Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format - PowerPoint PPT Presentation

apa format n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format PowerPoint Presentation
Download Presentation
Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format

play fullscreen
1 / 4
Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format
286 Views
Download Presentation
elinor
Download Presentation

Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FormatExamples Books Format:Author'slastname, firstinitial. (Publicationdate). Booktitle. Additionalinformation. Cityofpublication: Publishingcompany. Examples: Allen, T. (1974). VanishingwildlifeofNorthAmerica. Washington, D.C.: NationalGeographicSociety. Boorstin, D. (1992). Thecreators: A historyoftheheroesoftheimagination. NewYork: RandomHouse. Nicol, A. M., & Pexman, P. M. (1999).Presentingyourfindings: A practicalguideforcreatingtables. Washington, DC: AmericanPsychologicalAssociation. Searles, B., & Last, M. (1979). A reader'sguidetosciencefiction. NewYork: FactsonFile, Inc. Toomer, J. (1988). Cane. Ed. Darwin T. Turner. NewYork: Norton. Πως γράφεται η βιβλιογραφία APA Format

  2. Encyclopedia & Dictionary Format:Author'slastname, firstinitial. (Date). TitleofArticle. TitleofEncyclopedia (Volume, pages). Cityofpublication: Publishingcompany. Examples: Bergmann, P. G. (1993). Relativity. InThenewencyclopediabritannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: EncyclopediaBritannica. Merriam-Webster'scollegiatedictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. Pettingill, O. S., Jr. (1980). FalconandFalconry. Worldbookencyclopedia. (pp. 150-155). Chicago: WorldBook. Tobias, R. (1991). Thurber, James. Encyclopediaamericana. (p. 600). NewYork: ScholasticLibraryPublishing. Πως γράφεται η βιβλιογραφίαAPA Format

  3. Magazine & NewspaperArticles Format:Author'slastname, firstinitial. (Publicationdate). Articletitle. Periodicaltitle, volumenumber(issuenumberifavailable), inclusivepages. Note: Donotenclosethetitleinquotationmarks. Put a periodafterthetitle. If a periodicalincludes a volumenumber, italicizeitandthengivethepagerange (inregulartype) without "pp." Iftheperiodicaldoesnotusevolumenumbers, asinnewspapers, usep. orpp. forpagenumbers. Note: Unlikeotherperiodicals, p. orpp. precedespagenumbersfor a newspaperreferencein APA style. Examples: Harlow, H. F. (1983). Fundamentals forpreparingpsychologyjournalarticles. JournalofComparativeandPhysiologicalPsychology, 55, 893-896. Henry, W. A., III. (1990, April 9). Makingthegradeintoday'sschools. Time, 135, 28-31. Kalette, D. (1986, July 21). Californiatowncountstowntobigquake. USA Today, 9, p. A1. Kanfer, S. (1986, July 21). Heardanygoodbookslately? Time, 113, 71-72. Trillin, C. (1993, February 15). Cultureshopping. NewYorker, pp. 48-51. Πως γράφεται η βιβλιογραφίαAPA Format

  4. WebsiteorWebpage Format:Onlineperiodical:Author'sname. (Dateofpublication). Titleofarticle. TitleofPeriodical, volumenumber, Retrievedmonthday, year, fromfull URL Onlinedocument:Author'sname. (Dateofpublication). Titleofwork. Retrievedmonthday, year, fromfull URL Note: Whenciting Internet sources, refertothespecificwebsitedocument. If a documentisundated, use "n.d." (fornodate) immediatelyafterthedocumenttitle. Break a lengthy URL thatgoestoanotherlineafter a slashorbefore a period. Continuallycheckyourreferencestoonlinedocuments. Thereisnoperiodfollowing a URL. Note: Ifyoucannotfindsomeofthisinformation, citewhatisavailable. Examples: Devitt, T. (2001, August 2). Lightninginjuresfouratmusicfestival. TheWhy? Files. RetrievedJanuary 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html Dove, R. (1998). Ladyfreedomamongus. TheElectronicTextCenter. RetrievedJune 19, 1998, fromAldermanLibrary, UniversityofVirginiawebsite: http://etext.lib.virginia.edu/subjects/afam.html Note: If a documentiscontainedwithin a largeandcomplexwebsite (suchasthatfor a universityor a governmentagency), identifythehostorganizationandtherelevantprogramordepartmentbeforegivingthe URL forthedocumentitself. Precedethe URL with a colon. Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivatingpositiveemotionstooptimizehealthandwell-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. RetrievedNovember 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html GVU's 8th WWW usersurvey. (n.d.). RetrievedAugust 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ HealthCanada. (2002, February). Thesafetyofgeneticallymodifiedfoodcrops. RetrievedMarch 22, 2005, from http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/biologics_genetics/gen_mod_foods/genmodebk.html Hilts, P. J. (1999, February 16). Inforecastingtheiremotions, mostpeopleflunkout. NewYorkTimes. RetrievedNovember 21, 2000, from http://www.nytimes.com Πως γράφεται η βιβλιογραφίαAPA Format