Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ffoto:Traidcraft/Richard Else PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ffoto:Traidcraft/Richard Else

Ffoto:Traidcraft/Richard Else

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ffoto:Traidcraft/Richard Else

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ffoto:Traidcraft/Richard Else Beth yw’r Cysylltiad rhwng y ddau lun?

 2. Project Geobar Amcan Datblygu dyluniad newydd ar gyfer paced Geobar ar ôl cynnal ymchwil marchnad a dadansoddi’r canlyniadau.

 3. Y Broses Fasnachu Isod mae pobl neu sefydliadau sydd, yn gyffredinol, â rhan yn y Broses Fasnachu. Ym mha drefn y dylen nhw fod? Ffermwr Gwerthwr Hadau Archfarchnadoedd Kasinthula Ffermwr Siwgwr, Malawi. Traidcraft/Richard Else Sefydliadau sy’n allforio nwyddau Prynwr / Dyn Canol Warysau yn y DU i ddosbarthu nwyddau Sefydliadau sy’n mewnforio nwyddau Defnyddwyr

 4. Y Broses Fasnachu Gwerthwr Hadau • Pa un sydd bwysicaf i’r broses o fasnachu? • Pwy fydd yn dioddef fwyaf os yw masnachu’n stopio? • Gan bwy y mae’r dylanwad mwyaf ar fasnach? • Pwy sy’n gwneud y mwyaf o arian allan o fasnach? Ffermwr Prynwr / Dyn Canol Sefydliadau sy’n allforio nwyddau Sefydliadau sy’n mewnforio nwyddau Warysau yn y DU i ddosbarthu nwyddau Archfarchnadoedd Defnyddwyr

 5. Sut y mae Masnach Deg yn gwneud gwahaniaeth?

 6. Mae’rymgyrchmasnach deg yngwneudynsiwrfodffermwyryncael yr isafswmcyflogteg y maennhwwedicytunoeidderbyn. "Cyn gwerthu i Agrocel, Cymdeithas Tyfwyr Reis Pur a Theg, roeddwn yn gwerthu i ddyn canol ac roedd llawer o broblemau’n codi. Roeddwn yn cael llai o arian. Erbyn hyn, drwy werthu i Agrocel, rwy'n gallu osgoi'r problemau hynny ac yn cael gwell arian. Roedd y dyn canol yn rhoi'r pris isaf posibl. Heddiw, rydw i’n cael gwell pris”. Dalbir Singh, Ffermwr Reis, Yr India Ffoto: Traidcraft/Shailan Parker

 7. Mae Masnach Deg yn rhoi arian yn ôl i’r gymuned drwy bremiwm masnach deg. “Ein gwaith ni fel pwyllgor premiwm yw gweld o’r datganiadau banc faint o arian premiwm sydd gennym a thrafod ar pa brosiectau y byddwn ni’n ei ddefnyddio. Mae aelodau’r pwyllgor yn cael eu hethol yn ddemocrataidd gan yr holl aelodau. Mae yna 10 aelod, pedair yn ferched. Mae hynny’n eithaf braf gan mai cydraddoldeb rhywiol yw’r neges heddiw. Mae’r premiwm wedi dod â llawer i ni, megis y tyllau dŵr a thrydan ac mae gennym ni foddion yn y clinig yma. Fyddai’r prosiectau hyn ddim wedi digwydd heb bremiwm Masnach Deg.” Sara Chiudsi, Ffermwr Siwgwr ac Is-gadeirydd Pwyllgor Premiwm Kasinthula Malawi Ffoto: Traidcraft/Richard Else

 8. Y DASG: Gwneud Gwahaniaeth Dewiswch gynhyrchydd a darllen ei hanes ar lein ar www.traidcraftschools.co.uk Ysgrifennwch adroddiad byr ar sut y mae masnach deg wedi gwneud gwahaniaeth i’w bywydau. Alfred Butao, Tyfwyr Siwgwr Kasinthula, Malawi Ceila Gonzalez, Apicoop, Chile Lluniau: Traidcraft/ Richard Else, Carlos Garcia Granta, Diya Luximon Dalbir Singh, Agrocel, India Vitaliano Ayaviri Huayllani, Anapqui, Bolivia

 9. Trafodwch y cwestiynau canlynol mewn grwpiau • Beth mae’r deunydd pacio yn ei ddweud wrthych chi am y Geobar? • A yw’r dyluniad yn atyniadol neu’n anatyniadol? (e.e mae’n hawdd gweld beth yw, yn edrych yn dda) • Beth yw prif nodweddion y dyluniad? (e.e. Pa liwiau / siapiau / lluniau sy’n cael eu defnyddio? • Pa wybodaeth hanfodol sydd arno? (e.e. logos, marciau, cynhwysion) • Sut ydych chi’n gwybod ei fod yn fasnach deg? A yw defnyddwyr yn cael digon o wybodaeth ynghylch masnach deg?

