Download
m de i det regionale netv rk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Møde i Det Regionale Netværk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Møde i Det Regionale Netværk

Møde i Det Regionale Netværk

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Møde i Det Regionale Netværk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Møde i DetRegionaleNetværk Holstebro, den 11. oktober 2011

 2. Dagsorden(Der afholdes en pause til spørgsmål undervejs) Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet Tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse Kort om familiesammenføring efter EU-reglerne Ægtefællesammenføring – herunder de nye regler pr. 1. juli 2011 og indvandringsprøven Gebyrer på udlændingeområdet Tak for i dag!

 3. Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 I regeringsgrundlaget er der blandt andet aftalt kommende ændringer på udlændingeområdet. Nedenfor følger en gennemgang af bebudede ændringer, der vedrører udlændingeområdet. Udlændingeservice har ikke viden om det nærmere indhold af ændringerne eller en tidshorisont for ændringerne.

 4. Ressortomlægninger I forbindelse med dannelse af den nye regering er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blevet nedlagt pr. 3. oktober 2011. Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret samt visum er overført til Justitsministeriet. Ressortansvaret for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair ordningen, jobkort, studietilladelser m.v. er overført til Beskæftigelsesministeriet. Udlændingeservice refererer således aktuelt til to ministerier: Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Udlændingeservice behandler fortsat ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark efter de gældende regler. Beskæftigelsesministeriet er pr. 3. oktober 2011 klageinstans i erhvervs- og studiesager. Justitsministeriet er klageinstans i øvrige sager, hvor Integrationsministeriet tidligere var klageinstans, dvs. familiesammenføring, tidsubegrænset ophold, mv.

 5. Brugerportalen www.nyidanmark.dk Brugerportalen www.nyidanmark.dk videreføres af Udlændingeservice og der gennemføres en gennemgribende revision af portalen i den kommende tid. Vejledningssiderne under Indrejse og Ophold er opdaterede og udarbejdet under hensyn til de gældende regler på udlændingeområdet. Vedrørende de bebudede ændringer af reglerne på udlændingeområdet skal vores brugervejledere henvise til regeringsgrundlaget på Statsministeriets hjemmeside.

 6. Regeringsgrundlaget oktober 2011 Familiesammenføring • ”Regeringen vil fjerne pointsystemet og tilbageføre 24-årsreglen og tilknytningskravet til den definition, der var gældende, før pointsystemet blev indført”. • ”Indvandringsprøven afskaffes”. • ”De nye gebyrer for ansøgning om opholdstilladelse fjernes.” • ”Den forhøjede garantistillelse på 100.000 kr. sænkes til 50.000 kr.” • ”Reglerne om familiesammenføring til børn skal revideres”. • ”Der oprettes et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring, som behandler klager over afgørelser vedrørende familiesammenføring”. • ”Der indføres ret til fortsat opholdstilladelse for familiesammenførte personer, der er udsat for vold i hjemmet”.

 7. Regeringsgrundlaget oktober 2011 Tidsubegrænset opholdstilladelse • ”Regeringen vil afskaffe det nuværende pointsystem for tidsubegrænset ophold”. • ”Der stilles fortsat krav om selvforsørgelse. Modtagelse af enkeltydelser, fx tilskud til nødvendig medicin, skal ikke forhindre tidsubegrænset opholdstilladelse”. • ”Kravet om danskprøve ændres, så ansøgeren skal have bestået en dansk eksamen svarende til Dansk 1”. • ”Medborgerskabsprøven afskaffes. De øvrige krav fastholdes, fx krav om at holde sig ude af kriminalitet, ikke have gæld til det offentlige, gennemføre introduktionsprogram og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Udlændinge med flygtningestatus skal kunne opnå dispensation fra de generelle regler efter 8 års ophold, dog ikke fra kriminalitetskravene”.

