1 / 38

REFORMN É PUZZLE

REFORMN É PUZZLE. Rudolf Zajac Minister zdravotn í ctva Ra ňajky s novinármi 4.3.2003. Zákon o zdravotnej starostlivosti. Zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách.

gail-bowman
Télécharger la présentation

REFORMN É PUZZLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REFORMNÉ PUZZLE Rudolf Zajac Minister zdravotníctva Raňajky s novinármi 4.3.2003

 2. Zákon o zdravotnej starostlivosti Zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách Zákon o zdravotnom poistení Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia Zákon o záchrannej zdravotnej službe I. REFORMNÉ PUZZLE

 3. II. PRINCÍPY REFORMY • Rovnaká starostlivosť pre rovnakú potrebu. • Schopnosť platiť • Univerzálne pokrytie • Ochrana práv pacientov • Vymáhanie pravidiel hry • Zdravotná starostlivosť je technicky služba a eticky poslanie. • Zaručenie voľného vstupu licencovaných poskytovateľov na zdravotný trh.

 4. OBSAH • Priority občanov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti • Rozsah, manažment pacienta a podpora konkurencie u nezmluvných poskytovateľov • Analýza dopadov zavedenia poplatkov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti

 5. ZOZNAM PRIORÍT PODĽA OBČANOV

 6. Cieľ: Manažment pacienta Nemocnica Pacient Zdravotná poisťovňa Lekár (PAS, ŠAS)

 7. Uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi Zdravotná poisťovňa Musí Môže Môže Môže RZP Nemocnica Lekár Lekárnik

 8. Verejná a verejná minimálna sieť poskytovateľov Verejná sieť všetci Verejná minimálna sieť Nezmluvní poskytovatelia

 9. Manažment pacienta: pri zmluvnom poskytovateľovi Poistný vzťah Poplatok + Prípadná Spoluúčasť Úhrada za základe zmluvnej ceny Pri poskytnutí ZS z VZP platí pacient poplatok za služby stanovené zákonom. O výške prípadnej spoluúčasti rozhodne kategorizačná komisia.

 10. Manažment pacienta: pri nezmluvnom poskytovateľovi Poistný vzťah 1. Získanie súhlasu 3. Príspevok pacientovi. Preplatenie nákladov najviac do výšky ceny obvyklej u zmluvného Manažment waiting listu 2. Ide k nezmluvnému a Úhrada plnej ceny za ZS Pacient príde do ZP, vypýta si povolenie ísť k nezmluvnému poskytovateľovi. Po schválení v ZP, pacient u poskytovateľa zaplatí celú cenu za ZS a následne si v ZP uplatní nárok na preplatenia najviac adekvátnej čiastky, ktorú by ZP hradila u zmluvného poskytovateľa

 11. Manažment pacienta: pri nezmluvnom poskytovateľovi Predpoklad, kde sa to bude praktizovať Kožné Zubní lekári Očné Gynekológia ORL ......

 12. Manažment pacienta: pri nezmluvnom poskytovateľovi (príklad zuby) Cena u nezmluvného poskytovateľa: Cena u ZP: 1000 Sk 300 Sk

 13. Katalogizácia a kategorizácia výkonov Príklad č.1 : Rakovina vaječníka u ženy (Choroba bez spoluúčasti pacienta, plne hradená z verejného zdravotného poistenia)

 14. Katalogizácia výkonov • zostavovanie katalógov oprávnených výkonov k zisteniu choroby a k odstráneniu choroby • nemá nič spoločné s úhradou • vytvára sa regulárny základ „guidelines“

 15. Katalogizácia výkonov Stanovenie štandardného diagnostického a terapeutického postupu Výkony vedúce k zisteniu choroby (diagnostické výkony) CHOROBA Výkony vedúce k odstráneniu choroby (liečebné výkony)

 16. Výkony vedúce k zisteniu diagnózy (štandardný diagnostický postup) 1. Krvný obraz 2. Krvná skupina + RH faktor 3. Hemokoagulačné vyšetrenia 4. Základné biochemické vyšetrenia Diagnóza: Rakovina vaječníka Kód MKCH 5. Nádorové markery (CA125, CA19-9) 6. Moč chemicky, kreatinín clearens 7. BWR, HBsAg, HIV 8. Rtg hrudníka 9. USG abdomen 10. USG transvaginálne 11. Palpačné gynekologické vyšetrenie 12. CT abdomen

 17. Výkony vedúce k odstráneniu choroby (štandardný terapeutický postup) 1. Interné predoperačné vyšetrenie + EKG Chirurgická liečba 2. Radikálna chirurgický zákrok alebo nádorová debulkizácia 3. Postoperačná starostlivosť 4. Krvný obraz Dg vyšetrenia súvisiace s liečbou 5. Biochemické parametre 6x 6. Nádorové markery (CA125, CA19-9) Adjuvantná chemoterapia 7. CT vyšetrenia 2x 8. Farmakoterapia (Paclitacel + Karboplatina + antiemetická liečba a infúzie) Sledovanie pacienta v remisii 9. Gynekologické vyšetrenia 6x 10. Nádorové markery (CA125, CA19-9) 6x 11. Farmakoterapia (línia č. 1 a línia č. 2) Paliatívna chemoterapia 12. Nádorové markery (CA125, CA19-9) Monitorovanie liečby 13. CT vyšetrenia

