Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maria Ciechanowska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maria Ciechanowska

Maria Ciechanowska

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maria Ciechanowska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maria Ciechanowska ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄW INSTYTUCIE NAFTY I GAZU

 2. KILKA SŁÓW O INSTYTUCIE • 65- letnia historia • bogate tradycje • dobre relacje • nowoczesne zarządzanie • doświadczona kadra • potwierdzone kompetencje

 3. Instytut zatrudnia obecnie ok. 400 pracowników, w tym: 67 pracowników naukowych, a wśród nich: 4 z tytułem profesora, 4 z tytułem docenta, 39 adiunktów, 20 asystentów, KADRA • 65 pracowników badawczo-technicznych, • 97 pracowników inżynieryjno-technicznych, • 60 technicznych, • 67 administracyjno-ekonomicznych • 46 pozostali pracownicy (portierzy, osoby sprzątające, …) • Niezwykle niski wskaźnik absencji, wynoszącyw 2009 roku 2,23%, • W roku 2009 przyjęto do pracy 31 młodych osób, • Średni wiek pracownika to 43 lata.

 4. STRUKTURA PIONÓW BADAWCZYCH

 5. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów • ocena perspektyw poszukiwawczych w poszczególnych regionach kraju; • ocena zasobów geologicznych, wydobywalnych i przemysłowych ropy naftowej i gazu ziemnego; • oznaczanie parametrów fizycznych i zbiornikowych oraz właściwości płynów złożowych; • zastosowanie metod i środków mikrobiologii w wiertnictwie, eksploatacji złóż węglowodorowych i podziemnych magazynach gazu;

 6. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów(Oddział INiG w Krośnie) • technologia wiercenia otworów; • technologia cieczy wiertniczych i zabiegów cementowania otworów wiertniczych; • zagospodarowanie i eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; • projektowanie zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów; • symulacja procesów złożowych i podziemnych magazynów gazu; • technologia rekonstrukcji odwiertów;

 7. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Pion Gazownictwa • ocena materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w gazownictwie; • ocena techniczna armatury gazowniczej urządzeń pomiarowych • badania zmian właściwości metrologicznych gazomierzy; • ocena techniczna i jakościowa urządzeń spalających paliwa węglowodorowe; • nowe technologie użytkowania gazu; • problemy ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym; • energia odnawialna;

 8. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Pion Technologii Nafty • analizy i technologiczna ocena rop naftowych; • procesy przerobu rop naftowych (destylacji ropy, rafinacja selektywna, odparafinowania frakcji olejowych, dearomatyzacji frakcji naftowych; • badania katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych; • rozwój technologii wytwarzania paliw płynnych, stałych węglowodorów, asfaltów, smarów plastycznych, olejów smarowych, innych specyfików naftowych; • synteza i ocena działalności dodatków do produktów naftowych; • opracowywanie i modyfikowanie metod analitycznych; • kontrola jakości produktów naftowych; • badania silnikowe i eksploatacyjne paliw i olejów smarowych, • ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania produktów naftowych.

 9. Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych; Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów; Zakład Dodatków Uszlachetniających; Zakład Analiz Naftowych; Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych; Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym. LABORATORIA AKREDYTOWANE Instytut posiada 19 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005, wchodzących w struktury zakładów badawczych:

 10. CERTYFIKACJA Jako jednostka notyfikowana (Nr 1450) Unii Europejskiej, Instytut jest uprawniony do oceny zgodności wyrobów wg wymagań następujących dyrektyw: • dyrektywy 90/396/EWG, dla urządzeń spalających paliwa gazowe, • dyrektywy 92/42/EWG, dotyczącej efektywności energetycznej nowych kotłów grzewczych, • dyrektywy 73/23/WE, dla sprzętu elektrycznego w zakresie kuchni i kuchenek elektrycznych, gazowo-elektrycznych oraz okapów kuchennych, • dyrektywy 97/23/EWG, dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, • dyrektywy 89/106/EWG, w zakresie sieci i instalacji paliw gazowych, wody pitnej i sanitarnej, • dyrektywy 2004/22/WE dla przyrządów pomiarowych (w zakresie gazomierzy). Biuro Certyfikacji Instytutu prowadzi również certyfikację systemów zarządzania jakością (AC 016).

 11. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM • wspieranie innowacyjnościi konkurencyjności przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę na krajowym rynku gazu i paliw ciekłych oraz wdrażania przez nie mechanizmów powodujących realizację idei zrównoważonego rozwoju; • świadczenie usług badawczych dla małychi średnich przedsiębiorstw, zaangażowanychw działalność sektora naftowego i gazowego; • współpraca z administracją państwową i przedsiębiorstwami w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania alternatywnych źródeł energii; Najważniejsze cele strategiczne Instytutu

 12. Cała działalność merytoryczna Instytutu nakierowana jest na to, aby odpowiedzieć na potrzeby przemysłu. Służą temu: prace prowadzone z własnej inicjatywy, by zaproponować rozwiązania innowacyjne dla przemysłu i zasugerować zmiany w technologiach czy metodykach pomiarowo-interpretacyjnych (prace statutowe, prace własne) prace zlecane przez firmy, dające rozwiązania problemów zgłoszonych przez przemysł prace współfinansowane przez przemysł prace finansowane przez przemysł m. in. sprzedaż licencji projekty celowe, tzw. NOT-owskie dla MiSP Projekty celowe(MNiSW) WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

 13. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM Analityczna struktura przychodów z działalności podstawowej w 2009 r.

