Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stredná odborná škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Stredná odborná škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stredná odborná škola Štúrova 1388/23A Dubnica nad Váhom

 2. Odbory, z ktorých si vyberiete - študijné - učebné - nadstavbové

 3. Študijné odbory 2679 4 MECHANIK MECHATRONIK 2411 4 MECHANIK NASTAVOVAČ 2697 4 MECHANIK ELEKTROTECHNIK 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 3778 4 TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 3792 4 POŠTOVÝ MANIPULANT 6442 4 OBCHODNÝ PRACOVNÍK

 4. 2679 4 MECHANIK MECHATRONIK Moderný technický odbor spájajúci poznatky strojárstva, elektrotechniky a informačných technológií do jedného celku. Päťročné súvislé štúdium pre technicky nadaných chlapcov a dievčatá. Získanie výučného listu spolu s maturitnouskúškou.

 5. 2411 4 MECHANIK NASTAVOVAČ Tradičný štvorročný študijný odbor. Pripravuje absolventov ako mechanikov nastavovačov v strojárskej výrobe. Žiaci pracujú s CAD, CAM systémami, učia sa programovaťčíslicovo riadené stroje.

 6. 2697 4 MECHANIK ELEKTROTECHNIK Obľúbený štvorročný študijný odbor s dlhoročnou tradíciou na našej škole. Po 2. ročníku sa študenti profilujú na: -informačné technológie -silnoprúdovú techniku -spotrebnú techniku -automatizačnú techniku -autoelektroniku.

 7. 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Nový štvorročný študijný odbor, ktorého absolvent ovláda: Prácu s animáciami, zvukovými a videosekvenciami, úpravu digitálnej fotografie, obsluhu počítačových systémov, diagnostiku funkčnosti zariadení. Prácu so základnými obslužnými programami.

 8. 3778 4 TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Nový štvorročný študijný odbor pripravuje absolventov v oblasti telekomunikačných a informačných technológií. IKT predstavujú v súčasnosti jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich priemyselných odvetví.

 9. 3792 4 POŠTOVÝ MANIPULANT Nový štvorročný študijný odbor, ktorého absolvent ovláda: princípy ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva, pôšt a telekomunikácií. Základy trhovej ekonomiky, sortiment poskytovaných poštových služieb a bankových produktov, riešenie ekonomických úloh, analýzu ekonomických dokumentov.

 10. 6442 4 OBCHODNÝ PRACOVNÍK Štvorročný študijný odbor pripravuje absolventov na pozíciu pracovníka obchodného oddelenia, prípadne v obchodnej prevádzke hlavne technického tovaru. Nosné predmety: tovaroznalectvo, obchodná prevádzka a administratíva, účtovníctvo.

 11. Učebné odbory 2683 2 ELEKTROMECHANIK 2464 2 STROJNÝ MECHANIK 3678 2 INŠTALATÉR 2487 2 01 AUTOOPRAVÁR –MECHANIK 8557 2 UMELECKÝ STOLÁR 8555 2 UMELECKÝ REZBÁR 3355 2 STOLÁR 2478 0 DVOJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR STROJÁRSKA VÝROBA

 12. 2683 2 ELEKTROMECHANIK Trojročný učebný odbor. Zamerania: úžitková technika, silnoprúdová technika.

 13. 2464 2 strojnýmechanik Trojročný učebnýodbor pripravujeabsolventov pre uplatnenie vstrojárskejvýrobe.

 14. 3678 2 inštalatér Trojročný učebnýodborpripravujeinštalatérov pre prax kde je ichstáleväčšínedostatok.

 15. 2487 2 01 autoopravár - mechanik Trojročný učebnýodborzameranýnaopravuautomobilov.

 16. 8557 2 UMELECKÝ STOLÁR Trojročný učebný odbor Pripravuje absolventov pre umelecko-remeselnú výrobu. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok.

 17. 8555 2 UMELECKÝ REZBÁR Trojročný učebný odbor zameraný na umelecko-remeselné spracovanie dreva, rezbárske práce vyrezávaním, zdobenie dreva, intarzia. Výroba úžitkových a dekoratívnych predmetov.

 18. 3355 2 STOLÁR Trojročný učebný odbor pripravujúci absolventov pre stolársku výrobu.

 19. 2478 0 DVOJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR STROJÁRSKA VÝROBA Odbor vhodný aj pre menej nadaných žiakov. Pripravuje absolventov pre vykonávanie jednoduchých činností v strojárskej výrobe.