 8. Regeringsgrundlaget oktober 2011 Asyl • ”Kriterierne for hvem, der kan få asyl ændres ikke”. • ”Afviste asylansøgere, der ikke kan vende hjem, og som har samarbejdet om hjemsendelsesforanstaltningerne, samt asylansøgere, der får deres sag behandlet, skal kunne arbejde og bo udenfor centrene efter ½ år”. • ”Regeringen vil udvide Flygtningenævnet med to medlemmer – et fra Udenrigsministeriet og et fra Dansk Flygtningehjælp”. • ”Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres, så kvoteflygtningene uanset integrationsparathed, har lige mulighed for at komme til Danmark. Regeringen vil ikke ændre antallet af kvoteflygtninge”.

 9. Det Regionale Netværk • Netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater, indvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet samt enkeltbrugere. • Mailnetværk med flere end 600 tilmeldte, hvor der løbende sendes nyhedsmail med relevant information på udlændingeområdet. • Årlige informationsmøder 10 steder i Danmark samt individuelt tilrettelagte møder. • Mulighed for at trække på en målrettet kontakt i Udlændingeservice.

 10. Ansøgningspakker – det skal være enkelt at søge Ansøgningspakker/ Skemaguide Digitale ansøgningsskemaer

 11. Alle sager er omfattet af mål for maksimal sagsbehandlingstid – servicemål • Klar formidling af hvornår brugeren kan forvente en afgørelse  skaber præcis forventning hos brugeren omkring servicen. • Medarbejderne skal vide eksakt, hvad hver enkelt bruger forventer. Erhvervsområdet: • Positivliste og beløbsordning: 1 mdr. • Lønarbejde og selvstændige u/ høring: 1 mdr. • Lønarbejde og selvstændige m/ høring: 3 mdr. Studieområdet m.fl: • Au pair- og praktikantsager: 2 mdr. • Forskersager: 1 mdr. • Studiesager: 2 mdr. • Fokus på at Store studiestart sager skal være afgjort inden studiestart Familiesammenføringsområdet: • Enkle sager: 3 mdr. • Komplicerede sager: 7 mdr.

 12. Eksempler på effektiviseringstiltag: Håndholdt asylprocedure - gennemsnitlig sagsbehandlingstid før og efter implementering den 1. april 2010

 13. Eksempler på effektiviseringstiltag: Visumområdet- gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Udlændingeservice i perioden 2009 - 2011

 14. Gebyrordning på udlændingeområdet pr. 1. januar 2011 • Ansøgere ønsker afklaring af deres muligheder. • Udlændingeservice fokuserer derfor i ekstra høj grad på vejledning og klare rammer for vejledningen, fx med den reviderede grundlov for telefonvejledning, der findes på www.nyidanmark.dk • Udlændingeservice kan ikke i sin vejledning give svar på, om man kan få en tilladelse, men tilbyder flere kilder til information: • Ansøgningsskemaerne/pakkerne • Brugerportalen www.nyidanmark.dk • Telefonvejledning • Anden vejledning, fx i Det Regionale Netværk • Gebyrordningen ændres jf. regeringsgrundlaget side 52

 15. Orientering om regler om tidsubegrænset opholdstilladelse v/ fuldmægtig Heidi Rutkjær, Forlængelseskontoret

 16. Orientering om nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse

 17. Pointsystemet 15 point 70 point • Aktivt medborgerskab • ELLER • Bestået medborgerskabsprøve • Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold) • Ingen grov kriminalitet • Ingen forfalden gæld til det offentlige • Ingen offentlig hjælp (i 3 år) • Erklæring om Integration og aktivt medborgerskab i DK • Krav om danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 2 eller lign.) • Beskæftigelse i mindst 2 år og 6 mdr. inden for de seneste 3 år 15 point • Beskæftigelse i mindst 4 år inden for de seneste 4½ år • ELLER • Gennemførelse af uddannelse her i landet • ELLER • Krav om særligt gode danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 3 eller lign.) • Krav om Dansk 2 påtænkes ændret til Dansk 1 • Medborgerskabsprøven påtænkes afskaffet

 18. FN’s Handicapkonvention definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

 19. Kort orientering om familiesammenføring med danske statsborgere efter EU-retten v/fuldmægtig Sofie O. Jørgensen, Ægtefællekontoret

