Akčný plán Neúmyselne produkované POPs Bratislava 26.3.2004 - PowerPoint PPT Presentation

ak n pl n ne myselne produkovan pops bratislava 26 3 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akčný plán Neúmyselne produkované POPs Bratislava 26.3.2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akčný plán Neúmyselne produkované POPs Bratislava 26.3.2004

play fullscreen
1 / 10
Akčný plán Neúmyselne produkované POPs Bratislava 26.3.2004
120 Views
Download Presentation
elijah
Download Presentation

Akčný plán Neúmyselne produkované POPs Bratislava 26.3.2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Akčný plánNeúmyselne produkované POPsBratislava 26.3.2004 Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov, vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach Viera Fecková, PhD. Slovenské centrum čistejšej produkcie, s.r.o Pionierska 15, 831 02 Bratislava tel.: +421-2-4445 4328, fax: +421-2-4425 9015 www.scpc.sk, scpc@scpc.sk

  2. Inventúry g TEQ v SR 2001

  3. Okruhy problémov • dôsledné uplatňovanie legislatívy • definícia BAT/BEP • chlórová a halogénová chémia • spaľovanie odpadov • nekontrolované spaľovanie • nakladanie s odpadmi obsahujúcimi POPs alebo potenciálne prispievajúcimi k tvorbe POPs • celulózo-papierenské technológie s využitím chlóru a chlórových derivátov • sekundárna výroba farebných kovov

  4. Akčný plán: Neúmyselná produkcia POPs • Podporovať výskum v oblastiach: • alternatívnych spôsobov výroby rôznych chemických látok, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú prostredníctvom látok a radikálov obsahujúcich chlór a ostatné halogény • určenia a definovania BAT v jednotlivých sektoroch a pre jednotlivé výroby

  5. Akčný plán - I • Dôsledné uplatňovanie požiadavky na prevádzkovanie činností v súlade s BAT/BEP pre nové zdroje a postupné zosúlaďovanie jestvujúcich zdrojov s BAT/BEP (Rieši sa aj v rámci Akčného plánu: Inštitucionálne a legislatívne opatrenia) • Určiť rámec pre sledovania a znižovanie celkového uvoľňovaného množstva znečistenia s obsahom chlóru a ostatných halogénov (riadenie znečisťovateľov - pôvodcov prostredníctvom cieľov a cieľových hodnôt)

  6. Akčný plán - II • V horizonte 10 rokov výrobný proces bielenia celulózy na báze molekulárneho chlóru zosúladiť s požiadavkami IPKZ • Eliminovať neriadené termické odstraňovanie organických látok z druhotných surovín na sekundárnu výrobu kovov; podporovať netermické mechanické metódy: • Vyžadovať používanie BAT • Zohľadniť opatrenie v pripravovanom Programe odpadového hospodárstva • Využitie Recyklačného fondu na podporu realizácie opatrenia

  7. Akčný plán - III • Modifikovať súčasné metódy a spôsoby hlásenia vzniku odpadov, emisií a znečistenia vôd, ako aj spotreby a použitia nebezpečných látok tak, aby sa s minimálnymi nákladmi zabezpečilo: • účinné sledovanie (monitoring) neúmyselne produkovaných POPs a • príslušné záväzky SR v oblasti podávania správ (reporting) Súčasne modifikovať zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej kontrole a prevencii znečistenia a príslušné vykonávacie predpisy a formuláre tak, aby sa pri povoľovacom procese zohľadňovala aj možná tvorba POPs

  8. Akčný plán - IV • Vytvoriť a zaviesť systém školení, tréningov a vzdelávania pracovníkov podnikov, ktoré môžu neúmyselne produkovať POPs, pre: • rôzne úrovne (vrcholové manažmenty, výkonný mamanžment, prevádzkoví pracovníci) a • jednotlivé sektory (najmä chemický a farmaceutický priemysel, celulóza a papier, primárne a sekundárne spracovanie kovov atď.)

  9. Akčný plán - V • Vytvoriť program pre určenie množstva neúmyselne produkovaných POPs a stupňa závažnosti problému pri spaľovaní drevného odpadu v SR • Podporovať neoxidačné procesy a BAT pre zneškodňovanie odpadov s obsahom POPs a pre zneškodňovanie odpadov s obsahom chlóru

  10. Akčný plán - VI • Podporovať výskum v oblastiach: • alternatívnych spôsobov výroby rôznych chemických látok, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú prostredníctvom látok a radikálov obsahujúcich chlór a ostatné halogény • určenia a definovania BAT v jednotlivých sektoroch a pre jednotlivé výroby • Vytvoriť a realizovať kampaň pre verejnosť na podporu zníženia emisií z neriadeného spaľovania v domácich kúreniskách a v otvorenom priestore (Rieši sa v rámci Akčného plánu: Práca s verejnosťou)