Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców

„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców Opracowały: mgr Bożena Owczarzak - doradca zawodowy mgr Grażyna Barańska - psycholog Zabrze 07.11.2012

 2. ROLA WYCHOWANIA W RODZINIE NAJWAŻNIEJSZE, CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ, BY UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZGUBNYMI SKUTKAMI SIĘGANIA PO UŻYWKI W TAK MŁODYM WIEKU, TO STWORZYĆ ODPOWIEDNI MODEL WYCHOWANIA W RODZINIE. W niedawno zrealizowanym w Wielkiej Brytanii badaniu nt. Keralacji między różnymi modelami wychowania w rodzinie, a zagrożeniem młodego i dorosłego człowieka uzależnieniem od alkoholu wyróżniono 4 takie modele:

 3. MODEL AUTORYTARNY Tacy rodzice kontrolują i oceniają dzieci według surowych i bezwzględnych standardów czy kryteriów. Na pierwszym miejscu stawiają ciężką pracę i respektowanie swojego autorytetu. Są krytyczni i mają tendencję do wymuszania karnej dyscypliny. Posłuszeństwo jest stawiane ponad poczucie wolności dziecka i jego naturalne dążenie poznawcze.

 4. MODEL POZWALAJĄCY To przeciwieństwo rodziców autorytarnych. Są emocjonalnie związani z dziećmi, unikają egzekwowania od nich odpowiedzialności, nie stawiają granic i reguł zachowania. Uważają, że dziecko powinno być wychowywane "beztrosko" i pozwalają mu na zdecydowanie zbyt wiele.

 5. MODEL NIEZAANGAŻOWANY Podobnie jak rodzice "przyzwalający" nie ustanawiają reguł postępowania i zachowania dzieci, nie egzekwują odpowiedzialności. W odróżnieniu od "przyzwalających", nie są z dziećmi związani emocjonalnie. W skrajnych przypadkach bywają nieprzewidywalni, brutalni, zaniedbujący i lekceważący swoje dzieci.

 6. MODEL WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ Tacy rodzice spodziewaja się, iż dziecko będzie przestrzegać norm i reguł ustanowionych w rodzinie i egzekwują to. Jednak w ustanawianie tych standardów angażują same dzieci na zasadzie negocjacji i poszanowania ich autonomii oraz zdolności do podejmowania decyzji. Są wymagający, ale wspierają dzieci ciepłem i zaangażowaniem. Są asertywni, ale nie agresywni.

 7. Najlepiej chroni dziecko przed uzależnieniem model wymagającej miłości Najbardziej niekorzystny jest model niezaangażowany

 8. WARTO ZATEM ZADAĆ SOBIE PYTANIE JAKIMI RODZICAMI JESTEŚMY? W KTÓRYM MIEJSCU PONIŻSZEGO DIAGRAMU MOGLIBYŚMY SIĘ UPLASOWAĆ?

 9. Kora mózgowa – odbiera informacje od zmysłów • Ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy) – wysyła sygnał do danej części ciała, gdy myślimy o czymś, co ma ono zrobić • Płaty czołowe – planowanie, formułowanie idei, podejmowanie decyzji, samokontrola • Hipokamp – pamięć • Móżdżek- koordynacja ruchowa • Podwzgóże- porządkuje działanie wielu części organizmu • Rdzeń przedłużony - automatyczny pilot, dzięki któremu bije serce, oddychasz, masz właściwą temperaturę ciała Wpływ środków uzależniających na mózg młodego człowieka

 10. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM? RODZICE I MODEL WYCHOWANIA W RODZINIE MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA TO, CZY NIELETNI SIĘGAJĄ PO ALKOHOL. NIEZWYKLE WAŻNE JEST ZATEM ZBUDOWANIE BLISKIEJ RELACJI Z DZIECKIEM, OPARTEJ NA ZAUFANIU ORAZ OTWARTEJ DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI. WARTO ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM REGULARNIE O JEGO ZAINTERESOWANIACH, SZKOLE, KOLEGACH, ZBUDOWANA W TEN SPOSÓB BLISKOŚĆ Z PEWNOŚCIĄ UŁATWI ROZMOWY NA POWAŻNIEJSZE TEMATY.