 20. Opholdsret – 2 regelsæt Udlændingeloven EU-retten

 21. EU-retten – fri bevægelighed • EU-retten: • Traktat Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde • Forordning 1612/68/EØF af 15.10.68 om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for Fællesskabet • Direktiv 2004/38/EF af 29.4.04 om unionsborgeres og deres familie-medlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i medlemsstaterne • Afgørelsen fra EU-domstolens domme er afgørelser i konkrete sager anlagt af de pågældende borgere i et af medlemslandene • Retten til fri bevægelighed for personer indenfor EU er en del af det danske regelsæt om familiesammenføring • EU-opholdsbekendtgørelsen nr. 474 af 12. maj 2011, der trådte i kraft den 20. maj 2011

 22. Landekreds: EU/EØS-lande samt Schweiz • EU-lande: • Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig • EØS-lande: • Island, Liechtenstein og Norge • Schweiz

 23. Hvilke EU-borgere? • En EU-statsborger, der bevæger sig til et andet EU-land end sit oprindelsesland (gælder ikke for rent interne forhold) • Eksempel: Familiemedlemmer til danske statsborgere, som altid har boet i Danmark og ikke har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, kan ikke få ophold i Danmark efter EU-retten • EU-domstolens praksis viser, at det ikke kan betragtes som omgåelse af den danske udlændingelovgivning, at man anvender EU-rettens fri bevægelighed med det formål at opnå familiesammenføring

 24. Krav til ophold efter EU-retten • Ændrede krav pr. 5. oktober 2008 som følge af regeringens udmøntning af Metock-dommen: • Ophævelse af kravet om, at ansøger i forvejen har fast lovligt ophold i et EU/EØS-land • Øget fokus på misbrugssituationer • Dokumentationskrav for den danske statsborger, der ønsker at anvende EU-retten til familiesammenføring • Dokumentationskrav for parret/familiemedlemmerne, der ønsker at anvende EU-retten til familiesammenføring • Udvidelse af hvilket opholdsgrundlag i et andet EU/EØS-land, der kan danne grundlag for anvendelse af EU-retten til familiesammenføring ved tilbagevenden til Danmark • Forsørgelseskrav

 25. Krav til ophold efter EU-retten • Krav til den danske statsborger: • Krav at den danske statsborger har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land • Dette krav indebærer: • at pågældende reelt er flyttet til et andet EU/EØS-land, og • faktisk har indrettet sin tilværelse derefter, fx ved leje, fremleje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af børn i skole, mv. • Erklæring: Krav at den danske statsborger erklærer at have eller have haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land • Dokumentationskrav: Hvis der er tvivl om der er eller har været etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land eller ved mistanke om misbrug af reglerne, skal der indhentes nærmere dokumentation

 26. Krav til ophold efter EU-retten Krav til parret/familien: • Krav om forudgående fælles ophold i et andet EU/EØS-land • Dvs. familiemedlemmerne ikke kan indrejse direkte fra hjemlandet • Krav om tilbagevenden til Danmark i naturlig forlængelse af dette ophold • Hvis parret ikke indrejser samtidig, skal der lægges vægt på baggrunden herfor, fx om ægtefællen af arbejds- eller uddannelsesmæssige grunde har udskudt ansøgningen, samt varigheden af den tidsmæssige forskel

 27. Krav til ophold efter EU-retten Krav til parret/familien: • Der skal være tale om et reelt slægtskabsforhold og/eller reelt ægteskab/registreret partnerskab/fast samlivsforhold mellem den danske statsborger og familiemedlemmet

 28. Krav til ophold efter EU-retten Krav til parret: • Ægtepar/registrerede partnere: • Ægteskabet/det registrerede partnerskab skal fortsat være gyldigt ved parrets indrejse i Danmark og under det fortsatte ophold • Samlevere: • Samlivet skal fortsat bestå under opholdet i Danmark • Samlivserklæring skal underskrives af parret • Erklæring om forsørgelse af samlever skal underskrives af den danske statsborger • Erklæring: Krav at parret erklærer, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet ikke alene er etableret med det formål at opnå ophold for pågældende (proforma) • Dokumentationskrav: Hvis der er mistanke om, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet er etableret alene med det formål at opnå ophold for pågældende, skal der indhentes nærmere dokumentation

