1 / 9

Nye stillinger som pædagogiske ledere

Nye stillinger som pædagogiske ledere. Med overenskomsten pr. 1. april 2008 aftalte GL og Finansministeriet en ny stillingskategori for ledere i det almene gymnasium S kolerne kan v æ lge at overg å til en ny ledelsesstruktur

fathia
Télécharger la présentation

Nye stillinger som pædagogiske ledere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nye stillinger som pædagogiske ledere • Med overenskomsten pr. 1. april 2008 aftalte GL og Finansministeriet en ny stillingskategori for ledere i det almene gymnasium • Skolerne kan vælge at overgå til en ny ledelsesstruktur • Stillingerne som pædagogisk leder besættes efter offentligt opslag med en ansøger, der har eller kan få undervisningskompetence • Ved overgang til den nye stillingsstruktur indplaceres den nuværende ledende inspektor (vicerektor) i stillingsgruppe 1 med bevarelse af hidtidig løn • Ved overgang til den nye stillingsstruktur opsiges hvervene som øvrige inspektorer og de nye stillinger slås op

  2. Nye stillinger som pædagogiske ledere II • Skolen kan frit oprette stillinger i 2 stillingskategorier- der er ingen regler om antallet af stillinger • Stillingsindholdet skal overvejende omfatte pædagogiske ledelsesmæssige funktioner • Pædagogiske ledere er ikke omfattet af overenskomstens arbejdstidsregler og regler om overtidsbetaling. • Nettobasisløn på ca. 40.400 kr. (stillingsgruppe 1) eller ca. 35.900 kr. (stillingsgruppe 2) • Derudover forhandles tillæg – den enkelte pædagogiske leder har aftaleretten, men kan lade sig bistå af GL. Resultatet indsendes til GL til godkendelse

  3. Hvordan er det gået? • ca. 25 % af gymnasierne er overgået til den nye ledelsesstruktur • Forskel på hvor grundige diskussioner, der har været før overgangen – og om overgangen reelt ændrer ledelsesstrukturen i dagligdagen • Måske udskiller der sig i disse år meget forskellige typer skoleledelse? – eksempelvis : • Strategisk ledelse med rektor og 2 vicerektorer (trin 1) + driftsledelse med 5 pædagogiske ledere (trin 2) • Rektor + 3 pædagogiske ledere (trin 1) • Rektor, souschef + 4 uddannelsesledere (trin 1)

  4. Hvilke problemer - Og løsninger? • Ældre inspektorer ønsker ikke at overgå til den nye ordning • fratræder med bevarelse af løn • fratræder som inspektor, men får funktioner der anvender kompetence og erfaring Pædagogisk leder ønsker tilbagefaldsmulighed som lektor • rettighed indføjet i ansættelsesbrevet • rettighed og lønnedgang ved tilbagefald beskrevet (-4.000 kr.) - rettighed efter 6 års ansættelse som leder – minimum 50% af tillæggene overføres

  5. Hvilke problemer - Og løsninger? II • Hvordan beskrives undervisningstimetal? • ”fastsættes af rektor” • ”en del af arbejdstiden anvendes til undervisning efter nærmere aftale” • ”undervisningsopgaver kan efter aftale indgå i arbejdstiden” • beskrevet, fx gennemsnitligt 400 timer eller ca. 1/3 af arbejdstiden • beskrevet, fx ca. 600 timer årligt med revision i 2010 • beskrevet som ca. undervisningstimetal med hold før og efter alder 60

  6. Mere om løn i stillinger som pædagogisk leder • Den faste løn udgøres af basisløn samt tillæg. • Skolen beslutter indplacering i stillingsgruppe 1 eller stillingsgruppe 2. • Basisløn på ca. 40.400 kr. (stillingsgruppe 1) eller ca. 35.900 kr. (stillingsgruppe 2) • Tillæg aftales mellem den pædagogiske leder og rektor • Desuden kan der ydes engangsvederlag, der fastsættes af ledelsen efter forhandling • Resultatløn • Honorering af merarbejde eller særlig indsats • Overvejelser i forhold til lønkrav: • 1)Den nuværende løn • 2) Argumenter for hvorfor jobbet som pædagogisk leder skal give lønforhøjelse • 3) Hvilken løn har andre pædagogiske ledere? • 4) Forventninger til lønudviklingen de kommende år

  7. Mere om løn i stillinger som pædagogisk leder II • Overvejelser i forhold til lønkrav: • Din nuværende løn • Argumenter for hvorfor jobbet som pædagogisk leder skal give lønforhøjelse • Hvilken løn har andre pædagogiske ledere? • Dine forventninger til lønudviklingen de kommende år

  8. Lønforhandling som pædagogisk leder - gode råd • Få et overblik over din nuværende løn – inkl. overarbejdsbetaling, særlige hverv mv. • Søg oplysninger om lønniveauet for pædagogiske ledere generelt – brug GLs lønstatistik • Opstil dit eget mål for hvordan din løn skal se ud – måske både nu og om et par år • Fastlæg din smertegrænse – hvad er det mindste lønniveau du kan leve med? • Overvej om der er andre goder, der kan tænkes ind i en lønpakke, fx betalt videreuddannelse, ret til betalt orlov • Snak med andre før, under og efter forhandlingsforløbet • Stil spørgsmål, hvis du får nej til dine krav i lønforhandlingen.

  9. Lønforhandling som pædagogisk leder - få hjælp i GL • Råd og vejledning inden du søger stillingen som pædagogisk leder om løn- og arbejdsvilkår • Telefonisk rådgivning vedr. dit udspil vedr. løntillæg • Møde mellem inspektorgruppen og en konsulent, når skolen skal overgå til pædagogisk ledelse • Telefonisk rådgivning, når du efter et stykke tid som pædagogisk leder vil forhandle yderligere tillæg • Rådgivning i forhandlingsprocessen • GL-konsulenten er din bisidder i forhandlingerne, hvis du ønsker det • GL fører forhandlingerne på dine vegne, hvis du ønsker det

More Related