Download
razvoj is i t rendovi u tehnologiji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razvoj IS i t rendovi u tehnologiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razvoj IS i t rendovi u tehnologiji

Razvoj IS i t rendovi u tehnologiji

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Razvoj IS i t rendovi u tehnologiji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Razvoj ISi trendovi u tehnologiji FON, Master studije Upravljanje razvojem IS prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija

 2. Cloud* computing • Upotrebaračunarske tehnologije zasnovane na Internetu. • U uslovima globalne ekonomske krize, cloud computing omogućava smanjenje određenih troškova vezanih za IT. • Obuhvata prvenstveno javne cloud computing mreže namenjene pružanju usluga putem interneta (Google Search, Microsoft Hotmail) • Javne usluge „cloud computinga“: • pretraživanje na internetu, • lični email servisi (Yahoo mail, Gmail, Hotmail), • društveno povezivanje (social networking) • druge primene Web 2.0. • Koncept usluga za male kompanije: aplikacije za upravljanje e-dokumentima, rasporedom zaposlenih, za podršku menadžmenta ljudskih resursa i sl. * „cloud“ (eng. oblak) predstavlja metaforu za Internet.

 3. Usluge Cloud computing-a • Softver u vidu servisa (software-as-a-service, SaaS) – softver koji je implementiran u obliku hostovanog servisa kome se pristupa putem interneta; • Platforma u vidu servisa (platform-as-a-service, PaaS) – platforme koje mogu biti korišćene za realizaciju aplikacija obezbeđenih od strane klijenata ili partnera provajdera platforme; • Infrastruktura u vidu servisa (infrastructure-as-a-service, IaaS) – serveri, data centri za skladištenje podataka, umrežavanje.

 4. Nedostatak koncepta „cloud computinga“ • Neke kompanije nisu spremne da svoje podatke povere na upravljanje drugoj kompaniji. • Zavisnost od veze sa Internetom. • Ograničene mogućnosti nekih SaaS aplikacija u poređenju sa klasičnim desktop aplikacijama

 5. Service Oriented Architecture SOA

 6. Servisno orijentisana arhitektura (SOA) • SOA - model projektovanja IT sistema u kome se funkcionalnosti dekomponuju na različite jedinice (servise), koji se mogu nezavisno distribuirati putem mreže i kombinovati sa drugim servisima radi stvaranja kompleksnijih biznis aplikacija. • SOA definiše IT strukturu unutar same firme koja omogućava različitim aplikacijama na različitim nivoima da razmenjuju podatke bez obzira na kom se operativnom sistemu izvršavaju i na kom su programskom jeziku napisane. • Ovi servisi komuniciraju izmedju sebe putem razmene podataka od jednog ka drugom, ili putem koordinacije aktivnosti između dva ili više servisa.

 7. Principi SOA • Ponovna upotreba, granularnost, modularnost, kompenzacija i interoperabilnost servisa, • Projektovanje prema standardima (kako zvaničnim, tako i specifičnim za pojedine industrijske grane), • Identifikacija i kategorizacija servisa, sređivanje i isporuka, monitoring i praćenje.

 8. Arhitektura SOA servisa

 9. Karakteristike SOA • Enkapsulacija servisa – Mnogi web servisi su konsolidavani kako bi bili korišćeni unutar SOA strukture. • Lako vezivanje servisa – Servisi ostvaruju veze koje smanjuju zavisnost izmedju njih i zahtevaju samo saznanja o postojanju onog drugog. • Ugovor servisa – Servisi se pridržavaju ugovora komunikacije, kako je definisano od strane dva ili više servisa. • Apstrakcija servisa – Servis ne dozovljava uvid u njegovu logiku osim onoga što je opisano u ugovoru servisa. • Ponovna upotreba servisa – Kolekcija servisa se može koordinirati i asemblirati na više različitih načina kako bi stvorili više različitih struktura, • Autonomija servisa – Servisi imaju potpunu kontrolu nad logikom koju sadrže.

