1 / 14

TORDA Csaba - VPOP

NCTS alkalmazása a TIR eljárásban. Webes változat, animáció nélkül !!!. TORDA Csaba - VPOP. §. Jogszabályi háttér. TIR egyezmény 2003. évi XXXIV. törvény 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 42/2003. (VII. 01.) GKM rendelet 2454/93/EGK bizottsági rendelet (451 - 457b cikkei)

Télécharger la présentation

TORDA Csaba - VPOP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NCTS alkalmazása a TIR eljárásban Webes változat, animáció nélkül !!! TORDA Csaba - VPOP ICET - 2005. október - Budapest

 2. § Jogszabályi háttér • TIR egyezmény 2003. évi XXXIV. törvény 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 42/2003. (VII. 01.) GKM rendelet • 2454/93/EGK bizottsági rendelet (451 - 457b cikkei) Módosította a Bizottság 883/2005/EK rendelete ICET - 2005. október - Budapest

 3. Indítás az NCTS-ben EV 1. • MRN • Garancia • „A” pld. IE015 Normál eljárás !! ICET - 2005. október - Budapest

 4. Érkeztetés az NCTS-ben EC „A” példány • Elektronikus bejelentés • Vámzár eltávolítása • Lepakolás Normál eljárás Egyszerüsített eljárás ICET - 2005. október - Budapest

 5. A kísérleti üzem A projektben résztvevő országok • Csehország • Dánia • Magyarország • Írország • Olaszország • Lettország • Litvánia • Lengyelország • Szlovénia • Szlovákia • Egyesült Királyság • Csehország • Dánia • Magyarország • Olaszország • Lettország • Litvánia (2006. 05. 01.) • Lengyelország • Szlovénia • Szlovákia Indító szerep Érkeztető szerep ICET - 2005. október - Budapest

 6. A magyarországi helyzet Záhony Indító vámhivatal Nyíregyháza Debrecen Minden hivatal érkeztető szerepben Békéscsaba Röszke Tompa ICET - 2005. október - Budapest

 7. Elektronikus árunyilatkozat 2005. okt. 2006. jan. 2007. jan. Ausztria, Magyarország Lettország, Litvánia, Málta Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Németország NINCS ADAT Csehország, Görögország, Olaszország, Szlovákia, Ciprus Nem hivatalos adatok!!!! ICET - 2005. október - Budapest

 8. E ngedélyezett címzett ICET - 2005. október - Budapest

 9. § Jogszabályi háttér • TIR egyezmény 2003. évi XXXIV. törvény 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 42/2003. (VII. 01.) GKM rendelet • 2454/93/EGK bizottsági rendelet (454a, 454b, 454c cikkei) Módosította a Bizottság 883/2005/EK rendelete ICET - 2005. október - Budapest

 10. § Jogszabályi háttér 2454/93/EGK bizottsági rendelet - 454a (1) A címzett kérelmére az engedélyezett címzetti státusz megadásával a vámhatóságok engedélyezhetik, hogy a címzett TIR-eljárás keretében szállított árukat fogadjon saját telephelyén vagy más meghatározott helyen. (2) Az (1) bekezdésben említett engedély kizárólag olyan személynek adható, aki • a) a Közösségben letelepedett; • b) rendszeresen fogad olyan árukat, amelyeket a TIR-eljárás alá vontak, vagy akiről az illetékes vámhatóságok tudják, hogy képes az eljárás tekintetében előírt kötelezettségek teljesítésére; • c) a vám- vagy adójogszabályokat nem sértette meg súlyosan vagy ismételten. ICET - 2005. október - Budapest

 11. § Jogszabályi háttér 2454/93/EGK bizottsági rendelet - 454b • Amikor az áruk megérkeznek a telephelyre vagy az engedélyben megjelölt helyre, az engedélyezett címzettnek az engedélyben megállapított eljárással összhangban eleget kell tennie a következő kötelezettségeknek: a) a rendeltetési vámhivatal vámhatóságait tájékoztatja az áruk megérkezéséről; b) haladéktalanul tájékoztatja a rendeltetési vámhivatal vámhatóságait az esetlegesen sérült vámzárakról, illetve minden egyéb szabálytalanságról, mint például a többletmennyiségek, a hiányok vagy cserék; c) nyilvántartásába haladéktalanul bevezeti a kirakodás eredményeit; d) a rendeltetési vámhivatalban haladéktalanul bemutat a vámhatóságnak egy közlést, amely jelzi a felhelyezett vámzárak adatait és állapotát, valamint a nyilvántartásba vétel napját. (5) A TIR-igazolvány jogosultjának kérelmére az engedélyezett címzett kiadja a bemutatási igazolást, ….. A bemutatási igazolás a TIR-eljárásnak a 457e. cikk (2) bekezdése szerinti befejezésének igazolásaként nem alkalmazható. ICET - 2005. október - Budapest

 12. § Jogszabályi háttér 2454/93/EGK bizottsági rendelet – 454c (1) A TIR-igazolvány jogosultja akkor teljesíti a TIR-egyezmény 1. cikkének o) pontjában foglalt kötelezettségeit, amikor a TIR-igazolvány a közúti járművel, a járműszerelvénnyel vagy a szállítótartállyal és a rakománnyal együtt sértetlenül megérkezett az engedélyezett címzett telephelyére vagy az engedélyben meghatározott helyre. (2) A TIR eljárás befejezése – a TIR-egyezmény 1. cikkének d) pontja értelmében – akkor történik meg, amikor a 454b. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek eleget tettek." ICET - 2005. október - Budapest

 13. TIR igazolvány (12. rovat) Buda-térségi Fővámhivatal CMR Címzett rovat: Az engedélyben megjelölt hely ICET - 2005. október - Budapest

 14. A Közlés (bemutatás igazolás) KÖZLÉS (Bemutatás igazolás) Alulírott engedélyezett címzett ezúton igazolom, hogy a ...….-án/-én a …………….……… hatóság által …………...……………számon nyilvántartásba vett ……………..…számú TIR igazolványt részemre átadták, és az ahhoz tartozó árukat hiánytalanul bemutatták. A ……………………………………..…… jelzésű vámzár(ak) és a vámbiztosító berendezés sértetlen állapotú(ak). ……………………………………. Engedélyezett címzett aláírása P. H. ICET - 2005. október - Budapest

More Related