1 / 13

MAGIE

MAGIE. M eer en A nders G aan I mplementeren van E xpertise. door de introductie van . KENNISDOMEINEN. DOELSTELLING: projectwerking beter structureren. Projecten worden gegroepeerd rond een aantal kennisdomeinen die worden vastgelegd en worden gevalideerd door de Raad van Bestuur.

gala
Télécharger la présentation

MAGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MAGIE Meer en Anders Gaan Implementeren van Expertise door de introductie van • KENNISDOMEINEN

 2. DOELSTELLING:projectwerking beter structureren • Projecten worden gegroepeerd rond een aantal kennisdomeinen die worden vastgelegd en worden gevalideerd door de Raad van Bestuur. • Voor elke van deze kennisdomeinen wordt een strategie uitgewerkt, wordt overkoepelend opgetreden naar onderliggende projecten die worden opgestart, staat men in voor externe vertegenwoordiging in het resp. domein, e.d.

 3. SAMENSTELLING Kennisdomein Kennisgroep Kernteam (domeinverantwoordelijke, arts/expert, peter van RvB) • Business • Plan artsen, experts, academici, externe vertegenwoordigers,.. Project A Project B Project C Projectleider A Projectleider B Projectleider C • Plan van • Aanpak Projectteam A Projectteam B Projectteam C

 4. WERKING KENNISDOMEIN • Is complementair samengesteld uit 5 à 7 representatieve vertegenwoordigers met een Kernteam als voortrekkers; • Heeft een quasi permanent karakter en komt ongeveer 10x/jaar samen; • Stelt bij aanvang een Business Plan op m.b.t. de afgebakende problematiek (Businessplan = toekomstvisie + plan van aanpak); • Zet diverse initiatieven op met als doel zoveel mogelijk betrokkenheid van huisartsen en medewerkers te verkrijgen; • Staat in voor een passende vertegenwoordiging op externe vergaderingen die betrekking hebben op het onderwerp; • Helicopterview: bewaakt het geheel van de onderliggende initiatieven; • Rapportage aan de directeur en de peter van het kennisdomein.

 5. KENNISDOMEIN PRAKTIJKORGANISATIE (PO)

 6. Doelstelling Praktijkorganisatie • Doel: Uitwerken en aanbieden van een systematisch aanbod naar alle huisartsenpraktijken toe waarbij optimaal samenwerken in de eerste lijn en duidelijke taakafspraken maken het centrale doel zijn. • Doelgroep: Alle praktijken: solisten, duo’s, groepspraktijken… • Het aanbod voorziet een basistraject voor artsen alsook een afzonderlijk traject voor startende HAIO’s.

 7. Positionering van de rol van de HuisArtsenPraktijk (HAP) Psycholoog, diëtist podoloog,… Huisartsen- wachtpost Kinesist Samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking Verpleging Spoeddienst Opvolging v..d resultaten Planning en coördinatie Dataverwerking Specialist 2e/3e lijn EMD Thuiszorg Administratie Eerste aanspreekpunt … Sleutelpositie in de zorg Bewaking totaalbeeld Vertrouwenspersoon Samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking

 8. Bestaande kennis en ervaring van geïmplementeerde HAP als basis voor ondersteuning naar HAP in voorbereiding Voorbereidend traject Opstart HAP Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Lessons Learned HAIO’s Coaching & ondersteuning

 9. In die zin wil het Kennisdomein Praktijkorganisatie: Toekomstige coachingsinitiatieven volledig richten op samenwerking en gegevensuitwisseling met partners in de medische zorgverstrekking en starten met een huisartsenpraktijk-coaching (HAP-coaching). Lopende trajecten integreren opdat de opgedane inzichten en ervaringen van de hun resp. coördinatoren en coaches worden meegenomen. De huidige IMPULSEO-begeleiding eveneens daarbij integreren. Samen met experten en geïnteresseerde huisartsenpraktijken een concreet overgangstraject uitwerken

 10. Business Plan: de voorgestelde projecten • Inventarisseren soorten huisartsenpraktijken • 10 stappenplan (2003) actualiseren • Op basis van dit plan zullen er nieuwe coachingtrajecten worden opgestart • Kwaliteitsindicatoren implementeren • Promotie van de visie m.b.t. Praktijkorganisatie • naar de artsen • naar de universiteiten • Praktijkmanagement • Implementatie handboek d.m.v. coaching en uitwerken nieuwe praktijkinstrumenten i.s.m. met partners. • Periodieke publicaties in Huisarts Nu m.b.t. praktijkmanagement i.s.m. partners. • Deze projecten zullen allen van start gaan in de loop van 2014.

 11. Bedankt voor uw aandacht!

More Related