 14. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM PRACE FINANSOWANE W 100% PRZEZ PRZEMYSŁ prace o dużym ciężarze gatunkowym, dla firmo strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki orazo istotnym znaczeniu dla porządku publicznego (m.in.:PGNiG, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM, PKN ORLEN, Grupa Lotos) • zlecenia małych i średnich przedsiębiorstw, związane z: • certyfikacją wyrobów, • wprowadzaniem systemów zarządzania jakością, • pracami usługowymi (np. badania analityczne, badania w aspekcie certyfikacji), • aprobatami technicznymi.

 15. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM Przykłady prac zrealizowanych dla firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji oleju napędowegoo podwyższonych właściwościach ekologicznych i użytkowych • Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych • Opracowanie wtórnej metody oddziaływania na złoże BMB celem zwiększenia stopnia sczerpania złoża • Technologia zabiegów intensyfikacyjnych dla podziemnych magazynów gazu • Technologia stymulacji odwiertów ropnych o dużej zawartości ciężkich węglowodorów

 16. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

 17. Zarządzanie własnością przemysłową INiG rozumiane jest jako proces informacyjno-decyzyjny, wspomagany funkcjami: planowania, organizacji, motywacji, kontroli, marketingu. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

 18. Zarządzanie własnością przemysłową INiG obejmuje postępowanie z projektami wynalazczymi oraz projektami racjonalizatorskimii jest uregulowane odpowiednimi przepisami. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

 19. Regulamin rozstrzyga prawo do wynalazku w związku z: zatrudnieniem, pracami powierzonymi przez zleceniodawcę zewnętrznego, prawami przeniesionymi na rzecz pracodawcy przy zaangażowaniu środków finansowych INiG. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

 20. Podział przychodu z opłat licencyjnych, opłat za współwłasność praw własności przemysłowej lub cesji praw. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

 21. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG FUNDUSZ MOTYWACYJNY INNOWACJI 1 2 Projekty naukowo-badawcze własne(w tym m.in.: badania literaturowe wiedzy światowej i badania patentowe, analizy techniczne, karty technologiczne, prace normalizacyjne, badania testowe, metodyki pomiarowe, projektyi budowa stanowisk badawczych oraz ich modernizacje). Projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników(w tym zakup literatury fachowej i baz informacji, szkolenia, seminaria, konferencje).

 22. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG FUNDUSZ MOTYWACYJNY INNOWACJI cd. 3 4 Projekty podnoszące kompetencje techniczne (w tym związanez rozszerzeniem akredytacji, certyfikacją, atestami, aprobatami technicznymi, walidacją metod badawczych, legalizacją i zakupem aparatury). Projekty podnoszące konkurencyjność oferty rynkowej Instytutu (w tym nadzory autorskie nad wdrożeniami, działania upowszechniające technologie, usługi i produkty INiG).

 23. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Regulamin korzystania z projektów wynalazczychw Instytucie Nafty i Gazu zawiera m. in. zasady wypłat wynagrodzeń lub zapłaty za projekty wynalazcze. • Wynagrodzenia lub raty zapłaty wypłaca się przez okres pierwszych 5 lat od rozpoczęcia wykorzystania projektu wynalazczego, z tym, że po pierwszych3 latach zawiesza się wypłatę do czasu udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przez UPRP.

 24. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Patenty i zgłoszenia wynalazków

 25. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Sprzedane licencje i przychody uzyskane z tego tytułu

 26. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Projekty celowe i zlecenia przemysłowe na opracowanie nowych technologii, wyrobów, materiałów…

 27. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Przychody INiG z tytułu umów ze sprzedaży gotowych rozwiązańuzyskanych w wyniku prac B+R(bez udziału środków finansowych na naukę) oraz przychody firm wdrażających

 28. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Prezentacja wynalazków i innowacji na międzynarodowych wystawach • W 2009 r. – 40 medali i wyróżnień na wystawach m.in. w Seulu, Kuala Lumpur, Tajpei, Genewie, Norymberdze i Brukseli • W 2010 r. – 18 medali na wystawach m.in. W Cluj-Napoca, Kuala Lumpur, Genewie, Seulu – łącznie 27 nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność w promocji za granicą i za międzynarodowe osiągnięcia – Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla przedsięwzięcia innowacyjnego za technologię pn. Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych.

 29. Nagrody i wyróżnienia