1 / 8

Galileo Galilei

Galileo Galilei. Av Thea Hermansen Bakke.

Télécharger la présentation

Galileo Galilei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Galileo Galilei Av Thea Hermansen Bakke

  2. Som 16 åring ble Galileo Galilei sendt av faren sin til Universitetet i Pisa, slik at han kunne studere medisin. Pga økonomiske problemer måtte han droppe ut av medisin studie og han hjalp da elever med matte. Senere fikk han jobb på universitetet som lærer.

  3. Da Galilei var lærer ved Universitetet i Pisa fikk han gode ressurser til å gjøre forsøk innen fysikken. Han fant blant annet ut at dersom man slipper 2 objekter med ulik masse fra samme høyde vil de falle i nøyaktig samme tempo.

  4. Galileo Galilei hadde en del viktige observasjoner innen astronomi. Han klarte å vise at stjernehimmelen er uforanderlig.

  5. Galileo Galilei bygde mange tekniske instrumenter, disse gjorde det mulig for han å gjennomføre forsøk. Dermed blir han regnet som den eksperimentelle delen av fysikkens opphavsmann.

  6. Det ble stor skandale da han lanserte teleskopet som sin egen oppfinnelse. Ja, han hadde forbedret den. Nei, den var ikke hans. Det første teleskopet ble laget av en nederlender og Galilei hadde funnet inspirasjon fra han.

  7. Galileo Galilei fikk 3 barn med elskerinnen Marina Gambi. Disse oppfostret han før han de siste årene av sitt liv levde i husarrest. Selv med husarresten hengende over seg sluttet han ikke å skrive.

  8. 8.januar 1642 døde Galileo Galilei 77 år gammel etter en lang karriere og 8 år i husarrest.

More Related