Download
badanie preferencji wyborczych w okr gu warszawa wianuszek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BADANIE PREFERENCJI WYBORCZYCH W OKRĘGU WARSZAWA (WIANUSZEK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BADANIE PREFERENCJI WYBORCZYCH W OKRĘGU WARSZAWA (WIANUSZEK)

BADANIE PREFERENCJI WYBORCZYCH W OKRĘGU WARSZAWA (WIANUSZEK)

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BADANIE PREFERENCJI WYBORCZYCH W OKRĘGU WARSZAWA (WIANUSZEK)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BADANIE PREFERENCJI WYBORCZYCH W OKRĘGU WARSZAWA (WIANUSZEK) Lipiec 2001

 2. Metodologia Narzędzie badawcze: Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face; Miejsce badania: Okręg wyborczy Warszawa (wianuszek) Dobór Próby: 500 - osobowa reprezentatywna, dobór kwotowo-losowy; Czas badania: 30 czerwiec -2 lipiec 2001;

 3. Badanie, zrealizowane przez Ośrodek Badań Wyborczych, miało na celu przebadanie preferencji politycznych i społecznych opinii populacji aktywnych wyborczo mieszkańców okręgu wyborczego Warszawa. Wyniki poniżej przedstawione są reprezentatywne tylko dla osób deklarujących, na dzień dzisiejszy, chęć uczestnictwa we wrześniowych wyborach do parlamentu;

 4. Preferencje wyborcze -Partie Wśród wyborców zamieszkujących okręg WARSZAWSKI największą popularnością cieszy się koalicja SLD -UP zbierając niemal 45% głosów. Drugie miejsce zajmuje Platforma Obywatelska z 17% ilością wskazań, na trzecim lokuje się Prawo i Sprawiedliwość na którą głosowałby co dziesiąty wyborca (11%). Próg 5 ( 8 )% poparcia przekracza AWSP oraz PSL, czyli oba te ugrupowania znalazłyby się w Sejmie, gdyby mieszkańcy okręgu WARSZAWSKIEGO mieli wyłączność na obsadę parlamentu. Pozostałe partie nie miałyby swoich reprezentantów w tym ciele ustawodawczym. Na którą z wymienionych partii zamierza Pan/Pani głosować we wrześniu b.r?

 5. Preferencje wyborcze -Partie Aż 25% aktywnych wyborców zrezygnowało z odpowiedzi na jaką inną partię oddało by swój głos w drugiej kolejności. Można zatem wnioskować, że jedna czwarta przebadanych mieszkańców ma już wykrystalizowane opinie polityczne i preferencje wyborcze. Jest to wynik zaskakująco wysoki biorąc pod uwagę bardzo niezobowiązujące sformułowanie pytania (wybór drugiego ugrupowania nic nie kosztował respondentów). Największym potencjałem wyborczym dysponują PO-UPR, PiS oraz co zaskakujące - PSL. I o ile 9% potencjał wzrostowy SLD nie jest wynikiem bardzo wysokim, o tyle dla Unia Wolności owe 8% wskazań mówiące o możliwości zmiany preferencji partyjnej jest bardzo istotne, decydujący o być albo nie być tej partii. Na którą z partiii głosował by Pan/Pani w drugiej kolejności?

 6. Preferencje wyborcze -Partiepotencjalne migracje wyborców Niemal 37% wyborców SLD-UP stwierdza, że w ogóle nie rozważa głosowania na inne niż SLD ugrupowanie polityczne. Jeszcze silniejszy stopień mobilizacji zauważyć można wśród wyborców AWSP z których aż 40% nie widzi innej niż AWSP alternatywy. Stosunkowo niższą lojalnością wykazują się wyborcy PO-UPR oraz PiS, co wydaje się być efektem młodości elektoratu tych dwu partii. Analizując kierunki możliwego odpływu elektoratu widać wyraźnie, że wyborcy SLD często są w stanie zaakceptować propozycje PSL, PO-UPR oraz PiS - rzadko UW. W kierunku AWSP nie widać żadnej możliwości przepływu tego elektoratu, co poważnie ogranicza potencjał wzrostowy tego ugrupowania. Bardzo blisko siebie znajdują się PO-UPR oraz PiS - w obu przypadkach niemalże jedna czwarta ich wyborców deklaruje gotowość przejścia z jednej do drugiej partii, choć większym zagrożeniem dla PO jest utrata głosów na rzecz UW, zaś dla PiS-u - utrata na rzecz AWSP. Fakty te także specjalnie nie zaskakują pokazując, że wyborcy i PO i PiS cały czas pamiętają ugrupowania -matki, z których obydwie formacje się wyłoniły. Dosyć ważnym źródłem nowych głosów dla PiS może być obecny elektorat PSL, którego sympatie wyraźnie skłaniają się w kierunku ugrupowania braci Kaczyńskich, choć wymierny sentyment do SLD jest wśród tych wyborców wyraźnie obecny. Wyborcy UW mogą częściej migrować do PO i PiS, choć skala tej migracji, ze względu na obecny niski poziom poparcia jest nieznaczna.