 20. Nadstavbové štúdium 2675 4 ELEKTROTECHNIKA – PRE ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV UČEBNÉHO ODBORU 2683200 ELEKTROMECHANIK 2414 4 01 STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVA STROJOV, PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ – PRE ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV STROJÁRSKYCH UČEBNÝCH ODBOROV 2414 404 STROJÁRSTVO – PODNIKANIE A SLUŽBY PRE ABSOLVENTOV STROJÁRSKYCH UČEBNÝCH ODBOROV SO ZAMERANÍM NA EKONOMICKÉ PREDMETY

 21. Výhody štúdia na našej škole Študentizískajúokremmaturitnéhovysvedčenia aj výučný list. Možnosťzískaťosvedčenie o odbornejspôsobilosti v elektrotechnike pre absolventovvšetkýchelektrotechnickýchodborov a mechatroniky. Možnosťabsolvovaniaskúšok MBI a MIE. Možnosťabsolvovaťzákladnézváračskékurzy. Činnosť v študentskejobchodnejspoločnosti. Návštevaveľtrhov a výstav podľa odbornostištudentov. Organizáciaodbornýchexkurzií. Organizáciakultúrnych a športovýchpodujatí pre žiakov, krúžkováčinnosť. IKT a modernémultimediálne učebne vďaka zapojeniu do projektov.

 22. Základné zváračské kurzys osvedčenímpre študentov strojárskych odborov a mechatroniky - pre zváranieplameňom Z-G1 - pre zváranieelektrickýmoblúkom Z-E1 - pre zváranie v ochrannejatmosfére CO2 Z-M1

 23. Krúžková činnosť Študentimajúmožnosťvyužiťvzdelávaciepoukazynakrúžkovúčinnosť. Ponukakrúžkovsakaždoročne upravuje podľa záujmuštudentov. Najväčšízáujem je o krúžkyvýpočtovejtechniky, športovékrúžky, krúžkyrozvíjajúcekomunikáciu v materinskomalebocudzomjazyku, CNCprogramovanie, CADkonštruovanie, krúžkystrojopisu, krúžkynapraktickomvyučovaní...

 24. Študentská obchodná spoločnosť Študenti odboru obchodný pracovník si zakladajú študentskú obchodnú spoločnosť vychádzajúcu z osnov študijného programu aplikovaná ekonómia organizácie junior achievement. Činnosť spoločnosti spočíva v simulácii podnikateľského prostredia a vykonávaní činností bežných v podnikateľskom prostredí. Činnosť je upravená vlastnými stanovami a je rozdelená na výrobnú a nevýrobnú. Študentské spoločnosti sa venujú aj charitatívnej činnosti. Spoločnosti sa zapájajú do súťaží, kde sa môžu pochváliť umiestnením na popredných miestach. ,

 25. História študentských spoločností APETIŠ 1996/97 S.M.E 1997/98 Š.S.M.P. 1998/99 MAUS 1999/2000 MAKAMBO 2000/01 ŽIVOT 2001/02 MOTÝĽ2002/03 GALAXIA 2003/04 ANIMALS 2004/05 PARADISE 2005/06 ORIGINALL 2009/10 EXTREM 2010/11 ESPRIT 2011/12

 26. Z histórie Našaškolavznikla v roku 1984 ako SOU strojárske, keďsa v okresochPovažskáBystrica a Trenčínzačal prejavovaťzvýšenýzáujem o strojárske aelektrotechnicképrofesie. Vseptembri 1985 bola premenovanána SOU strojárske Májovéhopovstaniačeskéhoľudu, pretožezriaďovateľomboli ZVS Brno. V roku 1993 samenínázovna SOU elektrotechnické, vroku 2004 bolo k našejškolepriradené SOU strojárske. Pri ZŤS v DubnicinadVáhom, čo viedlo k zmenenázvu na SOU strojárske a elektrotechnické. 1.9.2008 námbolpridelenýnázov SpojenáškolavDubnicinadVáhom Od 1.3.2009 sanazývameStrednáodbornáškola vDubnicinadVáhom

 27. Riaditelia PHDR. PAVOL JASEŇ 01.09.1984 - 14.02.1992 ING. MIROSLAV DZIAK 15.02.1992 - 31.01.2001 ING. ANTON CHOVANEC poverený riadením 01.02.2001 -14.06.2001 ING. PETER FICO 15.06.2001 - 12.05.2005… ING. VLADIMÍR FIGEL poverený riadením 13.05.2005 - 14.08.2005 ING. VLADIMÍR FIGEL 15.08.2005 - 31.08.2008 ING. ANTON CHOVANEC poverený riadením 01.09.2008 - 28.02.2009 ING. MIROSLAV DZIAK 01.03.2008 - ...

 28. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLAŠtúrova 1388/23ADubnica nad Váhom,http://sosdca.edupage.orgtel. 042 4456214, 042 4456223 info@sosdca.tsk.sk

 29. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLAŠtúrova 1388/23ADubnica nad Váhom,http://sosdca.edupage.orgtel. 042 4456214, 042 4456223 info@sosdca.tsk.sk