1 / 7

Galileo Galilei

Galileo Galilei. ( 15.21564-8.11632 ). 2012. Rok Berce. Življenjepis. Slika 1 Na slikije galileo galilei. Rodil se je 15. feb. 1564 v Italiji ( pisa ) Pri 17 letih se je upisal na univerzo Imel je osebnega učitelja ( Ostilia Riccija ) Bil je matematematik ,fizik in astronom

odelia
Télécharger la présentation

Galileo Galilei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. GalileoGalilei (15.21564-8.11632) 2012 Rok Berce

  2. Življenjepis Slika 1Na slikijegalileogalilei Rodil se je 15. feb. 1564 v Italiji ( pisa ) Pri 17 letih se je upisal na univerzo Imel je osebnega učitelja ( OstiliaRiccija) Bil je matematematik ,fizik in astronom Umrl je 8. jan. 1642

  3. Preučevanja in odkrivanja Slika2dalnogled Odkril da luna ni gladka ( spomočjotelskopa ) Štiri jupiterjeve Lune Pege na soncu Izumil je dalnogled po dalnogledu pa teleskop Odkril je potres

  4. Poskusi in mnenja ni Slika 3skice lun Slika4poševni stolp Poskus iz poševnega stolpa Menil je da zemlja središče vesolja Risal je skice jupiterjevih lun

  5. Opis poskusa in odkritja Slika 5teleskop Iz poševnega stolpa je vrgel dve kugli 1. je bila večja in težja 2. pa lažja n manša obe sta skoraj enko pristali Z teleskopom je odkrival jupitrove lune in ostale podrobnosti

  6. Kratki podatki ( povzetek) Slika6njegova zena Imel je ženo Marino Gambo, s katero je imel nekaj otrok, poročil pa je ni nikoli Obstojen je bil leta 1616 ( ker je nasprotoval Nauke cerkve ) Oče Galilei je bil znan glasbenik (rodiu se je 15 feb in umrl je 8 jan 1642 )

  7. Viri slik : Viri slik : Slika 1 : ( 3.10 .2012 ) 1. str. Iskanja 3 str.Iskanjaslika 2 : (3.10.2012) 2.str. Iskanja slika 3 : (3.10.2012) slika4 : ( 3.10.2012) slika 5 : ( 3.10.2012)slika 6 : ( 3.10.2012)

More Related