 7. Preferencje wyborcze -Partiekierunki odpływu wyborców danych partii WYBORCY AWSP WYBORCY PO-UPR WYBORCY PiS

 8. Preferencje wyborcze -Partiekierunki odpływu wyborców danych partii WYBORCY SLD-UP WYBORCY PSL WYBORCY UW

 9. Preferencje wyborcze -Partiepotencjalne źródła nowych wyborców Ze względu na swoją liczebność elektorat SLD-UP stanowi największe potencjalne źródła wyborczych zysków w portfolio wszystkich innych partii.. Dla PSL 75% potencjału wyborczego pochodzi właśnie z SLD. I o ile wysoka częstość wyboru PSL wśród wyborców SLD nie jest zadziwiająca, o tyle ich otwartość na propozycje PiS lub PO pokazuje, że właśnie oni powinni być źródłem nowych wyborców tych partii. PO kosztem tylko SLD zyskać może ok. 7-8% dodatkowych głosów, PiS 5-6%. Zyski PiS z przejęcia elektoratu PO-UPR, lub PO-UPR z przejęcia sympatyków PiS są o wiele mniejsze i w obu przypadkach wynoszą ok. 3%. Walka o sympatyków PO powinna być za to najważniejszym zadaniem UW. Gdyby partii tej udało się odzyskać swoich poprzednich wyborców, teraz głosujących na PO, mogłaby zyskać ok. 5%. Następne 2-3% nowych wyborców rekrutować się może z dzisiejszych sympatyków SLD, choć widać wyraźnie, że odległości pomiędzy tymi dwoma partiami są bardzo duże. Najrzadziej wyborcy SLD-UP deklarowali gotowość ewentualnego głosowania na AWSP, co oznacza, że formacja ta potencjału wzrostu swojej popularności szukać musi wśród dzisiejszych wyborców PiS lub rzadziej PO. SLD-UP ma stosunkowo niewielki potencjał dalszego wzrostu, co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę wielkość już osiągniętego elektoratu. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dla tej partii powinna być dalsza mobilizacja i utrzymanie swoich wyborców, choć gdyby zdecydowała się na taktykę ekspansji, to powinna ona być skierowana w stronę PO-UPR, PSL lub PiS.

 10. Preferencje wyborcze -Partieźródła nowych wyborców danych partii Na którą z wymienionych partii zamierza Pan/Pani głosować we wrześniu b.r? Na którą z partiii głosował by Pan/Pani w drugiej kolejności?

 11. Preferencje wyborcze -Partiehistorie preferencji wyborczych elektoratów największych partii Wyniki dotyczące historycznych głosować, preferencji wyborczych osób poddanych deklaratywnemu badaniu zawsze musimy przyjmować z dużą ostrożnością. Wg nas otrzymane obrazy traktować należy jako przybliżenie historii głosowań z perspektywy dzisiejszych preferencji politycznych badanych wyborców. Wg otrzymanych wyników najbardziej jednorodnym i ukształtowanym historycznie elektoratem są wyborcy SLD-UP, deklarujący w ogromnej, 80% większości głosowanie na SLD w wyborach parlamentarnych 1997 r. Jeżeli dodamy do tego ok. 5% głosów oddanych na UP i KPEiR to okaże się, że tylko 15% obecnych zwolenników SLD zdobyła na zewnątrz, w tym najwięcej -z AWS. Podczas wyborów prezydenckich także zachowania wyborców lewicowych były jednoznaczne: aż 92% z nich oddało głosy na A.Kwaśniewskiego. Obecnie głosujący na PSL wyborcy są już bardziej historycznie skomplikowani. Gros z nich stanowią cały czas ludzie w 1997 r głosujący na PSL (60%), lecz aż 22% przybyło do PSL od strony AWS, po 6% od SLD oraz UP. Podczas wyborów prezydenckich także widać podział na zwolenników J.Kalinowskiego (34%) i A.Kwaśniewskiego (także 34%). Niezłe, 10% wyniki Leppera oraz Olechowskiego świadczą, że obecny elektorat ludowców jest silnie zróżnicowany, choć nadal widać w nim silny historycznie PSLowski trzon.

