Download
singapore n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Singapore PowerPoint Presentation

Singapore

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Singapore

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Singapore

 2. 370 Road Singapore

 3. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์

 4. ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอด 40 ปี และได้พัฒนาไปเป็นลักษณะ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" ในการดำเนินการเชิงรุกในภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ   ไทยและสิงคโปร์มีจุดแข็งและมีศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อกันเป็นอย่างดี ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานจำนวนมากและมีพื้นที่กว้างใหญ่ ส่วนสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่น้อย แต่มีความก้าวหน้าทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระดับสูง

 5. เอกอัครราชทูต อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา เลขานุการฝ่ายพิธีการ เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจและการเมือง เลขานุการฝ่ายการศึกษาวัฒนธรรม เลขานุการฝ่ายกางศุล เลขานุการฝ่ายคลัง

 6. เลขานุการฝ่ายพิธีการ เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจและการเมือง เลขานุการฝ่ายการศึกษาวัฒนธรรม • งานด้านพิธีการ - เศรษฐกิจระหว่างประเทศ - งานด้านการศึกษา • งานด้านการรับเสด็จ - อาเซียน - วัฒนธรรม • งานพิธีทางการทูต - ความสัมพันธ์ทางการเมือง - สารนิเทศ • หนังสือเดินทาง - งานด้านงบประมาณ • วีซ่า - บัญชี • งานนิติกรณ์ - พัสดุ • การคุ้มครอง เลขานุการฝ่ายกงศุล เลขานุการฝ่ายคลัง

 7. โดยงานที่ได้รับมอบหมาย มี ส่วนคือ งานด้านกงศุล และงานด้านสารนิเทศ งานด้านกงศุล • การออกหนังสือเดินทาง Passport

 8. งานนิติกรณ์ ได้แก่ การแจ้งเกิด กาแจ้งตาย ขอจดทะเบียนสมรส ขอหย่า การรับรองคำแปล การรับรองลายมือชื่อ สละสัญชาติ

 9. งานด้านการให้ความคุ้มครอง งานด้านการให้ความคุ้มครอง -คุ้มครองให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกดำเนินคดี -ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก กรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ เช่น หนังสือเดินทางหาย เจ็บป่วย ขาดการติดต่อกับญาติ -ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานไทย -ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทย ที่พึงควรจะได้ -ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยทีที่ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี -ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คนไทยเสียชีวิต โดยการส่งศพกลับ **ซึ่งการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายของประเทศ และขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างประเทศด้วย

 10. วีซ่า Visa โดยได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ Visa ท่องเที่ยว ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดยอายุของวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน Visa ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบธุรกิจการทำงาน ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม อายุของ visa - 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry)-1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries) 

 11. - งานด้านสารนิเทศ ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้านสารนิเทศ คือ การรายงานข่าวจาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของสิงคโปร์ หนังสือพิมพ์ The Straits Time,Today Online, Asia one, The Business เมื่อจัดทำรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว ก็จะนำเสนอต่ออัครราชทูต และเอกอัครราชทูตจะอนุมัติเพื่อจัดทำเป็นโทรเลขออก ไปยังกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

 12. นอกจากนี้ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯยังประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ • กรมแรงงาน • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • กระทรวงพาณิชย์ • ทูตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ

 13. ประสบการณ์ ประทับใจ