 29. Hvilke danske borgere kan gøre brug af reglerne om ophold efter EU-retten? • Danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som enten: • Arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, • Selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, • Tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, • Studerende, • Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende), eller • Udstationeret (af firma i Danmark til et andet EU/EØS-land)

 30. Hvilke familiemedlemmer til danske statsborgere kan blive omfattet af reglerne om ophold efter EU-retten? • Ægtefælle/registrerede partner/samlever • Børn/efterkommere under 21 år • Børn/efterkommere over 21 år og forældre/bedsteforældre, der forsørges af den danske statsborger • Andre familiemedlemmer, der forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand

 31. Forsørgelseskrav • Krav til den danske statsborger om at forsørge medfølgende familiemedlemmer (ansøgerne) både forud for tilbagevenden og efter tilbagevenden til Danmark, hvis den danske statsborger har opholdt sig i det andet EU/EØS-land som: • Studerende: • Den danske statsborger skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer • Tro og love erklæring om forsørgelse af kernefamilien i ansøgningsskema samt dokumentationskrav for øvrige familiemedlemmer • Selvforsørgende: • Den danske statsborger skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer • Dokumentationskrav – dokumentation vedlægges ansøgningen • Øvrige grupper (arbejdstagere mv.): • Den danske statsborger skal forsørge følgende familiemedlemmer: børn over 21 år, forældre/bedsteforældre, andre familiemedlemmer i husstanden • Dokumentationskrav – dokumentation vedlægges ansøgningen

 32. Arbejdstagerbegrebet • Der skal være tale om faktisk og reel beskæftigelse: • Der kan ved vurderingen ikke fastsættes nogen nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet • Beskæftigelse af så begrænset omfang, at den fremstår som et rent marginalt supplement, er udelukket fra anvendelsesområdet • Det er en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse i minimum 10-12 timer ugentligt • Konkret vurdering af de faktiske omstændigheder i den enkelte sag • Tidsbegrænsede ansættelsesforhold: • EU-domstolens dom i sagen vedr. FrancaNinni-Orasche (C-413/01) • Ansættelsesforhold af 10 ugers varighed blev anset for være omfattet af arbejdstagerbegrebet • EU-domstolens dom i sagen vedr. Vatsouras og Koupatanze (C-22/08 og C-23/08) • Hvad angår beskæftigelsens varighed kan den omstændighed, at en lønnet beskæftigelse er kortvarig, ikke i sig selv udelukke beskæftigelsen fra artikel 39 EF’s anvendelsesområde (7 uger). • En dansk statsborger, som arbejder i et andet EU/EØS-land, men som ikke flytter til et andet EU/EØS-land, er ikke omfattet af reglerne om fri bevægelighed og har følgelig ikke adgang til familiesammenføring på baggrund af EU-retten

 33. Hvor og hvordan søger man? • Ved ansøgning om registreringsbevis/opholdskort efter EU-retten anvendes følgende ansøgningspakker (findes på nyidanmark.dk): • EU/FA1: ægtefælle/registreret partner/samlever • EU/FA2: børn/efterkommere under 18 år • EU/SG1: børn/efterkommere over 18 år samt øvrige familiemedlemmer • FA10: tidsubegrænset ophold (5 år) • Ansøgningen kan indgives direkte til Udlændingeservice, det lokale politi eller en dansk repræsentation i udlandet • Bemærk: at der kan søges, mens I opholder jer i det andet EU/EØS-land • Ansøgninger fra familiemedlemmer til danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land behandles af Udlændingeservice og eventuelle afslag kan påklages til Integrationsministeriet

 34. Tilladelser og afslag i ægtefælle-sammenføringssager efter EU-retten i perioden 1. juli 2002 – 2010

 35. Tilladelser til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger – 2007-2010 * Omfatter også selvstændig erhvervsdrivende og udstationerede.