 18. Kategorizácia Proces rozdelenie podľa úhrad a spoluúčasti • Choroby – diagnózy (zatiaľ cez výkony) • Liečivá, lieky a dietetické potraviny • Zdravotnícke pomôcky

 19. Kategorizácia (určenie spoluúčasti) ZP Pacient 1. Interné predoperačné vyšetrenie + EKG 254,60 Sk 0 Sk 2. Radikálna chirurgický zákrok alebo nádorová debulkizácia 16 900,00 Sk 0 Sk 3. Postoperačná starostlivosť 9 000,00 Sk 0 Sk 4. Krvný obraz 89,10 Sk 0 Sk 5. Biochemické parametre 6x 475,20 Sk 0 Sk 6. Nádorové markery (CA125, CA19-9) 4 752,00 Sk 0 Sk 7. CT vyšetrenia 2x 7 920,00 Sk 0 Sk 8. Farmakoterapia (Paclitacel + Karboplatina + … a infúzie) 431 010,00 Sk 0 Sk 9. Gynekologické vyšetrenia 6x 456,00 Sk 0 Sk 10. Nádorové markery (CA125, CA19-9) 6x 4 752,00 Sk 0 Sk 11. Farmakoterapia (línia č. 1 a línia č. 2) 431 010,00 238 932,00 Sk 0 Sk 12. Nádorové markery (CA125, CA19-9) 4 752,00 Sk 0 Sk 13. CT vyšetrenia 7 920,00 Sk 0 Sk 727 212,90 Sk 0 Sk

 20. Katalogizácia a kategorizácia výkonov Príklad č.2: Stomatológia (Choroba so spoluúčasťou pacienta, čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia)

 21. Kľúčom je prevencia Primárna prevencia • bráni vzniku zubného kazu a zápalovým zmenám na ďasnách • profesionálna motivácia • profesionálna ústna hygiena • lokálna fluoridácia • poučenie o výžive • spätná kontrola !!!!!!!!!

 22. Zdroj: WHO

 23. Prechodné obdobie Cca 10 rokov pre isté vekové skupiny ( napríklad dôchodcov), ktorým by sa uhrádzala základná protetická rehabilitácia na úrovni jednoduchých živicových protéz

 24. V prípade plne hradenej primárnej prevencie u detí do 15 rokov z verejných zdrojov je potrebný systém spätnej kontroly a presná štandardizácia výkonu

 25. Výkony vedúce k stanoveniu diagnózy zubného kazu:/ štandardný diagnostický postup / - vyšetrenie pomocou stomatologického zrkadielka, zubnej sondy, RTG diagnostika

 26. Výkony vedúce k odstráneniu choroby:/ štandardný terapeutický postup / • Odstránenie kazivých hmôt • Výplň kavity

 27. Kategorizácia (určenie spoluúčasti)

 28. DOSTUPNOSŤ PO ZAVEDENÍ POPLATKOV Funkcia marginálnych nákladov (pri bezplatnej ZS), jediné ktoré si uvedomuje - bezplatná a hodnota 0, statok ktorý obdržal, neuvedomuje si ich - posledné náklady na získanie statku Komplikovaná operácia 300 000 SK Náklady 300 000 SK Automobil 300 000 SK

 29. Absencia marginálnych nákladov Neuvedomenie si nákladovspotrebovaným statkom spôsobuje: • Morálne riziko • Tendenciu nadmerne konzumovať zdravotné statky • Potrebu vyjadriť vďačnosť iným spôsobom

 30. Základná hypotéza pri zavedení poplatkov • obmedziť nadbytočný dopyt po zdravotnej starostlivosti (vo forme návštev a v spotrebe liekov) • znížiť mieru korupcie • zvýšiť spoluzodpovednosť pacienta za svoj zdravotný stav (vzdelávací charakter)

 31. Pokles návštev v PAS o 10%

 32. Rast výdavkov na lieky sa výrazne spomalil (v mld. Sk)

 33. Klesá dynamika rastu úhrad ZP aj zaťaženie pacienta (v%)

 34. K lekárovi prestalo chodiť len 1,5% pacientov

 35. Recepty

 36. Lekár Lekáreň Nič, nie je to pre mňa vysoká suma 17,7 14,8 Trochu to ide do peňazí, ale nie je to príliš vážne 43,9 41,6 Spôsobuje mi to dosť vážne finančné problémy 21,2 23,8 Spôsobuje mi to veľmi vážne finančné problémy 5,8 7,1 Nevie posúdiť 11,5 12,6 Finančná náročnosť poplatkov

 37. DOSTUPNOSŤ SA NEZNÍŽILA Veľmi sľubne sa tak naplnila pôvodná hypotéza, že • skutočne poklesli len nadbytočné návštevy, • avšak dostupnosť zdravotných služieb sa neznížila.

 38. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ Vaše pripomienky radi privítame a ďalšie informácie sa dozviete na www.zdravotnictvo.sk a www.reformazdravotnictva.sk

More Related