1 / 15

Készítette: Bareith Tibor III. évfolyam, pénzügy és számvitel szak

A vállalatok piacorientációjának hatása a külső és belső környezet, valamint az eredményesség szubjektív megítélésére. Készítette: Bareith Tibor III. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Konzulensek: Dr. Kövér György, egyetemi docens

gudrun
Télécharger la présentation

Készítette: Bareith Tibor III. évfolyam, pénzügy és számvitel szak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A vállalatok piacorientációjának hatása a külső és belső környezet, valamint az eredményesség szubjektív megítélésére Készítette: Bareith TiborIII. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Konzulensek: Dr. Kövér György, egyetemi docens Dr. Polereczki Zsolt, egyetemi adjunktus

 2. BEVEZETÉS • Piacorientáció • Kérdőív: 250 db KKV • 50 mezőgazdasági • 200 élelmiszeripar cég • Skála • 26 skála • 206 állítás

 3. A kutatás empirikus modellje Ágazati sajátosságok Vállalati tényezők: relatív költségek és relatív méret Piacspecifikus elemek: méret, koncentráció, belépési korlátok, vásárló erő, értékesítési alkuerő, technológia változása Piacorientáció MKTOR Vevőorientácó Versenytárs-orientáció Funkciók közötti együttműködés MARKOR Információszerzés Információáramlás Válaszképesség Külső tényezők Állam Technológiai környezet Gazdaság Természeti Jogi-, szabályozási Kulturális Vevők Szállítók Versenytársak Belső tényezők Menedzsment Szervezeti struktúra Stratégia Vállalati kultúra Alkalmazottak Marketing eszközök Marketing Vállalati eredményesség Fogyasztói elégedettség Pénzügyi eredményesség Alkalmazottak elégedettsége Hosszú távú fejlődési képesség 1.ábra

 4. CÉLKITŰZÉS A piacorientáció befolyásolja-e a vállalatokat abban, ahogyan megítélik külső-, belső környezetüket és vállalati eredményességüket?

 5. MÓDSZERTAN Missingvalues Split Normalitás vizsgálat Cronbach alfa Normális eloszlás Nem normális eloszlás Szum-máció Parametri-kus próba Nem-parametri-kus próba Klaszter-elemzés 2. ábra

 6. A piacorientációt mérő skálák alapján képzett klaszterek 1. táblázat

 7. Eredmények - Mezőgazdaság - Külső tényezők A piacorientáció javulásával az állami szintű politika trendjeit kedvezőbben, míg az ágazati kilátásokat negatívabban ítélik meg. 3. ábra

 8. Eredmények - Mezőgazdaság - Belső tényezők A piacorientáció emelkedésével a marketing képességek javulása tapasztalható, ugyanakkor az innovativitás mértékének stagnálása/csökkenése. Klaszter 4. ábra

 9. Eredmények - Mezőgazdaság – Vállalati eredményesség A fogyasztói elégedettség javul a piacorientáció erősödésével. Klaszter 5. ábra

 10. Eredmények - Élelmiszeripar - Külső tényezők A versenytárs orientáció mértéke csökken a piacorientáció erősödésével. Klaszter 6. ábra

 11. Eredmények - Élelmiszeripar - Belső tényezők A piacorientáció javulásával egy pontig emelkedik az innovativitás is, de ezt követően stagnál. A marketing képességek javulnak. Klaszter 7. ábra

 12. Eredmények - Élelmiszeripar – Vállalati eredményesség A piacorientáció javulásával mind a pénzügyi eredményesség, mind a fogyasztók elégedettsége pozitívan változik. Klaszter 8. ábra

 13. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK • Eredményeim összhangban vannak a nemzetközi szakirodalommal. • A piacorientáció pozitív összefüggést mutat szinte valamennyi területtel. • Piacorientációra való ösztönzés: • Képzéssel • Eszközrendszer megismertetésével

 14. ÖSSZEFOGLALÁS • A piacorientáció alapján sikerült klasztereket létrehoznom. • Igazoltam a pozitív kapcsolatot a piacorientáció • és a külsőtényezők • a belsőtényezők • és a vállalati eredményesség között.

 15. Köszönöm a figyelmet!

More Related