1 / 9

Galileo Galilei

Galileo Galilei. Levde mellan mitten på 1500-talet till mitten på 1600-talet. Italiensk vetenskapsman Ville utforska naturens lagar Observartioner och experiment. Galileo kom i konflikt med kyrkan. Galileo ville bevisa saker men kyrkan uppfattade det som hotfullt.

evonne
Télécharger la présentation

Galileo Galilei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Galileo Galilei • Levde mellan mitten på 1500-talet till mitten på 1600-talet. • Italiensk vetenskapsman • Ville utforska naturens lagar • Observartioner och experiment

  2. Galileo kom i konflikt med kyrkan. Galileo ville bevisa saker men kyrkan uppfattade det som hotfullt. Galileos upptäckter kom att strida mot kyrkans lära. Berömda experiment som han genomförde är bl.a pendelns rörelse och fritt fall Utvecklade kikarens förstoring från 3 ggr till 33 ggr förstoring Upptäckte bl.a månens kratrar och Jupiters månar, Venus faser. I konflikt med kyrkan

  3. Galaxer i mina braxer….. • Vintergatan eller Milky way är vår galax • Galax är ett system av stjärnor. • Vår galax består av 400 miljarder stjärnor. • 100 000 ljusår bred och 12 000 ljusår hög. • Vi är 28 000 ljusår från centrum.

  4. Vintergatan • Det bildas nya stjärnor i galaxen. • Gas och stoftmoln roterar och snurrar ihop sig. • När gas/stoftmolnet drar ihop sig så roterar det allt snabbare. • När temperaturen är tillräckligt hög i centrum så kan stjärnan tändas. • Galax kommer från grekiskan och betyder mjölkring. • Teorier om att Vintergatan roterar runt ett svart hål. • Stjärnor dör och slutar som supernovor, bruna dvärgar, vita dvärgar, neutronstjärnor eller svarta hål. • Stjärnor kan ha massor mellan knappt 0,1 till nästan 100 solmassor. • Gränsen mellan stjärna o planet är 80 Jupitermassor.

  5. Nebulosor • Om man tittar på Vintergatan så ser man att det finns mörka områden. • Det är i de här mörka områdena som stjärnor bildas. • Nebulosor är stora gas o stoftmoln • Orionnebulosan är ett känt stjärnbildningsområde och den kan man se i stjärnbilden Orion.

  6. Supernova En supernova explosion Enorma mängder energi frigörs och tyngre grundämnen bildas Nya planeter/stjärnor kan bildas Beroende på stjärnans storlek så går den mot olika slut. Tunga stjärnor ger supernovor

  7. Galaxer i olika former

  8. Galaxhopar Universum i stor skala • Galaxer är inte jämnt fördelade i universum • Galaxer är ofta samlade i stora galaxhopar. • Tusentals galaxer/hop • Hubble Ultra Deep Field • Teleskop som befinner sig utanför vår atmosfär • Har fångat upp ljus som är från universums början

More Related