Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centre Sanitari Sol·licitant PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centre Sanitari Sol·licitant

Centre Sanitari Sol·licitant

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Centre Sanitari Sol·licitant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procediment d´Acreditació Entitat Avaluadora Sel·leccionada Centre Sanitari Sol·licitant Direcció General de Recursos Sanitaris Sol·licitud 1 2 A-B-C Sol. 10 dies 4 3 Notif. 5 / 6 5 6 Avaluació 40 dies 8 7 15 dies Inf.Pre 9 10 Proposta de Resolució 10 dies 12 11 Inf.Fin. Inf.Fin.

 2. Procediment d´Acreditació Centre Sanitari Sol·licitant Direcció General de Recursos Sanitaris Entitat Avaluadora Sel·leccionada 13 14 Tràmit Audiència 16 15 20 dies 21 17 Resolució No acreditat 19 18 Si acreditat Recurs d´Alçada Res. 20 Rec. 22 Pla Millora 23

 3. 1- Sol·licitud del representant del centre d´atenció hospitàlaria aguda adreçada a la Direcció General de Recursos Sanitaris (DGRS), adjuntant la documentació següent: • A. Document acreditatiu de la personalitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la representació que ostenti • B. Document de compromís signat pel responsable del centre • Document d’autoavaluació formalitzat • Còpia del justificant d’haver abonat les taxes a l’acreditació.

 4. 2- La DGRS registra la sol·licitud i comprova el compliment del requisits següents (article 8 del Decret d’acreditació): • Estar inscrit en el registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut • Acreditar l’adequada complimentació del document d’autoavaluació d’acord amb el manual d’estàndards i el formulari corresponent. El document d’autoavaluació es troba a disposició dels interessats en aquest lloc web i a la seu de la DGRS del Departament de Salut i dels serveis territorials d’aquest Departament.

 5. 3- La DGRS admetrà a tràmit la sol·licitud en el termini màxim de 10 dies des de l’entrada en el Registre General del Departament de Salut (DS) i ho notificarà al centre sanitari sol·licitant ( CS ).

 6. 4- Admesa a tràmit la sol·licitud el CS podrà instar el procediment d´avaluació davant d´una entitat avaluadora (EA) autoritzada pel Departament de Salut, aquest procediment que finalitza amb l’emisió del corresponent informe d’avaluació, té una durada màxima de 40 dies.

 7. 5- El CS sol·licita a la EA l’avaluació i informa de l’elecció a la DGRS i dates de l’avaluació.

 8. 6- L’EA informa a la DGRS del pla d’avaluació on constarà entre altres, la constitució de l´equip avaluador, la data de l´avaluació i el cronograma.

 9. 7- L’EA fa l´avaluació i escriu l´informe d´avaluació i ho envia al CS dins dels 40 dies des de la sol·licitud del CS a l’EA.

 10. 8-Un cop emès l’informe d’avaluació, l’EA haurà de trametre al CS perquè pugui formular al·legacions en el termini màxim de 15 dies.

 11. 9- El CS fa les possibles al·legacions i les lliura a l’EA.

 12. 10- L’EA revisa tot l’expedient i les al·legacions formulades.

 13. 11- L’EA fa l’informe final d’avaluació, dins dels 10 dies des de la recepció de les al·legacions, i el tramet a la DGRS. A l’informe final s’hi annexen: l’autoavaluació del centre, l’informe tècnic d’avaluació externa i les al·legacions que el centre hagi pogut presentar.

 14. 12- El Comitè d´Acreditació analitza i avalua l´informe final de l’EA i la resta de la documentació tècnica inclosa en l’expedient d’acreditació del CS.

 15. 13- El Comité d´Acreditació pot sol·licitar a l’EA que dugui a terme una avaluació complementària en 15 dies.

 16. 14- L’EA fa l´avaluació complementària i fa un informe que lliura al Comité d´Acreditació.

 17. 15- La DGRS durà a terme el tràmit d’audiència al CS sol·licitant. L’expedient del CS sol·licitant se sotmet a tràmit d’audiència en el termini màxim de 20 dies.

 18. 16- El CS si ho considera adient, formula al·legacions. En el cas de no rebre cap comunicació per part del CS en el termini establert, es pasarà al següent tràmit.

 19. 17- El Comitè d´Acreditació, prèvia avaluació de l’informe final i les posibles al·legacions presentades, formula la proposta d´atorgament o denegació de l´acreditació, fent-hi constar, en aquest darrer cas, les raons que hagin motivat la proposta desfavorable.

 20. 18- El Comitè d’Acreditació formula la proposta definitiva de resolució, que lliura a la DGRS.

 21. 18- La DGRS, a proposta del Comité d´Acreditació, emetrà la resolució, autorizant o denegant l´acreditació del centre.

 22. 19- El CS rep una resolució desfavorable motivada.

 23. 20- En cas de resultat desfavorable, “centre no acreditat”, el CS pot fer un recurs d´alçada opcional o (veure punt 21).

 24. 21- El CS amb resolució desfavorable, pot tornar a iniciar el procés d’acreditació.

 25. 22- En cas de resultat favorable el centre està acreditat. L’acreditació es pot atorgar subjecta a un pla de millora. També es concretarà el règim de seguiment aplicable.

 26. 23- La DGRS inclou el centre acreditat en el registre de centres acreditats, fent-hi constar el periode de vigència i el pla de millora, si existeix.