 10. Project Geobar Cam 1 Ymchwil Marchnad Pa fath o ddyluniad a fyddai’n gwneud i bobl ifanc (eich cynulleidfa darged) brynu Geobar? Cam 2 Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Sut y bydd y Geobar yn edrych ac a yw’n glir ei fod yn fasnach deg? Cam 3 Dyluniad Gan ddefnyddio eich cynllun, datblygwch ddyluniad ar gyfer y pecyn newydd. Cam 4 Cyflwyniad Eglurwch syniadau’ch grŵp i’r dosbarth / beirniaid. Dyrnu’r reis, Agrocel, India, Ffoto Traidcraft/ Shailan Parker

 11. Project Geobar: Judging Criteria • Adroddiad wedi’i deipio ynghylch yr ymchwil marchnad rydych wedi’i wneud yn egluro’r hyn rydych wedi’i ganfod gan gynnwys data a graffiau. • Dyluniad creadigol a nodedig ac eglurhad o pam rydych wedi dewis y syniad hwn • Gwybodaeth ynghylch masnach deg ar eich dyluniad sy’n dangos eich bod yn deall beth ydyw a pham ei fod yn bwysig. • Tystiolaeth fod pob myfyriwr yn y grŵp wedi cyfrannu at y prosiect. Ffoto o Staff Apicoop, Chile Traidcraft/ Carlos Fischer

 12. Project Geobar: Market Research 1. Yneichgrŵp, paratowchrestr o wybodaeth y byddwcheiangenganeichcynulleidfadargedcyneichbodyndechraumeddwl am eichdyluniad. Dymaraisyniadaui chi iddechrau….. Beth sy’neuhannogibrynubyrbrydau? (e.e. Y dyluniad, anrhegion am ddim, gwybodaethar y paced) Beth yweuhoffliwiau? A yw’n well ganddynnhwddyluniadauplaenneurai â llawer o batrymau? 2. Defnyddiwch y rhestrhonibenderfynuar 5 cwestiwn y byddwchyneugofyni’chcynulleidfadarged.

 13. Project Geobar: Market Research Gosodwch ganlyniadau eich holiadur ar daenlen. • Defnyddiwch y ffwythiant swm i adio cyfanswm nifer yr atebion i bob cwestiwn. • =SUM(rhif 1,rhif 2....) • Defnyddiwch y dewin siart i greu siartiau yn dangos eich data • - Dewiswch y celloedd sy’n cynrychioli eich tabl data. • - Pwyswch fotwm y “dewin siartiau”. • - Dewiswch y “math o siart” • - Ychwanegwch “deitl y siart” • Gallwch ddal i newid y siart unwaith y mae wedi’i greu. Defnyddiwch y botwm llanw lliw i newid lliw cefndir eich siart a’r ysgrifen. • Defnyddiwch y ffwythiant cyfartaledd i ganfod beth ddywedodd y person cyfartalog • =AVERAGE(rhif 1, rhif 2...) Beth yw canfyddiadau pwysicaf eich grwpiau?

 14. Project Geobar: Ideas Generation • Pa liwiaufyddwchchi’neudefnyddioargyfereichdyluniad? • A fyddynabatrwmneulunar y pecyn? • Pa wybodaethhanfodol y mae’nrhaididdofodarno? (e.e. Logos, cynhwysion) • Pa wybodaethynghylchmasnach deg ydych chi am eigynnwys? Tynnwchlun bras o’chdyluniad

 15. Project Geobar Rhannwch y tasgau yn eich grŵp. Bydd yn rhaid i chi… Deipio yr hyn rydych wedi’i ganfod yn eich ymchwil marchnad, gan gynnwys graffiau a siartiau. Dylunio pecyn Geobar gan ddefnyddio eich cynllun bras a Meddalwedd Cyhoeddi Pen Desg. Egluro pam rydych wedi dewis y dyluniad hwn a sut y daethoch at y penderfyniad hwnnw.