 10. SOA životni ciklus

 11. Prednosti SOA za poslovni sistem • Jače veze sa kupcima i dobavljačima. Uspostavljajući dinamičke aplikacije i poslovne servise ka kupcima i dobaljavčima, pospešuje se saradnja i zadovoljstvo između kompanije i partnera. • Poboljšava procese donošenja odluka. Agregiranjem pristupa servisima i informacijama u dinamički skup jedne poslovne aplikacije, donosioci odluka dobijaju tačnije i sveobuhvatnije informacije za kraće vreme i manje troškove. • Povećanje produktivnosti zaposlenih. Stvarajući jednostavan i direktan pristup sistemu i informacijama omogućava efektvnije i efikasnije izvršavanje poslovnih procesa.

 12. SOA u poslovnom sistemu Bez SOA Sa SOA

 13. Web 2.0 za poslovne sisteme

 14. Karakteristike Web 2.0 • Web 2.0 - druga velika faza razvoja World Wide Web-a, okarakterisana sve većim usmeravanjem na networking i dinamične izvore informacija. • Korišćenje naprednih tehnika za stvaranje bogatih Internet sadržaja. • Najbolji primer novih tehnoloških principa na kojima se zasniva Web 2.0 predstavlja P2P model.On predstavlja mrežnu arhitekturu ravnopravnih računara (peer-to-peer), u kojoj svaki računar (radna stanica) ima podjednake mogućnosti i odgovornosti.

 15. Web 2.0 • Web 2.0 koncept omogućava da sadržaji budu potpuno odvojeni od forme i nezavisni od tehnologije izrade sajta, tako se jednostavno i na standardizovan način mogu preuzeti i prikazati na web stranicama. • Tako prikupljene informacije mogu se prikazati i na drugim medijima. Kada su podaci strukturirani i dodatno opisani primenom novih standarda, može se uvesti automatizacija, dozvoliti računaru da sam pretražuje i pronalazi informacije od konkretnog značaja. • Web 2.0 omogućava da sadržaje unosi svako ko ima osnovna znanja o računaru, pa informacije uređuju oni koji su eksperti za određenu temu, a ne oni koji su stručni za izradu web-a.

 16. Web2 koncept

 17. Web 2.0 tehnologija • RSS (Real Simple Syndication)- format za automatsko povlačenje delova ili celih dokumenata sa Web strane. Korisnici Interneta na jednom mestu prate novosti sa različitih lokacija, a ne idu na svaki pojedinačni sajt koji ih interesuje. Tek kada pročitaju naslov ili deo teksta koji ih interesuje, klikom na link dolaze do sajta da pregledaju kompletan dokument. • Folksonomy - kategorizicija koju spontano stvaraju obični korisnici kroz proces tagovanja (tagging). Korisnik obeležava ključnu reč i povezuje je sa linkom, koji opisuje dati pojam. Tako pravi svoju putanju i može kasnije da se vrati na date strane. • Blogovi – lični, nekomercijalni web prostor, na kojem autor u formi dnevnika iznosi sopstvene stavove o određenim temama. • Wiki - zbirka web-stranica dizajnirana za pristup svakome ko hoće da doprinese ili menja sadržaj, korišćenjem pojednostavljenog markup jezika. • Social networking - stvaranje socijalnih mreža u online okruženju.

 18. Odnos administratora i korisnika u Web1 i Web2 sistemima

 19. Web 2.0 u poslovnim sistemima • Kolaboracija(Razmena iskustava i kreiranje proizvoda kroz alate za kolaboraciju, bez obzira na lokaciju). • E-logistika(Raspoloživost najpre pravih informacija, a potom i pravih materijalnih dobara primenom Web 2.0). • Elektronsko poslovanje(Podrazumeva organizaciju poslovanja firme u mrežnom okruženju). • Baza znanja(dokumentacija, metode, poslovne strategije, različite studije, analize i slično). • Distance Learning System – DLS(veb bazirano učenje).

