Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE MOSTY NARWISERDECZNIE WITA NA SPOTKANIU AKTYWIZACYJNO-SZKOLENIOWYMZ ZAKRESU WDRAŻANIA LSRZATORY26 KWIECIEŃ 2012

 2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana dla potrzeb spotkań aktywizacyjno-szkoleniowych organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 3. PLAN WYKŁADÓW: • Przedstawienie ogólnych założeń osi 4 Leader. • Przedstawienie celów strategicznych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju w rozbiciu na następujące przedsięwzięcia: • Mieszkańcy świadomi znaczenia rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności dla zdrowia i przyrody; • Lokalne przetwórstwo produktów lokalnego rolnictwa, szczególnie tradycyjnego, ekologicznego, z bioróżnorodności rolniczej; • Promocja lokalnych produktów żywnościowych, baza żywieniowa oparta na lokalnym produkcie;

 4. PLAN WYKŁADÓW: • Baza turystyczna i agroturystyczna; • Zorganizowana oferta zajęć dla młodszego i starszego pokolenia łącząca naturę i kulturę; • Zielone technologie w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych: • Energie odnawialne, racjonalna gospodarka odpadami; • Powszechny dostęp do usług poprawiających jakość życia;

 5. PLAN WYKŁADÓW: 3. Omówienie 4 działań w ramach osi 4 Leader, na które LGD prowadzi nabory w ramach realizacji LSR: • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, • „Odnowa i rozwój wsi”, • „Małe projekty”, 4. Dobre praktyki w ramach osi 4 Leader z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

 6. Cele osi 4 PROW 2007-2013 1. Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców. 2. Powstawanie nowych miejsc pracy. 3. Lepsze zarządzanie lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 7. DLACZEGO POWSTAŁY LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD) • Specjalny rodzaj stowarzyszenia, na zasadach partnerstwa publiczno-społecznego (samorządy, mieszkańcy, lokalne organizacje, przedsiębiorcy) • Tylko stowarzyszenia zarejestrowane jako LGD mogą wnioskować o dodatkowe środki Osi 4 z PROW 2007-2013 (LEADER) na projekty realizowane przez instytucje, przedsiębiorstwa i mieszkańców z terenu realizacji LSR

 8. DLACZEGO POWSTAŁY LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD) • Stowarzyszenie założono w czerwcu 2006r z zachowaniem trójsektorowości członków • Zarejestrowane w KRS we wrześniu 2006 • Członkowie z terenu 3 gmin • Od jesieni 2008 teren 9 gmin, w tym gminy jako osoby prawne z sektora publicznego • Podpisanie Umowy jako LGD z UM 2 czerwca 2009 • Realizacja 1 lipca 2009 - 30 czerwca 2015

 9. OBSZAR REALIZACJI LSR

 10. ZASADY W LOKALNYCH GRUPACH DZIAŁANIA • Członkiem fizycznym może zostać prawie każdy. Wniosek składa się do zarządu. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd i Radę na określonych zasadach • 9 gmin- członkowie prawni • Zarząd 5 osobowy podejmuje decyzje strategiczne, reprezentuje LGD, zwołuje walne zgromadzenie członków • Biuro - 3 pracowników -Dyrektor, pracownik do spraw realizacji strategii, pracownik administracyjno – finansowy • Rada 10 osobowa- reprezentanci z każdej gminy + 1 osoba. Rada zajmuje się wyłącznie oceną wniosków składanych przez mieszkańców, tworzy listy rankingowe, przekazuje wnioski zgodne ze strategią do ARiMR/UM

 11. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD) LGD posiada środki z programu LEADER (jeżeli nie ma LGD na danym terenie, środków nie ma). Środki te NIE PRZECHODZĄ przez konto LGD. Są to refundacje Dzięki LGD Zielone Mosty Narwi, pomimo wyczerpania środków ogólnych w ARiMR można otrzymać dofinansowanie na : różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jedynie dzięki LGD na małe projekty oraz dodatkowe na odnowę i rozwój wsi