 36. ÆGTEFÆLLESAMMENFØRINGEFTER UDLÆNDINGELOVEN v/ fuldmægtig Krista Salling og fuldmægtig Sofie O. Jørgensen

 37. ÆGTEFÆLLESAMMENFØRINGEFTER UDLÆNDINGELOVEN • Generelt om ægtefællesammenføring • Særligt om de nye regler pr. 1. juli 2011 • Fravigelse af betingelserne for ægtefællesammenføring

 38. Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven Betingelserne for ægtefællesammenføring kan anskueliggøres gennem fire punkter: • Krav til herboende ægtefælle/partner • Krav til ægteskabet/samlivet • Krav til begge ægtefæller/parter • Krav til ansøgende ægtefælle/partner

 39. Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: • Krav til herboende ægtefælle/partner: • Opholdsgrundlag: • dansk/nordisk statsborger, • flygtninge/beskyttelsesstatus, eller • tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år • Opfyldelse af de nuværende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. • Herboende ægtefælle/partner skal være fastboende i Danmark • Boligkrav • Ej dømt for vold overfor tidligere ægtefælle/partner (10 år tilbage) • Ej offentlig hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik • Økonomisk sikkerhedsstillelse (100.000 kr.) Den økonomiske sikkerhedsstillelse påtænkes nedsat til 50.000 kr.

 40. Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 2. Krav til ægteskabet/samlivet: • Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv • Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået frivilligt og må ikke være indgået med det afgørende formål at få opholdstilladelse for den udenlandske ægtefælle/partner 3. Krav til begge parter: • Tilknytningskravet

 41. Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 4. Krav til ansøgende ægtefælle/partner: • Opnåelse af 60/120 point • bestået indvandringsprøven (prøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund for udlændinge).

 42. Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse • Nyt krav, der stilles overfor den herboende ægtefælle, hvis vedkommende er udlænding • Den herboende ægtefælle opnår point ved at opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse (=85 point) • Gælder også herboende ægtefæller, der har fået tidsubegrænset opholdstilladelse efter tidligere gældende regler (før 26. marts 2010) eller på mere lempelige vilkår end andre (eksempelvis de 18-årige).

 43. Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse Man skal opfylde følgende betingelser: • lovligt i Danmark i mindst 4 år • Ingen kriminalitet (af en vis grovhed) • Ingen forfalden gæld til det offentlige • Ingen offentlige ydelser inden for de sidste 3 år • Underskrevet erklæring om integration og aktivt medborgerskab • Bestået Prøve i Dansk 2 • Haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år, og fortsat tilknyttet arbejdsmarkedet Samt, • at have arbejdet i Danmark i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, og fortsat være tilknyttet arbejdsmarkedet, eller • at have gennemført en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark, eller • at have bestået Prøve i Dansk 3

 44. Særligt om tilknytningskravet Hvornår gælder tilknytningskravet ikke? Tilknytningskravet gælder ikke, hvis den herboende: • har haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller • er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år • Tilknytningskravet påtænkes tilbageført til den form, som det havde før ændringen i 2011

 45. Særligt om tilknytningskravet • Hvis tilknytningskravet stilles, skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land • Dvs. begge parter skal have opnået en vis tilknytning til Danmark • Afgørelsen af, hvorvidt tilknytningskravet er opfyldt, beror på en konkret vurdering og afvejning i den enkelte sag

 46. Hvilke forhold vurderes? Ved vurdering af, om tilknytningskravet er opfyldt, indgår bl.a.: • hvor lang tid den herboende og ansøgeren har boet eller opholdt sig i Danmark • om én eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark, fx nærtbeslægtet familie • om én eller begge har gennemført et uddannelsesforløb eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark • hvilke danske sprogfærdigheder parterne har • hvor stor en tilknytning til et andet land parterne har, herunder længerevarende besøg i det pågældende land