 20. Prednosti Web 2.0 za poslovni sistem

 21. Domaće kompanije koje koriste Web 2.0 Najpoznatiji svetski Web 2.0 portali

 22. Pervasive computing - primena u poslovanju

 23. Pervasive (ubiquitous) computing • Sveprisutno, prožimajuće računarstvo predstavlja skup nekoliko novih elemenata IT tehnologija. • Obuhvata računare i senzore ”svugde”: u uređajima, alatima, opremi, u kućama, na radnim mestima, fabrikama i u odevnim artiklima. Uređaji i senzori mogu biti mobilni (bežični PDA uređaji ili smart telefoni), ili mogu biti ugneždeni u okruženje (senzori i kompjuterski čipovi), u zidove ili u opremu. • Obuhvata i komunikaciju između uređaja i senzora kroz sveprisutnu infrastruktrurnu žičanu ili bežičnu vezu.

 24. Pervasive computing

 25. Karakteristike pervasive computing-a • Mali:Sadrži minijaturne komponente. • Ugnežden:Komponente su smeštene na ili u uređajima ili predmetima. • Umrežen:Fleksibilan kapacitet za razmenu podataka i softverskih komponenti sa drugim uređajima i platformama. • Osetljiv kontekst: Sakupljanje i razmena podataka u okruženju preko senzora. • Prilagodljiv:Izvršene promene i modifikacije na softveru i predmetnom nivou. • Spreman na saradnju:Sposoban za otkrivanje drugih objekata i interakciju sa njima radi uspostavljanja kooperacije. • Nevidljiv: Stvarno i virtuelno okruženje su povezani kroz korišćenje uređaja. • Povezivanje stvarnog sveta i sveta informacija (npr. senzorski uređaji) • Dajući nam pristup svetu informacija (npr. personalni računari, mobilni telefoni itd.) • Obezbeđivanje servisa između informacionih i stvarnih svetova (npr. kreditne kartice i web servisi). • Lokacija i povezivanje: Mogućnost lociranja i povezivanja predmeta. • Gomilanje podataka:generiše mnogo više podataka

 26. Komponente i tehnologija pervasive computing-a • uređaji, • povezivanje • korisnički interfejsi • mrežna infrastruktura Predstavnici uređaja: • PDA (mala memorija, naizmenična konekcija, pristup velikom izvoru podataka) • MP3 plejeri/ kamere, itd (specifični zadaci, specijalizovana obrada) • Senzori (jednostavne dimenzije,ograničavajuća moć računara) • Mobilni telefoni (konvergentni sa PDA uređajima).

 27. Uređaji • 1. infrastrukturni – komunikacione mreže, senzori, aktivatori, RFID dodaci i čitači itd. • 2. pristupni uređaji – koji se mogu videti i dodirnuti, kao što su PDA i laptopovi. • 3. ugrađeni inteligentni uređaji – kontrolori u mašinama za pranje veša, kolima, mobilnim telefonima itd. • 4. simbolički ključevi – primer: kreditne kartice, koje reprezentuju plaćanje i kreditni servis.

 28. ADC - Automatic Data Capturing

 29. Vrste RFID Tagova

 30. RFID prah (Hitachi) Ljudska dlaka

 31. Primena u svakodnevnom životu • Briga o zdravlju • Primena u kući • Ambijentalni monitoring • Inteligentni transportni sistemi

 32. IT u zdravstvu Kamera u piluli: Wireless endoskopija

 33. Lična pokretna informaciona mreža Bluetooth u uhu Multifunkcionalni sat na ruci Holter na mišici Laptop u torbi!

 34. Bluetooth Laser Virtual Keyboard

 35. Virtuelni PC

 36. Mobilni Internet kiosk Indija http://www.echoupal.com/

 37. Poslovne aplikacije vezane za pervasive computing • Proizvodnja i distribucija (RFID) • Lanci snabdevanja, • Marketing i advertajzing (WAP, SMS, MMS) • Finansije, • Bankarstvo, • Enterprise Resource Planning (ERP), • Customer Relationship Management - CRM), • ...

