1 / 18

TEORI KOGNITIF

TEORI KOGNITIF. MUHD RIZUAN B MOHD ASRAR ZULFADLI B ISMAIL ZUKRI FAIZ HELMI B KURNAIN. TEORI KOGNITIF. Merujuk kepada proses dalaman minda seperti penyelesaian masalah, ingatan, & pembelajaran bahasa. Secara umumnya merungkai bagaimana manusia memahami sesuatu objek atau material

gilmore
Télécharger la présentation

TEORI KOGNITIF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEORI KOGNITIF MUHD RIZUAN B MOHD ASRAR ZULFADLI B ISMAIL ZUKRI FAIZ HELMI B KURNAIN

 2. TEORI KOGNITIF • Merujuk kepada proses dalaman minda seperti penyelesaian masalah, ingatan, & pembelajaran bahasa. • Secara umumnya merungkai bagaimana manusia memahami sesuatu objek atau material • Mempengaruhi kapasiti mereka untuk mempelajari sesuatu

 3. Selama bertahun-tahun ahli psikologi dan pelukis tertanya-tanya mengapa kanak-kanak mengikut kehendak mereka,apakah maksud seni mereka,dan bagaimana perkembangan seni mereka dari abstrak ke realistik

 4. TEORI KOGNITIF • Menurut Florence Goodenough (1926) menyatakan idea kanak-kanakmelukisadalahberkaitrapatdengantahapintelektualberfungsi. • Menurut (Golomb,1992;Raines & Canady,1990;Thompson,1995) kebolehanmenzahirkansatupengalamandengansimboladalahtahapkognitif major untukkanak-kanak.

 5. Menurut (Golomb,1992;Kindler & Darras,1994) sesiapa yang memerhatikan kanak-kanak dan kemajuannya dalam bidang seni,dapat memahami dan mengenali tahap perkembangan seni kanak-kanak itu. • Menurut Lowenfeld(1957)perkembangan kanak-kanak dalam seni sebagai lembaran baru dalam program genetik. • Beliau percaya setiap tahap adalah sebahagian kejadian alam dan aspek normal dalam tumbesaran dan pembesaran kanak-kanak

 6. Kanak-kanak perlu merangka pemikiran dan perbuatan kepada corak dan simbol • Konsep formasi juga terserlah melalui seni visual. • Perbuatan melakar atau melukis menyebabkan kanak-kanak dapat membangunkan perseptual sensitiviti ke alamnya seperti keserupaan,perbezaan,bentuk,saiz ,tekstur dan warna.

 7. Senikanak-kanakberbezadenganorangdewasakeranakanak-kanaktidakmengetahuisesuatusebanyakmana yang orangdewasatahu. • Senikanak-kanakmencerminkanilmudanpemikiranmereka. • Apabilakanak-kanaksemakinberilmu ,memahamidunia,danpeningkatanjumlahkomplisitididalamkonsepnya,lukisanmerekasemakinbesifatrealistik. • Ketepatan, cirisebenar, dankomplisitikaryamerekaberhubungkaitdenganilmu yang dipelajari

 8. Kanak-kanak sebenarnya melihat lebih dari apa yang di lukis. • Namun ianya di sekat kebolehan mereka menterjemahkannya di atas kertas. • Lukisan kanak-kanak tidak di lengkapi ciri sebenar objek kerana lebih muda kanak-kanak itu lebih kurang kebolehannya melukis objek yang di kehendaki .

 9. Olehkeranasenimemerlukankanak-kanakuntukberfikirtentangpengalaman,idea,atauperasaandankemudianmencarisimboluntukmenterjemahkannya,senimerupakanaktivitisimbolik yang tinggi. • Setiapkemahiranakademikmemerlukanpelajarmempunyaikemahiranberfikirtentangsesuatu yang abstrakdankemudianmenzahirkankepadabentuksimbolik. • Seniitusendiriadalahkemahiranbelajardanberfikir.

 10. TEORI KOGNITIF • Jean Piaget- 4 peringkat perkembangan kognitif • 1-peringkat deria pergerakan(sensori motor) • 2-peringkat pra olahan(pre operational) • 3-peringkat pengolahan konkrit(concrete operational) • 4-peringkat pengolahan formal(formal operation)

 11. PeringkatDeriaPergerakan (0-2 tahun) • Kemampuan yang terbatas • Hanya menyedari persekitarannya dengan kabur. • Hanya menjadi pemerhati dan pemerhatian akan diikuti dengan gerak balas. • Belum dapat menguasai atau bahasa. • Cara interaksi dengan persekitaran melalui kesan deria dan gerak geri.

 12. Apabila umur meningkat 10 bulan, mula memahami konsep kekal, iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu objek hilang dari pandangan, objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja.

 13. Peringkat Pra-olahan (2-6 tahun) • Mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk objek di sekeliling. • Pengusaan yang masih baru dan terbatas. • Mula meneroka alam di sekeliling. • Membantu mereka menemui benda-benda baru dan rasa ingin tahu turut meningkat. • Pada hujung peringkat ini, kanak-kanak mula petah bercakap dan bertutur.

 14. Ekspresi seperti ini harus digalakkan untuk melatih mereka menyatakan sesuatu dengan betul. • Menurut Piaget, kanak-kanak ini masih belajar untuk menghubung kait simbol dan perkatan dengan objek dengan cara intuisi dan bukan dengan cara penaakulan. • Pemikiran adalah sehala dan cara pemikiran sangat egosentrik.

 15. Peringkat Pengolahan konkrit (7-11 tahun) • Pertumbuhan mental yang berterusan, penguasaan pengetahuan dan pemikiran bertambah banyak. • Perasaan ingin tahu yang tinggi dan keinginan belajar yang besar. • Penguasaan yang baik dalam pertuturan dan banyak bercakap untuk melancarkan pertuturan.

 16. Kebolehan menguasai konsep pengekalan tentang paduan, nombor, berat, dan padatan. • Turut memahami konsep lain yang lebih rumit serta kemampuan melihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspektif. • Perasaan ingin tahu yang tinggi menjadikan minat sentiasa berubah-ubah. • Selalu putus asa dan kecewa. • Kematangan dalam berfikir dan tidak lagi egosentrik.

 17. PeringkatPegolahan Formal (12 TahunkeAtas ) • Peringkat perkembangan kognitif yang tertinggi. • Dapat mengurus dan mengolah persekitaran dengan baik. • Mampu menerima pelbagai kemungkinan daripada tindakan mereka dan tidak mudah keliru dengan hasil di luar jangkaan.

 18. Mencapai tahap kemuncak kecerdasan mental. • Pengalaman mengehadkan pengetahuan dan kebolehan mereka. • Mula memahami konsep abstrak dan ini membantu mereka memahami prinsip moral dan etika. • Mula mempunyai kesedaran tentang kepentingan falsafah hidup, etika, politik, dan hal-hal keagamaan.

More Related