 12. CEL STRATEGICZNY 1: Zielone Mosty Narwirejonem rolnictwa ekologicznego i ostojąbioróżnorodności rolniczej:

 13. CEL STRATEGICZNY 2: Zielone Mosty Narwi obszarem ekoturystycznym

 14. CEL STRATEGICZNY 3: Zielone Mosty Narwi łączą tradycję z przyszłością

 15. Zalety rolnictwa ekologicznego: • niższe koszty produkcji • zdrowa żywność, - popyt na produkty ekologiczne, - wyższe ceny żywności ekologicznej, - dłuższy okres użytkowania zwierząt, - wysoka zdrowotność zwierząt, - wierność plonowania w produkcji roślinnej, • ochrona środowiska. • bezpieczeństwo żywności i konsumenta • Możliwość otrzymania dodatkowych dopłat z programu rolnośrodowiskowego

 16. W rolnictwie ekologicznym nie wolno stosować: • pasz przemysłowych, • GMO – organizmów genetycznie modyfikowanych, • zapraw nasiennych, syntetycznych środków ochrony roślin, - nawozów sztucznych, - sztucznych koncentratów,

 17. W rolnictwie ekologicznym wolno stosować: - środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce (wykaz środków można uzyskać w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu lub na stronie www.iop.poznan.pl/organizacja), - nawozy i środki poprawiające właściwości gleby w rolnictwie ekologicznym (wykaz nawozów i środków można uzyskać w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach lub na stronie www.iung.pulawy.pl),

 18. W celu rozpoczęcia produkcji ekologicznej należy 1. Wybrać jednostkę certyfikującą (spośród mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). • Zgłosić chęć przejścia na produkcję metodami ekologicznymi 3. Wnieść do jednostki certyfikującej stosowną opłatę za kontrolę gospodarstwa.

 19. Rolnik musi posiadać 1. Nadany numer identyfikacyjny. 2. Łączną powierzchnię posiadanych działek rolnych- co najmniej 1 ha. 3. Przestrzegać podstawowych wymogów w gospodarstwie rolnym.

 20. Rolnik 4. Realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, zgodnie z wcześniej opracowanym, wraz z doradcą rolnośrodowiskowym, planem działalności rolnośrodowiskowej. • Spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów. • Co roku w terminie 15 marca – 15 maja złoży do BP ARiMR kontynuacyjny wniosek rolnośrodowiskowy.

 21. Produkcja marginalna, lokalna produktów pochodzenia zwierzęcego Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 5 poz. 36 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

 22. Asortyment i wielkość produkcji zwierzęcej Wielkość produkcji nie przekracza dla: a)  rozbioru mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego - 3,5 tony tygodniowo, b)  rozbioru mięsa drobiowego lub zajęczaków lub wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego - 1,5 tony tygodniowo, c)  produktów mięsnych - 4,5 tony tygodniowo, d)  rozbioru mięsa zwierząt dzikich hodowlanych - 0,8 tony miesięcznie,

 23. Asortyment i wielkość produkcji Wielkość produkcji nie przekracza dla: e)  rozbioru mięsa pozyskanego ze zwierząt łownych, w ilości nieprzekraczającej 30 % liczby zwierząt łownych zaplanowanych do odstrzału w obwodzie łowieckim, f)   produkcję i sprzedaż porcjowanych, odskórzonych produktów rybołówstwa – 0,5 tony tygodniowo, g)  produktów mlecznych - tony tygodniowo

 24. Warunki uboju 1. W rzeźni muszą być ubite zwierzęta do pozyskiwania: - świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego. 2. W rzeźni lub w gospodarstwie muszą być ubite zwierzęta do pozyskiwania: - świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka.

