Download
e government v r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e Government v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
e Government v ČR

e Government v ČR

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

e Government v ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. eGovernment v ČR Veřejné informační služby Standard ISVS J. Svoboda

 2. UT Chemnitz 21 October 2004 • Úvod • eGovernment • Veřejné informační služby • Standardy ISVS (metodiky) • Projekty MV ČR • Výsledky průzkumu veřejného minění • Závěr

 3. Úvod I. Informatizovaná demokracie (eGovernment) • modernizace VS pomocí ICT • racionalizace VS pomocí ICT • vybrané služby dostupné 365/24 ( 7/24 ) • strategické cíle informatizace • umožnit vyřízení většiny záležitostí veřejnostiz jednoho místa– nezastupitelná funkce např. knihoven( KMVS - informační místo, aktualizační místo, integrovaný úřad ) • umožnit vyřízení vybraných záležitostíveřejnosti z libovolného místa(Internet, GSM, SMS, w@p ...)

 4. Úvod II. • Státní informační politika – cesta k informační společnosti • Akční plán realizace Státní informační politiky • Koncepce budování ISVS – www.vlada.cz • eGovernment • eEurope+2003 – www.emcis2004.hu • eEurope 2005 – europe.eu.int/infomation_society • Veřejná správa online – www.mvcr.cz/ • Standardy ISVS – www.micr.cz Portál veřejné správy – portal.gov.cz

 5. Legislativa pro eGovernment • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dtto ŽP) • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 6. eGovernment I. Definice OSN – Trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a veřejným sektorem, poskytováním levných a efektivních služeb, informací a znalostí. Praktická realizace toho nejlepšího, co musí veřejná správa nabídnout. (Google dává 404.000 odkazů na egovernment)

 7. eGovernment II.

 8. eGovernment III. • Podpora veřejné správy • IS • pro veřejnost • pro podnikatele • pro výkonné úředníky • Call centra • Kontaktní místa BackOffice => znalostní DB – rozdílné úrovně přístupu k informacím – potřeba řízení informací

 9. eGovernment IV. • eCommunities – občanská sdružení s ICT • eAdoption – využívání ICT • eInclusion – zahrnutí do užívání eSlužeb • eExclusion – komunity bez přístupu k ICT • Digital divide – digitální bariéry • eProcurement – veřejná výběrová řízení

 10. eGovernment V. • podíl veřejnosti na rozhodování • konzultace s veřejností • transparentnost nakládání s veřejnými prostředky • správa společenského systému

 11. Veřejné služby • Standardy veřejných služeb • Informace pro občany – veřejné informační služby • Hodnocení veřejných služeb – benchmarking

 12. Veřejné informační služby • Analýza informačních potřeb veřejnosti • Číselníky, řízené slovníky – standardizace • Projekty pro územní veřejnou správu • IISSDE – integrovaný informační systém správních a dopravně-správních informací • ePUSA – elektronický portál územních samospráv – www.epusa.cz • Help Desk – databáze požadavků z veřejné správy • KEVIS – krajský evidenční systém – www.kevis.cz • MIVS – metainformační vyhledávací systém – (www.mivs.cz) • RAMIS – regionální a městský informační systém – www.ramis.cz • SDZA – správa datových zdrojů a agend – www.sdza.cz • Vzdělávání a publikace

 13. Standard ISVS I. • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím • Metodické pokyny pro OkÚ, Usnesení vlády ČR • Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup, 012/01.02, Věstník ÚVIS, Ročník II, Praha 2001, Částka 7 z 1. 6. 2001

 14. Standardy ISVS II. • Standardy ISVS datových prvků – www.micr.cz • Standard ISVS č. 7/2001 (012/01.02) – www.micr.cz–> Věstník 2001 • Návrh Standardu ISVS pro popis informačních zdrojů veřejné správy (Dublin Core Metadata Initiative) – (024/01.01) – http://dublincore.org/

 15. Standard ISVS – 012/01.02 • Povinně zveřejňované informace (17 bodů) – ePUSA • Osnova popisu postupů (30 bodů) – MIVS • Životní situace občanů • Tři úrovně zobrazení • Obecná metodická doporučení k zajištění trvalé aktuálnosti a správnosti zveřejňova-ných informací

 16. Přístup k Internetu

 17. Frekvence kontaktu s úřady (měsíčně, několikrát ročně)

 18. Zájem o informace úřadů

 19. Elektronická komunikace s úřady

 20. www.gov.cz INTEROPERABILITY www.epusa.cz

 21. Metainformační vyhledávací systém • Návrh podle standardu (DCMI) 024/01.01 pro popis informačních zdrojů VS • Popis životní situace občanů (30 bodů) ve formátu XML (tříúrovňové zobrazení) • Nástroje pro aktualizaci (robot) • Nástroje pro vyhledávání – řízený slovník EU Eurovoc (jazyk EU)

 22. Portál VS ref. data Vytváření metadat pro MIVS ON line db HTMLformulář termíny robot popis popis sběrný RSS soubor XML popis OFF line db standaloneaplikace

 23. Východiska a principy řešení • Heterogenní báze vlastních informačních zdrojů (dokumentů) orgánů VS na Internetu. • Vytvoření a správa centrální databáze popisů informačních zdrojů určených pro veřejnost • Existence pravidel pro strukturovaný a standardizovaný popis informačních zdrojů (mezinárodní standard Dublin Core) • Využívání standardních číselníků a řízených slovníků pro popis i vyhledávání dokumentů • SW podpora pro vytváření a zpracování popisů dokumentů • Vytvoření SW nástrojů pro snadné vyhledání informačních zdrojů na základě jejich popisů (metainformační vyhledávací systém)

 24. Realizace popisů ŽS • Efektivní způsob - tvorba ŽS v součinnosti s resortními institucemi • Neefektivní způsob - každá instituce veřejné správy bude tvořit ŽS samostatně • Statistické metody

 25. Proč takový důraz na centrální popisy postupů Centrálnípopis postupu včetně formulářů ! obec kraj Ostatní(např.kiosek atd.) Přínos bude ve sjednocení výkonu veřejné správy v území, dosažený lepším definováním procesů i transparentností výkonu VS, možností veřejné kontroly funkce úřadů

 26. Příjemci informací Kontaktní místaúřadů Informační centra Internet / Intranet Informační kiosky Distributoři informací Portál Producenti informací Informace mimo VS VIS Úřadu VIS úřadu VIS úřadu VIS úřadu VIS Úřadu Veřejné informační služby

 27. Závěry • Analýzy stavu informační společnosti • Zpracovávat životních situací ve veřejné správě (VS) • Vzdělávání pracovníků VS o informatice a pro popis dokumentů VS • Popularizace výsledků informatizace VS • Znalostní management

 28. Děkuji za pozornostThanks for attention J. Svoboda jsvoboda@mvcr.cz