturních projektů 2. Případové studie 3. Projektové záměry

 11. Cílem naší práce je nalézt optimální řešení realizovatelnosti každého projektu, zejména se zaměřit na: Zadání projektu Jak zvýšit zájem investorů ? Předmět Jak správně nadefinovat předmět smluvního vztahu ? Objem Jak zvýšit zájem bank, existuje optimální velikost ? Peněžní toky Jaké jsou peněžní toky v celém životním cyklu projektu ? Rizika projektu Jsou rizika zadavatele a projektu akceptovatelná ? Platební mechanismus Z dotací na přímé zpoplatnění ? Politická podpora / poptávka Existuje predikovatelná dlouhodobá poptávka a politická podpora ? Příprava projektu Co vše připravit před zahájením soutěže ?

 12. Děkuji za pozornost Jan Šnajdr odbor poradenství infrastrukturních projektů Tel.: +420 956 714 454 Fax.: +420 261 072 514 Mobile: +420 607 681 180 E-mail: jsnajdr@csas.cz

More Related