 25. Wymogi weterynaryjne 1. Świeże mięso świń domowych, dzików, zwierząt jednokopytnych oraz nutrii, musi zostać poddane badaniu na włośnie. 2. Ubita zwierzyna dzika musi być poddana oględzinom przez osobę przeszkoloną i zbadana przez lekarza weterynarii. 3. Mleko surowe powinno być pozyskiwane z zachowaniem higieny. 4. Stado krów wolne od brucelozy i gruźlicy

 26. Wymogi weterynaryjne 5. Ryby powinny być wypatroszone jak tylko można najszybciej i przechowywane na lodzie lub mrożone lub przetworzone. 6. Ryby powinny być zbadane na obecność pasożytów 7. Podmioty zamierzające prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji , co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

 27. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. nr 5 poz. 38 z dnia 12 stycznia 2007 r.)

 28. Gdzie można prowadzić sprzedaż bezpośrednią • Konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych. • Konsumentowi końcowemu na targowiskach. 3. Do podmiotów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

 29. Wielkość sprzedaży bezpośredniej produktów zwierzęcych: • Do 50 sztuk tygodniowo - dla tuszek indyków lub gęsi. 2.  Do 200 sztuk tygodniowo - dla tuszek innych gatunków drobiu. 3.  Do 100 sztuk tygodniowo - dla tuszek zajęczaków. 4.  Do 1000 litrów tygodniowo - dla mleka surowego. 5.  Do 500 litrów tygodniowo - dla surowej śmietany. 6.  Od 350 do 2450 sztuk tygodniowo - dla jaj konsumpcyjnych.

 30. Warunki sprzedaży bezpośredniej • Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 2. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

 31. Sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

 32. Dostawy bezpośrednie środków spożywczych • Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw oraz osobiście zbierane zioła i runo leśne. • Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, o których mowa wyżej, w postaci kiszonej lub suszonej.

 33. Dostawy bezpośrednie środków spożywczych 3. Dostawy bezpośrednie środków spożywczych, o których mowa wyżej, są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych.

 34. Wielkość dostaw bezpośrednich produktów roślinnych • Dostawy bezpośrednie nie mogą przekroczyć wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub użytkownikami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania gruntów rolnych. 2. Dostawy bezpośrednie nie mogą przekraczać ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego osoby dostarczającej środki spożywcze w ramach dostaw bezpośrednich.

 35. Zakres terytorialny dostaw bezpośrednich Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna, lub na terenie województw przyległych.

 36. Obowiązeksanitarny Jeżeli działalność w ramach dostaw bezpośrednich jest prowadzona na terenie kilku powiatów, państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca prowadzenia produkcji pierwotnej powiadamia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na prowadzenie dostaw bezpośrednich o wpisie do rejestru działalności w zakresie dostaw bezpośrednich.

 37. Agroturystyka Agroturystyka to świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku, w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji, czyli zachowania zdolności do produkcji rolnej. Budynki i obszary o zmienionej trwale funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego.

 38. Cechy charakterystyczne agroturystyki • Wiejski charakter obiektu. • Wiejski/regionalny wystrój wnętrz. • Żywność tradycyjnie produkowana i przetwarzana w gospodarstwie. 4. Tradycyjna/regionalna kuchnia. 5. Kultywowanie tradycji i obrzędów w gospodarstwie i środowisku wiejskim.

 39. Znaczenie rozwoju turystyki na terenach wiejskich 1. Wzrost możliwości zatrudnienia i zmniejszanie uzależnienia od dochodów z rolnictwa. 2. Zwiększenie zbytu, zwłaszcza bezpośredniego, na niektóre produkty rolne przyczyniające się do utrzymania istniejącej produkcji, rozszerzenia asortymentu i przetwórstwa produktów rolnych oraz podniesienia jakości oferowanych towarów; 3. Zapewnienia wykorzystania tradycyjnych zabudowań chłopskich.