 38. Primeri primene u poslovnim sistemima

 39. Primer arhitekture koja podržava proširenje aplikacija na mobilne uređaje

 40. Mešap aplikacije u poslovnim sistemima

 41. Mešap aplikacije • Reč mešap (mashup) dolazi iz pop muzike, hip-hop sveta, gde se često koristi daopiše remiksovanje pesama • Uzima podatke za različitih izvora i kombinuje njih u jedinstvenprikaz. • Prvi mešap jeHousingMaps, softver koji kombinuje listu nekretnina (Craigslist) sa mapama ( Google )

 42. Mešap aplikacije • Osnovne vrste mešap aplikacija su: 1. multisource mashup 2. presentation mashup • Druga podela mešap aplikacija je: 1. javne – dostupne svim korisnicima na internetu 2. interne – dostupne u okviru neke grupe, organizacije ilikompanije 3. desktop – offline aplikacije • Podela mešapa po kategorijama:

 43. Mešap aplikacije • Proces stvaranja mešap aplikacija: 1. određivanje cilja 2. identifikacija podataka i ključa 3. pristup podacima 4. regrupisanje 5. pravljenje korisničkog interfejsa 6. implementacija mešapa 7. implementacija početne strane

 44. Mešap aplikacije su napravljene spajanjem internih i eksternih informacija i aplikacija, saciljem da dostignu novi nivo poslovne prednosti i konkurentnosti Aplikacije su brže, lakše za pisanje i implementaciju i po nižoj ceni Ubrzani tempo prihvatanja mešap aplikacija u poslovnom svetu je povezan sa dvaparametra: dobit kompanije i troškovi Poslovanje sa mešap aplikacijama

 45. Ciljevi, koji se postižu uvođenjem mešapa: Poboljšanje procesa donošenja odluka od strane menadžmenta Optimizacija produktivnost ljudskih resursa Demonstracija novih poslovnih prilika Pronalaženje i alokacija stručnih zaposlenih Poboljšanje informacionih procesa u kompaniji Poslovanje i mešap aplikacije

 46. Case study • HousingMaps.com • softver koji kombinuje listu nekretnina (Craigslist) samapama (Google) • koristan način da se brzo i lako dođe do informacija vezane zaiznamljivanje i kupovinu nekretnina • Unosom željenih kriterijuma, izlistavaju se sve nekretnine u zadatom gradu, kaoi cene i datum kada su postavljeni oglasi

 47. Case study • MapMyEvent.com • portal koji sadži podatke o hotelima, informacije odogađajima i konferencijama u jednom mestu • kombinacija nekolikosajtova • Google Maps • Upcoming • Zvents • Yelp

 48. Zaključak • Prednost korišćenja nove tehnologije je da ostvari bolju konkurentnost, ponudispremnost i prilike za inovaciju • Nove tehnologije brzo reaguju na promene koje se dešavaju uposlovnom okruženju • Pomažu malim timovima i individualnim poslovnim korisnicimada dobiju ono što im je potreno uz raspoloživa sredstva, omogućavajući brzu kastomizaciju odstrane samih korisnika.

 49. Korisni linkovi • http://www.information-management.com/microsite/cloudcomputing • www.microsoft.com/Cloud • www.hp.com/cloudcomputing • www.oracle.com/Sun_Cloud • www.ibm.com/ibm/cloud • http://www.service-architecture.com/ • http://www.oracle.com/us/technologies/soa/index.html • http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/ • http://www.microsoft.com/soa/ • http://www.go2web20.net/ • http://www.computer.org/portal/web/pervasive/home • http://www.webmashup.com/ • http://www.mashupevent.com/