 12. Preferencje wyborcze -Partiehistorie preferencji wyborczych elektoratów największych partii Nowopowstałe ugrupowania polityczne, Platforma oraz Prawo i Sprawiedliwość, nie mają jeszcze silnie wykrystalizowanego trzonu wyborców, choć w przypadku PO można powiedzieć, że początkiem powstawania takiej grupy były wybory prezydenckie w których to 60% obecnych wyborców Platformy głosowało na A.Olechowskiego. Jest to jedyne ugrupowanie którego dzisiejsi zwolennicy nie głosowali w większości na A.Kwaśniewskiego. Wyborcy Platformy to osoby, które w 1997 r w dużym stopniu zasilali szeregi AWS (37%) oraz UW (31%). Tylko 10% z nich wcześniej głosowało na SLD. Prawo i Sprawiedliwość, najmłodsza formacja polskiej sceny politycznej, posiada elektorat w 45% głosujący wcześniej na AWS, oraz po trochu -na UW, UP, ROP, PSL. Aż 23% ankietowanych zwolenników PiSu nie pamięta lub nie głosowała podczas wyborów 1997 r, co daje prawo przypuszczać, że ugrupowanie to przyciąga w największym stopniu osoby wcześniej z różnych powodów nie głosujące. Podczas wyborów prezydenckich obecni zwolennicy PiS głosowali równie często na A.Kwaśniewskiego jak i M.Krzaklewskiego -także często oddawali głosy na J.Kalinowskiego i A.Olechowskiego. Ugrupowania znajdujące się obecnie w defensywie, czyli AWSP oraz UW znacznie się różnią konsolidacją swoich sympatyków. Widać wyraźnie, że przy AWSP pozostały osoby, których gross (70%) głosował wcześniej na AWS; podczas wyborów prezydenckich wśród nich zwyciężył Kwaśniewski, lecz Krzaklewski oraz Wałęsa zdobyli podobną do obecnego prezydenta ilość głosów. Obecni wyborcy UW to osoby w 40% głosujące wcześniej na Unię, oraz aż 20% wcześniej głosujących na UP i 14% -na AWS. Można zatem powiedzieć, że dawny elektorat UP został w Warszawie przejęty przez UW. Podczas wyborów prezydenckich sympatycy Unii zdecydowanie wybrali Kwaśniewskiego -słaby wynik Olechowskiego to oczywiście efekt migracji elektoratu kiedyś unijnego do Platformy Obywatelskiej.

 13. Preferencje wyborcze -Partiehistorie preferencji wyborczych elektoratów największych partii SLD-UP-KPEiR PSL Wybory prezydenckie 2000r Wybory prezydenckie 2000r Wybory parlamentarne 1997r Wybory parlamentarne 1997r

 14. Preferencje wyborcze -Partiehistorie preferencji wyborczych elektoratów największych partii PO-UPR PiS Wybory prezydenckie 2000r Wybory prezydenckie 2000r Wybory parlamentarne 1997r Wybory parlamentarne 1997r

 15. Preferencje wyborcze -Partiehistorie preferencji wyborczych elektoratów największych partii AWSP UW Wybory prezydenckie 2000r Wybory prezydenckie 2000r Wybory parlamentarne 1997r Wybory parlamentarne 1997r

 16. DEMOGRAFICZNE PROFILE WYBORCÓW Preferencje wyborcze -Partie Wyraźnie różne są profile demograficzne wyborców okręgu warszawskiego głosujących na dane partie polityczne. Wśród głosujących na SLD-UP przeważają ludzie pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, posiadający wykształcenie średnie oraz wyższe. Podobnym wiekowo oraz pod względem wykształcenia elektoratem cieszy się AWSP. Wśród wyborców PO-UPR oraz UW zdecydowanie przeważają ludzie młodsi, choć różniący się od siebie znacznie profilem wykształcenia: to teraz Platforma może być uznawana za partię inteligencką, kumulującą głosy osób dobrze wykształconych, gdy UW ewidentnie dominuje wśród osób z wykształceniem zasadniczym, co jest pewnym novum. Na Prawo i Sprawiedliwość częściej oddają głosy ludzie młodsi i dojrzali (do 50 lat), najczęściej posiadający wykształcenie średnie, rzadziej średnie lub wyższe. PSL za to wyraźnie dominuje w grupie osób z wykształceniem podstawowym, wiekowo starszych. WIEK WYKSZTAŁCENIE

 17. Preferencje wyborcze -Partie DEMOGRAFICZNE PROFILE WYBORCÓW Elektorat AWSP, UW oraz PO jest elektoratem miejskim, gdy sympatyków PiS oraz SLD także dosyć często spotkać można na podwarszawskich terenach wiejskich. Oczywiście na tychże terenach dominuje PSL, którego aż 45% wyborców mieszka na wsi. Płeć także, co ciekawe, silnie różnicuje populacje głosujących. Partie o silnie męskim profilu głosujących to PSL i UW. Wśród zwolenników SLD-UP oraz PiS także delikatnie przeważają mężczyźni. Ugrupowania PO-UPR oraz AWSP mogą cieszyć się większym poparciem kobiet, których udział przekracza nawet 55% w portfolio głosujących na te ugrupowania.. MIEJSCE ZAMIESZKANIA PŁEĆ