 40. Znaczenie rozwoju turystyki na terenach wiejskich • Ocalenia wielu zabytków wiejskiej architektury od zniszczenia. 5. Poprawa lokalnej infrastruktury (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, drogi, transport publiczny, trasy wycieczkowe itp.) przyczyniające się w konsekwencji do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

 41. Znaczenie rozwoju turystyki na terenach wiejskich • Pobudzenia lokalnego patriotyzmu dzięki uznaniu przez osoby z zewnątrz tradycyjnych wartości kulturowych wsi, zwiększenie troski społeczności wiejskich o lokalną architekturę, pamiątki kultury materialnej, rzemiosło, sztukę kulinarną, czystość i estetykę wsi. 7. Rozwój osobowy mieszkańców wsi poprzez bezpośrednie kontakty z osobami reprezentującymi odmienny styl życia oraz konieczność dostosowania się do nowych zadań związanych z obsługą turystów i wynikające stąd podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń.

 42. Obowiązki właściciela gospodarstwa agroturystycznego • Funkcjonalne urządzenie kuchni i jadalni. 2, Zgłoszenie do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. • Zaświadczenie o jakości wody. • Przechowywanie próbek żywnościowych. • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 7.Ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności.

 43. Zwolnienie od podatku dochodowego 1. Wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych. 2. Budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. 3. Budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich, to znaczy poza granicami administracyjnymi miast. 4. Pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku (zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, podnajmowania )

 44. Zwolnienie od podatku dochodowego • Liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej dyspozycji gości, bez jadalni, bawialni, kuchni itp.) 5. Zwolnienie obejmuje też dochody uzyskane z tytułu wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych pokojach.

 45. Obowiązki rolnika prowadzącego działalność agroturystyczną • Prowadzić czynne gospodarstwo rolne. 2. Udostępniać budynki gospodarstwa spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki. 3. Posiadać pełne ubezpieczenie w KRUS lub ZUS. 4. Posiadać ubezpieczenie OC (rolnika, budynków, pojazdów) oraz dodatkowe ubezpieczenia gości. 5. Opłacać podatek rolny.

 46. Obowiązki rolnika prowadzącego działalność agroturystyczną 6. Spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. • Zgłosić gospodarstwo do ewidencji innych obiektów hotelarskich w gminie. • Zgłosić bazę żywieniową do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. 9. Doskonalić swoją wiedzę, być otwartym na współpracę z ludźmi.

 47. Zorganizowana oferta zajęć turystycznych Wycieczki krajoznawcze po okolicy. Przejażdżki bryczką lub wozem konnym. Spływy Rajdy rowerowe. Kuligi. Ogniska. Imprezy lokalne

 48. TEREN LGD PRZYJAZNYM MIEJSCEM DO ŻYCIA DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ • stworzenie miejsc spotkań dla seniorów • oferta regularnych zajęć dla seniorów (np. gimnastyka, nauka języka itp.) • zajęcia międzypokoleniowe, czyli przekazujemy wiedzę i doświadczenie młodszym • wyposażenie obiektów sportowych • oferta zajęć pozaszkolnych. • wydarzenia integrujące dla młodzieży (festiwale, turnieje, imprezy) • wycieczki i warsztaty o tematyce historycznej, przyrodniczej • festyny • wyposażenie świetlic • bezpieczne place zabaw • zapewnienie taniego/bezpłatnego dostępu do Internetu dla każdego mieszkańca • szkolenia z obsługi komputera itp..

 49. Zielonetechnologie • Kolektory słoneczne. • Małe elektrownie wiatrowe i wodne. • Biogazownie. • Produkty energetyczne z biomasy.

 50. Racjonalna gospodarka odpadami • Przydomowe oczyszczalnie ścieków. • Pryzmy kompostowe. • Segregacja odpadów komunalnych. • Oddawanie do punktów zbiórki zużytego sprzętu AGD, RTV, świetlówek, żarówek. • Oddawanie do punktów zbiórki zużytych olejów, folii, opon, akumulatorów. 6. Edukacja związana z tematem