Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY PowerPoint Presentation
Download Presentation
doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY

427 Views Download Presentation
Download Presentation

doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY 5. prednáška - Navrhovanie a mechanika vozoviek lesných ciest

 2. NAVRHOVANIE A MECHANIKA • VOZOVIEK LESNÝCH CIEST - Obsah prednášky • Inžiniersko-geologický prieskum • Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov • Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky • Zaťaženie vozovky dopravou • Návrhové metódy

 3. INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM pre účely stavby lesnej cesty • Prieskumné práce v teréne - vytýčenie sond - popis sond - odber vzoriek • Laboratórne skúšky vzoriek - granulometrický rozbor a krivka zrnitosti - medze konzistencie zeminy a číslo plasticity - zhutniteľnosť zeminy - Proctorova skúška - únosnosť zeminy - skúška CBR • Vyhodnotenie prieskumu a návrh opatrení- návrh na zatriedenie horník podľa ťažiteľnosti - návrh sklonov výkopových a násypových svahov - návrh hrúbky vozovky a zloženie jej konštrukčných vrstiev - návrh na odvodnenie podložia v zamokrených úsekoch - určenie únosnosti základovej pôdy pre stavbu cestných objektov - osobitné opatrenia na zabránenie pohybu pôdy vo svahovitom území

 4. FYZIKÁLNO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI ZEMÍN v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov • merná hmotnosť • pórovitosť • objemová hmotnosť • vlhkosť • stupeň nasýtenia • kapilarita (vzlínavosť) ROZBOR MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMÍN • zrnitosť • medze konzistencie (tekutosti, plasticity, zmrašťovania) • ekvivalent piesku • zhutniteľnosť • pevnosť šmyku • únosnosť zeminy - skúška CBR

 5. Pomenovanie a charakteristika hornín Označenie zemín podľa veľkosti zŕn (tabuľka v knihe)

 6. Trojuholníkový diagram na určovanie názvu zeminy s veľkosťou zŕn do 2 mm

 7. ZATRIEDENIE HORNÍN PODĽA ŤAŽITEĽNOSTI 7. TRIED Horniny ľahko rozpojiteľné 1. trieda - 2. trieda Horniny stredne rozpojiteľné 3. trieda Horniny ťažko rozpojiteľné 4. trieda Horniny ľahko rozpojiteľné trhavinami 5. trieda Horniny ťažko rozpojiteľné trhavinami 6. trieda Horniny veľmi ťažko rozpojiteľné trhavinami 7. trieda

 8. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE HRÚBKU VOZOVKY • vlastnosti podložia vrátane jeho vlhkosti a stavu podzemnej vody • klimatické podmienky príslušnej lokality, teplotný režim podložia • vlastnosti stavebných materiálov a technologický postup ich spracovania • dopravné zaťaženie vozovky, najmä intenzita dopravy ZAŤAŽENIE VOZOVKY DOPRAVOU • Zaťaženie vozovky dopravou sa vypočíta ako súčtové množstvo návrhových • vozidiel, ktoré počas návrhového obdobia prejde po vozovke. • Celkové dopravné zaťaženie sa určí: • vypočíta sa celkové množstvo gravitujúceho dreva na cestu v m3 • množstvo gravitujúceho dreva sa prepočíta z m3 na tony a na zodpovedajúci • počet prejazdov návrhového vozidla • celkové dopravné zaťaženie vozovky sa určí vynásobením počtu prejazdov • navrhovaných vozidiel súčiniteľom k = 3

 9. DIMENZOVANIE VOZOVIEK - Návrhové metódy • metóda Kalifornskej cestnej správy (z roku 1941) založená na vyhodnotení únosnosti podložných zemín CBR • metóda VÚIS (slovenská), vychádza pri dimenzovaní vozovky z dovoleného pružného priehybu. Hrúbka vozovky a jednotlivých vrstiev sa počíta staticky podľa teórie pružnosti viacvrstvového systému. Použitie týchto metód v jednotlivých prípadoch:

 10. doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD. LESNÉ CESTY 6. prednáška - Vrchná stavba lesnej cesty - stavba vozoviek

 11. VRCHNÁ STAVBA LESNEJ CESTY - STAVBA VOZOVIEK - Obsah prednášky - STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY - ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK - PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK - VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU

 12. STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE VOZOVKY • Hydraulické spojivá- Cement- Vápno • Kamenivo • - Kamenivo ťažené (štrkopiesky) • - Kamenivo drvené (drvina, štrk, štrkodrvina, kamenná múčka, výsevky) • - Tvar zŕn kameniva • - Frakcie kameniva (tabuľka 15.6. kniha) • Bitúmeny • - Prírodné asfalty • - Ropné asfalty • - Dechty • Materiály na zlepšenie podložia- Geotextílie- Geomreže • Iné- Stavebný odpad- Odpad pri frézovaní bitúmenových vozoviek

 13. ZLEPŠENIE PODLOŽIA VOZOVIEK • Mechanická stabilizácia • Chemická stabilizácia: • - vápnom (2 až 4 %) • - cementom • - bitúmenom • - popolčeky • - rôzne chemické • prípravky • a emulzie

 14. ZLEPŠENIE PODLOŽIA TECHNICKÝMI TEXTÍLIAMI • Geotextílie - prerušujú kapilárnu vzlínavosť - zabraňujú preniknutiu materiálu (štrku) do podložia Rôzne druhy podľa jednotlivých výrobcov

 15. TECHNOLÓGIA POKLÁDKY GEOTEXTÍLIÍ

 16. GEOMREŽE

 17. Princíp uloženia kameniva do geomreží

 18. PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK LESNÝCH CIEST Staršie druhy a) štetové, b) makadamové, c) štrkové s hlinitopiesčitým tmelom. Novšie druhy a) podklady z nestmeleného kameniva, - štrkopieskové, - štrkodrvinové, - zo štrku s výplňovým kamenivom.

 19. Štetový podklad

 20. Makadamový podklad

 21. Štrkodrvinový podklad

 22. Štrkopieskový podklad

 23. VOZOVKY PODĽA DRUHU KRYTU (povrchu) Netuhé kryty Zemné kryty - u trvalých približovacích ciest - výnimočné u odvozných ciest - kryty zo stabilizovaných zemín Štrkové kryty - jednoduchý štrkový kryt - vibrovaný štrkový kryt - mechanicky spevnené kamenivo (minerálny betón) Bitúmenové kryty - asfaltový penetračný makadam - penetračný makadam - obaľované kamenivo - asfaltový betón - liaty asfalt Tuhé kryty Betónové kryty - kryty z prostého betónu - armované cementobetónové kryty - kryty z cementového makadamu - prefabrikované kryty: - celoplošné panelové - koľajové spevnenie

 24. Príklad zemného krytu na ceste typu 3L

 25. Jednoduchý štrkový kryt

 26. Kryt z vibrovaného štrku

 27. Kryt z vibrovaného štrku s prísadou cementu

 28. Kryt z asfaltového penetračného makadamu

 29. Kryty z obaľovaného kameniva

 30. Betónový prefabrikovaný kryt - koľajové spevnenie

 31. Bavorská metóda výstavby vozovky lesnej cesty

 32. PLÁNOVANIE, PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA LESNÝCH SKLADOV

 33. Plánovanie - koncepcia dočasné lesné sklady, trvalé lesné sklady - cca každých 700 m pri odvoznej ceste vychádza lesný sklad - pri plánovaní uvažovať s množstvom približovaného dreva na 1 m2 skladu (prípadne so zásobou dreva v gravitujúcich porastov na sklad, alebo celková plocha porastov)

 34. Projektovanie - umiestnenie skladu (miesto v teréne, sklon terénu) - tvar skladu - rozmery skladu (dĺžka, šírka) - pozdĺžny a priečny sklon skladu - odvodnenie skladu - spevnenie skladu - výjazdy zo skladov - výhybňa pri sklade

 35. Príklad priečneho rezu lesným skladom

 36. Zrealizovaný lesný sklad