 11. wybierzniezobowiazującymoment, nppodczasoglądaniatelewizji, w samochodzie, podczasobiadu – uniknieszwtedyniepotrzebnejpresji, czyzakłopotania, rozmowabędzieprzebiegałanaturalnie • zainicjujkilkakrótszychrozmówzamiastjednejdługiej • nie przestawajrozmawiaćpopierwszejpróbie, rozwijaj i uszczegółowiajróżnezagadnienie, dostosowując je do wiekudziecka • zachęcajdziecko do zadawaniapytań i zwracaniasię do Ciebie w przypadkuwątpliwości KIEDY ROZMAWIAĆ?

 12. przedstawnajważniejszefakty na tematskutkówpiciaalkoholu, paleniapapierosów, sięganiaponarkotyki w młodymwieku • mówjasno o swoichobawach, przedstawswojestanowiskodotyczącesięganiapoalkohol, narkotyki, papierosyprzeznieletnich, ale nie używajargumentówbazujących na strachu i nie dopuść, abyrozmowaprzerodziłasię w kłótnię • prowadzącrozmowę, spróbujwybadaćopinię i nastawieniedziecka na tematspożywaniaalkoholu, paleniapapierosów, sięganiaponarkotykiprzezosobynieletnie, zadawajmuotwartepytania, unikajtakich, na któredzieckomożeodpowiedzieć "tak" lub "nie„ JAK ROZMAWIAĆ?

 13. nauczdzieckoasertywności, powiedz w jakisposóbmożeodmówić, gdyktośproponujemucoś na co nie maochoty • określregułypanujące w Waszymdomui w rodzinie; uzgodnij je równieżzeswoimpartnerem, bądźciekonsekwentni w egzekwowaniuzachowań i wartości, któresąważnedlaWaszejrodziny • zapewniajdziecko, żezawszemoże na Ciebieliczyć, żeważnejestdlaCiebiejegobezpieczeństwo, żewesprzesz je nawet w najtrudniejszejsytuacji, żemożezwrócićsię do Ciebie z każdymproblemem cd. JAK ROZMAWIAĆ?

 14. bądź dobrym przykładem dla dziecka – kultura picia alkoholu, przestrzeganie przepisów prawa przez dorosłych członków rodziny mają ogromny wpływ na kształtowanie się zachowań i postaw młodego człowieka okazuj dziecku zainteresowanie, regularnie poświęcaj mu swój czas zwróć uwagę, gdzie trzymasz w domu alkohol, papierosy – powinny znajdować się w dyskretnym miejscu, a ono powinno być świadome, że nie wolno mu po niego sięgać CO DODATKOWO MOŻESZ ZROBIĆ?

 15. poznajjegokolegów – sprawdź z kimprzyjaźnisięTwojedziecko i jakiwpływmają na niegokoledzy; jeśliuznasz, żektóryś z nichma na niegozływpływ, spróbujmu o tymdelikatniepowiedzieć • zachęcajdziecko do zdrowegostylużycia: uprawianiasportu, niepalenia, zdrowegoodżywiania • zachęcajdziecko do aktywnościpozaszkolnych – jeśliodpowiedniozagospodarujeszjegoczaswolny, będziemiałomniejpokusabysięgnąćpo "zakazanyowoc” • kontroluj, gdzie i z kimprzebywaTwojedziecko – jeśliwybierasię do domukolegi, upewnijsię, że będzietamdorosłyopiekun

 16. Poświęcajdziecku czas Rozmawiaj Ustal reguły gry w rodzinie Stanowczowymagajich przestrzegania Bądź zaangażowany Bądź otwarty Sam dawajdobry przykład Nie atakuj, nie oskarżaj Dbaj o dobry codzienny kontakt Doceniaj starania dziecka w każdej sferze DEKALOG wymagającej miłości

 17. ROZMAWIAJ ZANIM Sięgnie… ROZMAWIAJ ZANIM Sięgnie…

 18. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Bożena owczarzakGrażyna barańska