 18. Preferencje wyborcze -Partie DEMOGRAFICZNE PROFILE WYBORCÓW Sytuacja materialna respondentów także, choć słabiej wydaje się wpływać na zachowania polityczne. Ogólnie widać tendencję do oddawania głosów przez ludzi uboższych na AWSP, zaś na PO-UPR głosy częściej oddają osoby postrzegające swoją sytuację materialną jako lepszą. Podobny trend występuję w przypadku wyborców SLD. Wyborcy PiS to osoby pochodzące zarówno z grup lepiej jak i gorzej usytuowanych materialnie. Bardzo silnie za to różnicuje wyborców problem prezydenckich przeprosin za zbrodnię w Jedwabnem. Gros badanych, bo aż 60% uważa, że prezydent przepraszać nie powinien, gdy tylko 22% uważa przeprosiny za konieczne. Wyraźnie też widać jak to właśnie wyborcy SLD-UP oraz PiS uważają przeprosiny za zbędne, gdy osoby głosujące na UW oraz PSL o wiele częściej widzą potrzebę takiego gestu. Wśród zwolenników PO oraz AWSP przeważają głosy o braku potrzeby przeprosin, choć nie są one tak bardzo jednoznaczne jak w przypadku SLD. CZY W JEDWABNEM PREZYDENT POWINIEN PRZEPROSIĆ ŻYDÓW ZA MORD? SYTUACJA MATERIALNA

 19. SEJM Preferencje wyborcze -Politycy Spośród prawicowego elektoratu PO, AWSP, PiS i PO najlepsze wyniki osiągnął J.M Jackowski zbierając 10% głosów. Zaraz po nim notowani są K.Oksiuta, A.Smirnow, L.Dorn. Największym potencjałem cieszy się K.Oksiuta, choć znowu bardzo podobne wyniki osiągają panowie Smirnow i Jackowski. Aż 60% ankietowanych głosujących na wyżej wspomniane partie stwierdziło, że ma innych niż wymienieni kandydatów (lub też nie ma jeszcze zkonkretyzowanej opinii w tym względzie) Na którego z wymienionych kandydatów oddał/a/by Pan/Pani swój głos w drugiej kolejności Na którego z wymienionych kandydatów oddał/a/by Pan/Pani swój głos

 20. Najbardziej pożyteczne postulaty Za najbardziej porzyteczny pomysł mieszkańcy Warszawy i okolic uznali jednogłośnie pomysł zwiększenia nakłądów na policję (48% wskazań). Na drugim miejscu znalazł sie pomysł poprawy infrastruktury komuniakcyjnej, łączącej Warszawę z jej okolicami (38%), dalej: poprawa funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, zakaz promowania przemocy w mediach, zwiększenie obszarów terenów zielonych z przeznaczeniem na sport I rekreację. Ostatnie trzy pomysły, wraz z pomysłem oczyszczenia dróg publicznych z prostytutek już były przyjmowane przez wyborców różnych partii (pomysł ostatni najbardziej przypadł do gustu zwolennikom AWSP oraz PiS). Pomysł wprowadzenie osiedlowej straży sąsiedzkiej, tak jak i ten dotyczący prostytutek, ewidentnie nie spotkał się z akceptacją mieszkańców Warszawy Procent odpowiedzi twierdzących na pytanie o użyteczność danego postulatu

 21. Najbardziej przekonujące hasła wyborcze Za najbardziej przekonujące hasło wyborcze warszawiacy uznali hasło “Przede wszystkim Polska”.Zaraz po nim znalazło sie hasło “Troszczę sie o ludzi”. Oba stwierdzenia zebrały po ok. 30% głosów. O wiel mniejszą popularnością cieszyły się “Możecie na mnie polegać” oraz “Najlepszy w powiecie”. Wyraźnie hasło “Przede wszystkim Polska” spodobało sie większości zwolenników PiS oraz PO. Najżadziej było ono wybierane przez elektorat AWSP oraz UW. Wśród SLD dobrze wypadły hasła zawierające nutki solidarytzmu społecznego: “Troszczę sie o ludzi” I “Jestem jednym z Was”; faworytem UW stało sie stwierdzenie “Ekologia to podstawa”, zaś AWSP podobnie jak u SLD -”Troszczę się o ludzi”. Procent wyborów danego hasła w zależności od preferencji partyjnych

 22. Tabele